Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 39:1-23

39  UJosefa yena, wehliselwa eGibhithe,+ futhi uPotifari,+ isikhulu sikaFaro segceke, induna yemilindankosi, umGibhithe, wamthenga esandleni sabakwa-Ishmayeli+ ababemehlisele khona.  Kodwa uJehova waba noJosefa, kangangokuthi waba umuntu ophumelelayo+ waphathiswa indlu yenkosi yakhe, umGibhithe.  Inkosi yakhe yabona ukuthi uJehova wayenaye nokuthi konke ayekwenza uJehova wayekuphumelelisa esandleni sakhe.  UJosefa waqhubeka ethola umusa emehlweni ayo wayikhonza ngokuqhubekayo, yaze yammisa ukuba aphathe indlu yayo,+ futhi konke okwakungokwayo yakunikela esandleni sakhe.  Kusukela ngesikhathi eyammisa ngaso ukuba aphathe indlu yayo nokuba aphathe konke okwakungokwayo uJehova waqhubeka eyibusisa indlu yalo mGibhithe ngenxa kaJosefa, futhi isibusiso sikaJehova saba phezu kwakho konke ayenakho endlini nasensimini.+  Ekugcineni washiya zonke izinto zakhe esandleni sikaJosefa;+ futhi wayengakwazi nhlobo ayenakho ngaphandle kwesinkwa ayesidla. Ngaphezu kwalokho, uJosefa wakhula waba nomzimba omi kahle futhi waba muhle.  Kwathi ngemva kwalezi zinto umkankosi yakhe waqala ukuphakamisela amehlo+ kuJosefa futhi wathi: “Lala nami.”+  Kodwa wayenqaba+ athi kumkankosi yakhe: “Bheka inkosi yami ayazi ukuthi yini enami endlini, futhi inikele esandleni sami konke enakho.+  Akekho omkhulu kunami kule ndlu, futhi ayingigodlelanga lutho neze ngaphandle kwakho, ngoba ungumkayo.+ Khona-ke ngingabenza kanjani lobu bubi obukhulu kangaka ngone kuNkulunkulu?”+ 10  Ngakho njengoba ayekhuluma noJosefa usuku nosuku akazange amlalele ukuba alale eceleni kwakhe, ukuba abe naye.+ 11  Kodwa kwathi ngalolu suku njengangezinye izinsuku wangena endlini eyokwenza umsebenzi wakhe, futhi endlini kwakungekho neyodwa yamadoda asendlini.+ 12  Khona-ke wambamba ngengubo,+ wathi: “Lala nami!”+ Kodwa wayishiya esandleni sakhe ingubo yakhe wabalekela ngaphandle.+ 13  Ngakho kwathi nje lapho ebona ukuthi wayeshiye ingubo yakhe esandleni sakhe wabalekela ngaphandle, 14  waqala ukumemeza amadoda endlu yakhe ethi kuwo: “Bhekani! Usilethele umuntu, umHebheru, ukuba asenze inhlekisa. Uzé kimi ukuba alale nami, kodwa ngaqala ukumemeza ngalo lonke izwi lami.+ 15  Kuthé lapho ezwa ukuthi ngiphakamisa izwi ngiyakhala, khona-ke washiya ingubo yakhe eceleni kwami wabalekela ngaphandle.” 16  Ngemva kwalokho wayigcina ingubo yakhe eceleni kwakhe kwaze kwaba yilapho inkosi yakhe ifika endlini yayo.+ 17  Khona-ke wakhuluma nayo wathi: “Le nceku engumHebheru osilethele yona izé kimi ukuzongenza inhlekisa. 18  Kodwa kuthé lapho ngiphakamisa izwi lami ngimemeza, yayisiyishiya ingubo yayo eceleni kwami yabalekela ngaphandle.”+ 19  Umphumela waba ukuthi ngokushesha lapho inkosi yakhe izwa amazwi omkayo awakhuluma kuyo, ethi: “Inceku yakho yenze kanje nakanje kimi,” intukuthelo yayo yavutha.+ 20  Ngakho inkosi kaJosefa yamthatha yamfaka etilongweni, indawo lapho iziboshwa zenkosi zazigcinwa khona ziboshiwe, wahlala etilongweni.+ 21  Nokho, uJehova waba noJosefa futhi waqhubeka edlulisela kuye umusa wothando futhi emenza ukuba athole umusa emehlweni esikhulu esiyinhloko setilongo.+ 22  Ngakho isikhulu esiyinhloko setilongo sanikela esandleni sikaJosefa zonke iziboshwa ezazisetilongweni; konke ezazikwenza lapho kwakunguye owayekuyaleza.+ 23  Isikhulu esiyinhloko setilongo sasinganakekeli lutho nhlobo olwalusesandleni saso, ngoba uJehova wayenoJosefa futhi lokho ayekwenza uJehova wayekuphumelelisa.+

Imibhalo yaphansi