Genesise 34:1-31

34  Manje uDina indodakazi kaLeya,+ ayeyizalele uJakobe, wayevame ukuphuma ayobona+ amadodakazi akulelo zwe.+  UShekemi indodana kaHamori umHivi,+ isikhulu sakulelo zwe, wambona wayesemthatha walala naye wamona.+  Umphefumulo wakhe waqala ukunamathela kuDina indodakazi kaJakobe, wayithanda le ntombi futhi walokhu ekhuluma ngendlela ethonyayo nale ntombi.  Ekugcineni uShekemi wathi kuHamori uyise.+ “Ngithathele le nkosazana esencane ibe ngumkami.”+  UJakobe wezwa ukuthi wayemngcolisile uDina indodakazi yakhe. Amadodana akhe ayesemadlelweni nomhlambi wakhe;+ uJakobe wathula aze abuya.+  Kamuva uHamori, uyise kaShekemi, waphuma waya kuJakobe eyokhuluma naye.+  Amadodana kaJakobe afika evela emadlelweni ngokushesha nje lapho ezwa ngakho; futhi la madoda ezwa ubuhlungu futhi athukuthela kakhulu,+ ngoba wayenze ubuwula obuyichilo ku-Israyeli ngokulala nendodakazi kaJakobe,+ kuyilapho kungamelwe yenziwe into enjalo.+  UHamori wabe esekhuluma nabo, wathi: “UShekemi indodana yami, umphefumulo wakhe unamathele endodakazini yenu.+ Ngiyacela, mganiseleni yona,+  nakhe ubuhlobo bomshado nathi.+ Amadodakazi enu nisinike wona, namadodakazi ethu nizithathele wona.+ 10  Futhi ningahlala nathi, futhi izwe nizolithola. Hlalani nihwebe kulo nizinze kulo.”+ 11  Khona-ke uShekemi wathi kuyise kaDina nakubafowabo: “Mangithole umusa emehlweni enu, noma yini enizoyibiza kimi ngizoyikhipha. 12  Likhuphuleni kakhulu ilobolo nesipho enginqunyelwe sona,+ ngizimisele ukukhipha ngokuvumelana nalokho eningase nikubize kimi; kuphela ngiganiseleni le ntombi.” 13  Amadodana kaJakobe abaphendula ngenkohliso uShekemi noHamori uyise futhi akhuluma kanjalo ngoba engcolise uDina udadewabo.+ 14  Aqhubeka athi kubo: “Asinakukwazi ukwenza into enjalo, udadewethu simnike indoda enejwabu,+ ngoba lokho kuyisihlamba kithi. 15  Singavuma ngalo mbandela kuphela, ukuba nibe njengathi, ngokuba bonke abesilisa kini basokwe.+ 16  Khona-ke sizoninika ngokuqinisekile amadodakazi ethu, nathi sizithathele amadodakazi enu, futhi sihlale nani sibe yisizwe esisodwa.+ 17  Kodwa uma ningasilaleli ukuba nisokwe, khona-ke sizoyithatha indodakazi yethu sihambe.” 18  Amazwi abo abonakala emahle emehlweni kaHamori nasemehlweni kaShekemi, indodana kaHamori,+ 19  futhi le nsizwa ayilibalanga ukuwugcina lo mbandela,+ ngoba yayijabula ngendodakazi kaJakobe futhi yayinodumo+ kakhulu kunabo bonke endlini kayise.+ 20  Ngakho uHamori noShekemi indodana yakhe baya esangweni lomuzi wakubo baqala ukukhuluma namadoda omuzi+ wakubo, bathi: 21  “Laba bantu bathanda ukuba nokuthula nathi.+ Ngakho masibavumele bahlale ezweni bahwebe kulo, njengoba izwe libanzi impela phambi kwabo.+ Amadodakazi abo singazithathela wona njengabafazi bethu namadodakazi ethu singabanika wona.+ 22  Yilo mbandela kuphela la madoda azovuma ngawo ukuhlala nathi ukuze sibe yisizwe esisodwa, ukuba bonke abesilisa kithi basokwe njengoba nje nabo besokiwe.+ 23  Khona-ke impahla yabo nomcebo wabo nayo yonke imfuyo yabo, ngeke yini kube okwethu?+ Kuphela masivume ukuba bahlale nathi.”+ 24  Khona-ke bonke ababephuma ngesango lomuzi wakubo bamlalela uHamori noShekemi indodana yakhe, futhi bonke abesilisa basokwa, bonke ababephuma ngesango lomuzi wakubo. 25  Nokho, kwathi ngosuku lwesithathu, lapho beqaqanjelwa,+ amadodana amabili kaJakobe, uSimeyoni noLevi,+ abafowabo bakaDina,+ athatha yilowo nalowo inkemba yakhe baya emzini ngokungasolisi bafike babulala bonke abesilisa.+ 26  UHamori noShekemi indodana yakhe bababulala ngosiko lwenkemba.+ Base bemthatha uDina endlini kaShekemi baphuma.+ 27  Amanye amadodana kaJakobe ahlasela amadoda ayelimele kabi aphanga umuzi, ngoba babengcolise udadewabo.+ 28  Imihlambi yabo yezimvu nezimbuzi nemihlambi yabo yezinkomo kanye nezimbongolo zabo nalokho okwakusemzini nokwakusemasimini bakuthatha.+ 29  Konke ababeziphilisa ngakho nabo bonke abantwana babo nabafazi babo babathumba bamuka nabo, baphanga konke okwakusezindlini.+ 30  Khona-ke uJakobe wathi kuSimeyoni noLevi:+ “Ningilethele isigcwagcwa ngokungenza ngibe iphunga elibi kwabakhileyo baleli zwe,+ kumaKhanani namaPherizi; njengoba ngimbalwa ngesibalo,+ ngokuqinisekile bazobuthana bangihlasele ngibhuqwe, mina nendlu yami.” 31  Bona bathi: “Ingabe udadewethu kufanele aphathwe njengesifebe?”+

Imibhalo yaphansi