Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Genesise 41:1-57

41  Kwathi ekupheleni kweminyaka emibili egcwele uFaro waphupha+ emi ngasemfuleni iNayile.  Bheka, emfuleni iNayile kwakukhuphuka izinkomo eziyisikhombisa, zizinhle futhi zikhuluphele, zase ziklaba otshanini beNayile.+  Kwaba khona nezinye izinkomo eziyisikhombisa ezakhuphuka ngemva kwazo ziphuma emfuleni iNayile, zizimbi futhi zizacile,+ zama eceleni kwezinkomo ezazisosebeni lomfula iNayile.  Khona-ke izinkomo ezazizimbi futhi zizacile zaqala ukudla izinkomo eziyisikhombisa ezazizinhle futhi zikhuluphele.+ UFaro waphaphama.+  Nokho, wabuye walala, waphinde waphupha okwesibili. Bheka, kwakukhona izikhwebu eziyisikhombisa zokusanhlamvu zihluma ohlangeni olulodwa, zinothile zizinhle.+  Futhi kwaba khona izikhwebu eziyisikhombisa zokusanhlamvu, zondile futhi zihangulwe umoya wasempumalanga,+ ezazikhula ngemva kwazo.+  Futhi izikhwebu ezizacile zokusanhlamvu zaqala ukugwinya izikhwebu zokusanhlamvu eziyisikhombisa ezazikhuluphele futhi zigcwele.+ UFaro wabe esephaphama, bheka kwakuyiphupho.  Ekuseni umoya wakhe wayaluza.+ Ngakho wathumela wabiza bonke abapristi baseGibhithe abenza imilingo+ nawo wonke amadoda akhona ahlakaniphile,+ uFaro wayesewalandisa amaphupho akhe.+ Kodwa akekho owamchazela wona uFaro.  Khona-ke induna yabaphathindebe yakhuluma noFaro,+ yathi: “Namuhla ngiyazikhuluma izono zami.+ 10  UFaro wayezithukuthelele izinceku zakhe.+ Ngakho wangivalela ejele lendlu yenduna yemilindankosi,+ sobabili mina nenduna yababhaki. 11  Ngemva kwalokho sobabili saphupha iphupho ngobusuku obubodwa, sobabili mina nayo. Saphupha yilowo nalowo iphupho lakhe elalinencazelo yalo.+ 12  Kwakukhona kanye nathi lapho insizwa ethile, umHebheru,+ inceku yenduna yemilindankosi.+ Lapho siyilandisa wona,+ yasichazela amaphupho ethu. Yachazela ngamunye ngokwephupho lakhe. 13  Njengoba nje yayisichazele, kwenzeka kanjalo. Mina wangibuyisela esikhundleni sami,+ kodwa yona wayilengisa.”+ 14  UFaro wabe esethumela ukuba kubizwe uJosefa,+ ukuba bamlande ngokushesha emgodini wetilongo.+ Ngakho waphuca+ washintsha iziphuku+ zakhe wayeseya kuFaro. 15  Khona-ke uFaro wathi kuJosefa: “Ngiphuphé iphupho, kodwa akekho olichazayo. Manje ngizwile ngawe kuthiwa uyakwazi ukuzwa iphupho ulichaze.”+ 16  Khona-ke uJosefa waphendula uFaro, wathi: “Angilutho mina! UNkulunkulu uzomemezela inhlalakahle kuFaro.”+ 17  UFaro waqhubeka wakhuluma noJosefa: “Ephusheni lami bheka bengimi osebeni lomfula iNayile. 18  Bheka, kukhuphuke emfuleni iNayile izinkomo eziyisikhombisa zikhuluphele futhi zizinhle, futhi zaqala ukuklaba otshanini beNayile.+ 19  Kukhuphuke nezinye izinkomo eziyisikhombisa ngemva kwazo, zihwabhekile, zizimbi kakhulu futhi zizacile.+ Angikaze ngizibone ezimbi njengazo kulo lonke izwe laseGibhithe. 20  Izinkomo ezimbi ezimathambo ziqale ukudla izinkomo zokuqala eziyisikhombisa ezikhuluphele.+ 21  Ngakho lezi zingene eziswini zazo, kodwa ubungeke usho ukuthi zingené eziswini zazo, ngoba bezilokhu zizimbi njengasekuqaleni.+ Ngase ngiphaphama. 22  “Ngemva kwalokho ngibone ephusheni lami izikhwebu eziyisikhombisa zokusanhlamvu zimila ohlangeni olulodwa, zigcwele futhi zizinhle.+ 23  Futhi bekukhona izikhwebu eziyisikhombisa zokusanhlamvu zishwabene, zizincane, zihangulwe umoya wasempumalanga,+ ebezikhula emva kwazo. 24  Izikhwebu zokusanhlamvu ezondile ziqale ukugwinya izikhwebu zokusanhlamvu ezinhle eziyisikhombisa.+ Ngakho ngilishilo kubapristi abenza imilingo,+ kodwa akekho noyedwa ongichazele.”+ 25  Khona-ke uJosefa wathi kuFaro: “Iphupho likaFaro linye. Lokho uNkulunkulu weqiniso akwenzayo ukutshelé uFaro.+ 26  Izinkomo eziyisikhombisa ezinhle ziyiminyaka eyisikhombisa. Ngokufanayo nezikhwebu eziyisikhombisa ezinhle zokusanhlamvu ziyiminyaka eyisikhombisa. Iphupho linye. 27  Izinkomo eziyisikhombisa ezimathambo futhi ezimbi ezikhuphuka ngemva kwazo ziyiminyaka eyisikhombisa; nezikhwebu eziyisikhombisa zokusanhlamvu ezingenalutho, ezihangulwe umoya wasempumalanga,+ ziyoba iminyaka eyisikhombisa yendlala.+ 28  Yilokhu engikukhulumé kuFaro: Lokho uNkulunkulu weqiniso akwenzayo ubangele ukuba uFaro akubone.+ 29  “Bheka, kuza iminyaka eyisikhombisa enenala enkulu kulo lonke izwe laseGibhithe. 30  Kodwa ngokuqinisekile kuzoba khona iminyaka eyisikhombisa yendlala ngemva kwayo, futhi yonke inala yasezweni laseGibhithe iyolitshalwa ngokuqinisekile, indlala imane iliqothule izwe.+ 31  Ngeke kusaziwa ukuthi kwake kwaba nenala ezweni ngenxa yendlala eyoba khona kamuva, ngoba ngokuqinisekile iyoba nzima kakhulu. 32  Futhi ukuthi iphupho liphindwe kabili kuFaro kusho ukuthi le nto imi iqinile kuNkulunkulu weqiniso,+ futhi uNkulunkulu weqiniso uzoyenza ngokushesha.+ 33  “Ngakho manje uFaro makafune indoda eqondayo futhi ehlakaniphile ayibeke phezu kwezwe laseGibhithe.+ 34  UFaro makathathe isinyathelo amise ababonisi phezu kwezwe,+ futhi athathe ingxenye yesihlanu yezwe laseGibhithe phakathi neminyaka eyisikhombisa yenala.+ 35  Mabaqoqe konke ukudla kwale minyaka emihle ezayo, banqwabelanise okusanhlamvu ngaphansi kwesandla sikaFaro kube ngukudla emizini,+ futhi bakulonde. 36  Lokho kudla kuyoba ngukudla kwezwe ngale minyaka eyisikhombisa yendlala, ezoba khona ezweni laseGibhithe,+ ukuze izwe lingaqedwa yindlala.”+ 37  Le nto yaba yinhle emehlweni kaFaro nakuzo zonke izinceku zakhe.+ 38  Ngakho uFaro wathi ezincekwini zakhe: “Angatholakala yini omunye umuntu onjengalona, onomoya kaNkulunkulu?”+ 39  Ngemva kwalokho uFaro wathi kuJosefa: “Njengoba uNkulunkulu ekubangele ukuba wazi konke lokhu,+ akekho umuntu onokuqonda futhi ohlakaniphe njengawe.+ 40  Wena ngokwakho uzophatha indlu+ yami, futhi bonke abantu bami bazokulalela ngokuphelele.+ Ngizoba mkhulu kunawe ngokuqondene nesihlalo sobukhosi kuphela.”+ 41  UFaro wanezela kuJosefa: “Bheka, ngikubeka phezu kwalo lonke izwe laseGibhithe.”+ 42  Ngalokho uFaro wakhipha indandatho yakhe yophawu+ esandleni sakhe wayifaka esandleni sikaJosefa, wamgqokisa izembatho zelineni elicolekile wagaxa umgexo wegolide entanyeni yakhe.+ 43  Ngaphezu kwalokho, wamgibelisa enqoleni yesibili yodumo ayenayo,+ ukuze bamemeze ngaphambi kwakhe bathi, “Avurekhi!” kanjalo embeka phezu kwalo lonke izwe laseGibhithe. 44  Futhi uFaro waqhubeka wathi kuJosefa: “Yimi uFaro, kodwa akukho muntu ongaphakamisa isandla sakhe noma unyawo lwakhe kulo lonke izwe laseGibhithe engagunyazwanga nguwe.”+ 45  Ngemva kwalokho uFaro waqamba uJosefa ngokuthi uZafenati-phaneya futhi wamganisela u-Asenati+ indodakazi kaPotifera umpristi wase-Oni.+ UJosefa waqala ukuhamba izwe laseGibhithe.+ 46  UJosefa wayeneminyaka engamashumi amathathu ubudala+ lapho ema phambi kukaFaro inkosi yaseGibhithe. Khona-ke uJosefa waphuma phambi kukaFaro walihamba lonke izwe laseGibhithe. 47  Phakathi neminyaka eyisikhombisa yenala izwe laqhubeka likhiqiza kakhulu.+ 48  Wayelokhu eqoqa konke ukudla kwale minyaka eyisikhombisa eyafikela izwe laseGibhithe futhi ebeka lokho kudla emizini.+ Ukudla kwensimu ezungeze umuzi wayekubeka phakathi nawo.+ 49  UJosefa waqhubeka enqwabelanisa okusanhlamvu kwaba kuningi kakhulu,+ njengesihlabathi solwandle, ekugcineni bayeka ukukubala, ngoba kwakungasabaleki.+ 50  Ngaphambi kokuba kufike unyaka wendlala uJosefa wazala amadodana+ amabili, u-Asenati indodakazi kaPotifera umpristi wase-Oni amzalela wona. 51  Ngakho uJosefa waqamba izibulo ngokuthi uManase,+ ngoba, uma simcaphuna, “UNkulunkulu ungenzé ngazikhohlwa zonke izinkathazo zami nayo yonke indlu kababa.”+ 52  Eyesibili wayiqamba ngokuthi u-Efrayimi,+ ngoba, uma simcaphuna, “UNkulunkulu ungenzé nganda ezweni losizi lwami.”+ 53  Ekugcineni yaphela iminyaka eyisikhombisa yenala eyaba khona ezweni laseGibhithe,+ 54  yaqala ukufika iminyaka eyisikhombisa yendlala, njengoba nje uJosefa ayeshilo.+ Le ndlala yaba khona kuwo wonke amazwe, kodwa kulo lonke izwe laseGibhithe sasitholakala isinkwa.+ 55  Ekugcineni lonke izwe laseGibhithe labulawa yindlala abantu baqala ukukhala kuFaro becela isinkwa.+ Khona-ke uFaro wathi kuwo wonke amaGibhithe: “Yanini kuJosefa. Noma yini ayishoyo kini, niyenze.”+ 56  Indlala yaba khona phezu kwabo bonke ubuso bomhlaba.+ Khona-ke uJosefa waqala ukuvula zonke izinqolobane zokusanhlamvu ezaziphakathi kwabo, wawathengisela amaGibhithe,+ njengoba indlala yayinzima kakhulu ezweni laseGibhithe. 57  Ngaphezu kwalokho, abantu bawo wonke umhlaba beza eGibhithe bezothenga kuJosefa, ngoba indlala yayinzima kakhulu kuwo wonke umhlaba.+

Imibhalo yaphansi