Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Genesise 37:1-36

37  UJakobe waqhubeka ehleli ezweni uyise ayegogobele kulo,+ ezweni laseKhanani.+  Lona ngumlando kaJakobe. UJosefa,+ lapho eneminyaka eyishumi nesikhombisa ubudala, wayelusa izimvu kanye nabafowabo phakathi komhlambi,+ futhi, njengoba ayengumfana nje, wayekanye namadodana kaBhiliha+ namadodana kaZilipha,+ abafazi bakayise. UJosefa waletha umbiko omubi ngabo kuyise.+  U-Israyeli wayemthanda uJosefa ngaphezu kwawo wonke amanye amadodana akhe,+ ngoba wayeyindodana yokuguga kwakhe; futhi wamenzela ingubo ende, enemishwe efana nehembe.+  Lapho abafowabo bebona ukuthi uyise wayemthanda ngaphezu kwabo bonke abafowabo, baqala ukumzonda,+ futhi babengakwazi ukukhuluma naye ngokuthula.+  Kamuva uJosefa waphupha iphupho walixoxela abafowabo,+ base bethola isizathu esengeziwe sokumzonda.  Wathi kubo: “Ngicela nilalele iphupho engiliphuphile.+  Besibopha izithungu phakathi nensimu lapho isithungu sami sivuka futhi sima siqonda, izithungu zenu zangunga isithungu sami zasikhothamela.”+  Abafowabo baqala ukuthi kuye: “Ingabe ngokuqinisekile uzoba inkosi phezu kwethu?+ noma, Ingabe ngokuqinisekile uzosibusa?”+ Ngakho bathola isizathu esisha sokumzonda ngenxa yamaphupho akhe nangenxa yamazwi akhe.  Ngemva kwalokho waphupha elinye futhi iphupho, walilandisa abafowabo wathi: “Ngiphuphe elinye futhi iphupho, bheka, ilanga nenyanga nezinkanyezi eziyishumi nanye bekungikhothamela.”+ 10  Wabe eselilandisa uyise nabafowabo, uyise waqala ukumkhuza wathi kuye:+ “Lisho ukuthini leli phupho oliphuphile? Ingabe mina kanye nonyoko nabafowenu ngokuqinisekile sizokukhothamela emhlabathini?” 11  Abafowabo baba nomhawu ngaye,+ kodwa uyise waligcina leli zwi.+ 12  Abafowabo bahamba baya koklabisa umhlambi kayise eduze kwaseShekemi.+ 13  Ngemva kwesikhathi u-Israyeli wathi kuJosefa: “Abafowenu baluse imihlambi eduze kwaseShekemi, akunjalo? Woza, mangikuthume kubo.” Kulokhu wathi kuye: “Ngilapha!”+ 14  Ngakho wathi kuye: “Ngicela uhambe uyobona ukuthi abafowenu baphephile futhi bayaphila yini nokuthi umhlambi uphephile futhi uyaphila yini, ungibuyisele izwi.”+ Ngalokho wammukisa esuka ethafeni eliphansi laseHebroni,+ wahamba waya ngaseShekemi. 15  Kamuva umuntu othile wamthola futhi bheka wayezulazula endle. Khona-ke lo muntu wambuza, wathi: “Ufunani?” 16  Wathi: “Ngifuna abafowethu. Ngicela ungitshele, Bayelusele kuphi imihlambi?” 17  Lo muntu wathi: “Basukile lapha, ngoba ngibezwile bethi, ‘Masihambeni siye eDothani.’” Ngakho uJosefa waqhubeka elandela abafowabo wabathola eDothani. 18  Bambona esekude, futhi ngaphambi kokuba afike eduze kwabo baqala ukumenzela ugobe ngobuqili ukuba bambulale.+ 19  Ngakho bathi omunye komunye: “Bhekani! Nangu eza lowaya mphuphi.+ 20  Manje wozani simbulale simphonse komunye wemigodi yamanzi;+ sithi, ushwabadelwe isilo sasendle esinolaka.+ Khona-ke sibone ukuthi kuyokwenzekani ngamaphupho akhe.” 21  Lapho uRubeni ekuzwa lokhu wazama ukumkhulula esandleni sabo.+ Ngakho wathi: “Masingawushayi ufe+ umphefumulo wakhe.” 22  URubeni waqhubeka wathi kubo: “Ningachithi igazi.+ Mphonseni kulo mgodi wamanzi osehlane ningambeki isandla.”+ Injongo yakhe kwakuwukumkhulula esandleni sabo ukuze ambuyisele kuyise. 23  Ngakho kwathi ngokushesha lapho uJosefa efika kubafowabo, bamhlubula ingubo yakhe ende, yebo ingubo ende enemishwe ayeyigqokile;+ 24  okwathi ngemva kwalokho bamthatha bamphonsa emgodini wamanzi.+ Ngaleso sikhathi umgodi wawungenalutho; kwakungekho manzi kuwo. 25  Khona-ke bahlala phansi badla isinkwa.+ Lapho bephakamisa amehlo bebheka, bheka, kwakuza ihele labakwa-Ishmayeli+ livela eGileyadi, futhi amakamela abo ayethwele ilabhidanu nebhalsamu namagxolo anenhlaka,+ bekwehlisela eGibhithe. 26  Khona-ke uJuda wathi kubafowabo: “Bekuzoba nayiphi inzuzo ukube besimbulele umfowethu sase silemboza igazi lakhe?+ 27  Wozani simthengise kwabakwa-Ishmayeli,+ futhi isandla sethu masingabi phezu kwakhe.+ Nikhumbule, ungumfowethu, inyama yethu.” Ngakho bamlalela umfowabo.+ 28  Manje kwadlula amadoda, abathengisi+ bakwaMidiyani. Ngakho bamdonsa bamkhuphula uJosefa bamkhipha emgodini wamanzi+ base bemthengisa uJosefa kwabakwa-Ishmayeli ngezinhlamvu zesiliva ezingamashumi amabili.+ Ekugcineni abakwa-Ishmayeli bamyisa eGibhithe uJosefa. 29  Kamuva uRubeni wabuyela emgodini wamanzi futhi bheka uJosefa wayengekho emgodini wamanzi. Ngenxa yalokho waklebhula izingubo zakhe.+ 30  Lapho ebuyela kwabanye abafowabo wababaza: “Umntwana unyamalele! Mina-ke—ngizoyaphi nje ngempela?”+ 31  Nokho, bayithatha ingubo ende kaJosefa bahlaba impongo, bayicwilisa ngokuphindaphindiwe le ngubo ende egazini.+ 32  Ngemva kwalokho bayithumela kuyise le ngubo ende enemishwe bathi: “Nakhu esikutholile. Sicela ukuhlole+ ukuthi akuyona yini ingubo ende yendodana yakho.”+ 33  Wayihlola wababaza: “Yingubo ende yendodana yami! Kumelwe ukuba ishwabadelwe isilo esithile sasendle esinolaka!+ Nakanjani uJosefa udwenguliwe!”+ 34  Ngakho uJakobe waklebhula iziphuku zakhe wembatha indwangu yesaka okhalweni lwakhe walilela indodana yakhe izinsuku eziningi.+ 35  Wonke amadodana akhe nawo wonke amadodakazi akhe ayelokhu esukuma ukuba amduduze,+ kodwa wayelokhu enqaba ukududuzeka, ethi:+ “Ngiyokwehlela eShiyoli endodaneni yami ngilila!” Uyise waqhubeka emkhalela. 36  Nokho, abakwaMidiyani bamthengisa eGibhithe kuPotifari isikhulu sikaFaro segceke,+ induna yemilindankosi.+

Imibhalo yaphansi