Genesise 35:1-29

35  Ngemva kwalokho uNkulunkulu wathi kuJakobe: “Sukuma ukhuphukele eBhethele uhlale khona,+ umenzele lapho i-altare uNkulunkulu weqiniso owabonakala kuwe ngesikhathi ubalekela u-Esawu umfowenu.”+  Khona-ke uJakobe wathi kwabendlu yakhe nakubo bonke ababenaye: “Lahlani onkulunkulu bezizwe abaphakathi kwenu+ nizihlanze nishintshe iziphuku zenu,+  sisuke sikhuphukele eBhethele. Ngizomenzela lapho i-altare uNkulunkulu weqiniso owangiphendula ngosuku lokucindezeleka+ kwami ngokuba abe nami endleleni engiyihambile.”+  Ngakho bamnika uJakobe bonke onkulunkulu bezizwe+ ababesezandleni zabo namacici ayesezindlebeni zabo, uJakobe wakuthukusa+ ngaphansi komuthi omkhulu owawuseduze kwaseShekemi.  Ngemva kwalokho basuka, ukwesaba okukhulu okuvela kuNkulunkulu kwaba phezu kwemizi eyayibazungezile,+ kangangokuthi abazange bawajahe amadodana kaJakobe.  Ekugcineni uJakobe wafika eLuze,+ elisezweni laseKhanani, okungukuthi, eBhethele, yena nabo bonke abantu ababenaye.  Khona-ke wakha i-altare lapho wabiza leyo ndawo ngokuthi i-Eli-bhethele, ngoba yilapho uNkulunkulu weqiniso ayezibonakalise khona kuye ngesikhathi ebalekela umfowabo.+  Kamuva uDebora+ umzanyana kaRebheka wafa wangcwatshwa phansi kweBhethele ngaphansi komuthi omkhulu. Ngakho waqamba leyo ndawo ngokuthi i-Aloni-bakhuti.  UNkulunkulu waphinda futhi wabonakala kuJakobe ngesikhathi sokubuya kwakhe ePhadani-aramu,+ wambusisa.+ 10  UNkulunkulu wathi kuye: “Igama lakho unguJakobe.+ Igama lakho ngeke kusathiwa unguJakobe, kodwa uzoba ngu-Israyeli igama lakho.” Futhi waqala ukumbiza ngokuthi ngu-Israyeli.+ 11  UNkulunkulu waqhubeka wathi kuye: “NginguNkulunkulu uMninimandla onke.+ Zala wande. Kuyophuma kuwe izizwe nebandla lezizwe, futhi kuyophuma amakhosi ezinkalweni zakho.+ 12  Ngokuqondene nezwe engilinike u-Abrahama no-Isaka, ngizolinika wena, ngiyolinika+ nenzalo yakho+ emva kwakho.” 13  Ngemva kwalokho uNkulunkulu wakhuphuka wasuka ngaphezu kwakhe kuleyo ndawo ayekhulume naye kuyo.+ 14  Ngenxa yalokho uJakobe wamisa insika endaweni ayekhulume naye kuyo,+ insika yetshe, wathela umnikelo wokuphuzwayo phezu kwayo wathela namafutha phezu kwayo.+ 15  UJakobe wabiza indawo uNkulunkulu ayekhulume naye kuyo ngokuthi iBhethele.+ 16  Babe sebesuka eBhethele. Kusasele ibanga elide ngaphambi kokuba bafike e-Efrathi,+ uRaheli wabeletha, futhi kwakunzima kuye ukubeletha.+ 17  Kodwa kwathi ngesikhathi enobunzima ekubeletheni umbelethisi wathi kuye: “Ungesabi, ngoba uzoba nayo nale ndodana futhi.”+ 18  Umphumela waba ukuthi njengoba umphefumulo+ wakhe uphuma (ngoba wafa)+ wayiqamba ngokuthi uBheni-oni; kodwa uyise wayiqamba ngokuthi uBhenjamini.+ 19  Kanjalo uRaheli wafa wangcwatshwa endleleni eya e-Efrathi, okungukuthi, eBhetlehema.+ 20  Ngakho uJakobe wamisa insika phezu kwethuna lakhe. Lena yinsika yethuna likaRaheli kuze kube yilolu suku.+ 21  Ngemva kwalokho u-Israyeli wasuka lapho wagxumeka itende lakhe ibangana ngaphesheya kombhoshongo wase-Edere.+ 22  Kwathi ngesinye isikhathi u-Israyeli ehlala ematabernakele+ kulelo zwe, uRubeni wahamba walala noBhiliha isancinza sikayise, u-Israyeli wezwa ngakho.+ Amadodana kaJakobe aba yishumi nambili. 23  Amadodana azalwa uLeya kwakuyizibulo likaJakobe uRubeni+ noSimeyoni noLevi noJuda no-Isakare noZebhuloni. 24  Amadodana azalwa uRaheli kwakunguJosefa noBhenjamini. 25  Amadodana azalwa uBhiliha, incekukazi kaRaheli, kwakunguDani noNafetali. 26  Amadodana azalwa uZilipha, incekukazi kaLeya, kwakunguGadi no-Asheri. Lawa amadodana kaJakobe azalelwa wona ePhadani-aramu. 27  Ekugcineni uJakobe wafika ku-Isaka uyise eMamre,+ eKiriyati-ariba,+ okungukuthi, eHebroni, lapho u-Abrahama no-Isaka bagogobala khona.+ 28  Izinsuku zika-Isaka zaba iminyaka eyikhulu namashumi ayisishiyagalombili.+ 29  Ngemva kwalokho u-Isaka wagqabuka wafa wabuthelwa kubantu bakubo, esemdala futhi anelisiwe izinsuku,+ u-Esawu noJakobe amadodana akhe bamngcwaba.+

Imibhalo yaphansi