Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 4:1-26

4  U-Adamu walala no-Eva umkakhe wakhulelwa.+ Ngemva kwesikhathi wazala uKhayini,+ wathi: “Ngitholé indoda ngosizo lukaJehova.”+  Kamuva waphinda futhi wazala umfowabo u-Abela.+ U-Abela waba umalusi wezimvu,+ kodwa uKhayini waba umlimi womhlabathi.+  Kwathi ekupheleni kwesikhathi esithile uKhayini waletha ezinye zezithelo zomhlaba+ njengomnikelo kuJehova.+  Kodwa no-Abela waletha amazibulo+ athile omhlambi wakhe, yebo amaqatha awo anonile.+ Nakuba uJehova ayembheka ngomusa u-Abela nomnikelo wakhe,+  akazange neze ambheke ngomusa uKhayini nomnikelo wakhe.+ UKhayini wavutha intukuthelo enkulu,+ ubuso bakhe banyukubala.  Khona-ke uJehova wathi kuKhayini: “Kungani uvutha intukuthelo, futhi kungani ubuso bakho bunyukubele?  Uma uphendukela ekwenzeni okuhle, ngeke yini kube khona ukuphakanyiswa?+ Kodwa uma ungaphendukeli ekwenzeni okuhle, kukhona isono esicathama emnyango, futhi sinxanela wena;+ wena-ke, ingabe uzosihlula?”+  Ngemva kwalokho uKhayini wathi ku-Abela umfowabo: [“Masiye endle.”] Kwathi lapho besendle uKhayini wamhlasela u-Abela umfowabo, wambulala.+  Kamuva uJehova wathi kuKhayini: “Uphi u-Abela umfowenu?”+ yena wathi: “Angazi. Ngingumqaphi womfowethu yini mina?”+ 10  Khona-ke wathi: “Wenzeni? Lalela! Igazi lomfowenu liyakhala kimi lisemhlabathini.+ 11  Futhi manje uqalekiswé ngokudingiswa emhlabathini,+ ovule umlomo wawo ukuba wamukele igazi lomfowenu esandleni sakho.+ 12  Lapho ulima umhlaba, ngeke ukubuyisele amandla awo.+ Uyoba uzulane nombaleki emhlabeni.”+ 13  Khona-ke uKhayini wathi kuJehova: “Isijeziso sesiphambeko sami sikhulu kakhulu ukuba ngisithwale. 14  Manje empeleni uyangixosha ngalolu suku ebusweni bomhlaba, futhi ngizositheka ebusweni bakho;+ ngizoba uzulane+ nombaleki emhlabeni futhi ngokuqinisekile noma ubani ongitholayo uyongibulala.”+ 15  Khona-ke uJehova wathi kuye: “Ngenxa yaleso sizathu noma ngubani obulala uKhayini uyophindiselwa kasikhombisa.”+ Ngakho uJehova wamisela uKhayini isibonakaliso ukuze kungabikho muntu omtholayo oyomshaya ambulale.+ 16  Ngalokho uKhayini wasuka ebusweni bukaJehova+ wahlala ezweni loBubaleki empumalanga ye-Edene. 17  Kamuva uKhayini walala nomkakhe,+ wakhulelwa wazala u-Enoke. Khona-ke wakha umuzi wawuqamba ngegama lendodana yakhe u-Enoke.+ 18  Kamuva u-Enoke wazalelwa u-Irade. U-Irade wazala uMehujayeli, uMehujayeli wazala uMethushayeli, uMethushayeli wazala uLameka. 19  ULameka wabe esezithathela abafazi ababili. Igama lowokuqala kwakungu-Ada, igama lowesibili kunguZila. 20  Ngemva kwesikhathi u-Ada wazala uJabale. Waba nguyise walabo abahlala ematendeni+ futhi abanemfuyo.+ 21  Igama lomfowabo kwakunguJubali. Yena waba nguyise wabo bonke abaphatha ihabhu+ negemfe.+ 22  UZila naye wazala uThubali-Khayini, umkhandi wazo zonke izinhlobo zamathuluzi ethusi nawensimbi.+ Udadewabo kaThubali-Khayini kwakunguNahama. 23  Ngenxa yalokho uLameka wabaqambela la mazwi omkakhe u-Ada noZila: “Yizwani izwi lami, nina bafazi bakaLameka;Bekani indlebe emazwini ami:Ngibulele umuntu ngoba engilimazile,Yebo, insizwa ngoba ingigalele. 24  Uma uKhayini kumelwe aphindiselelwe kasikhombisa,+Khona-ke uLameka izikhathi ezingamashumi ayisikhombisa neziyisikhombisa.” 25  U-Adamu waphinda walala nomkakhe wazala indodana wayiqamba ngokuthi uSeti,+ ngoba, njengoba umkakhe asho: “UNkulunkulu ungimisele enye inzalo esikhundleni sika-Abela, ngoba uKhayini umbulele.”+ 26  Futhi uSeti wazalelwa indodana wayiqamba ngokuthi u-Enoshe.+ Ngaleso sikhathi kwaqalwa ukuba kubizwe igama likaJehova.+

Imibhalo yaphansi