Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 32:1-32

32  UJakobe yena waqhubeka nendlela yakhe, futhi izingelosi zikaNkulunkulu zamhlangabeza.+  Ngokushesha lapho uJakobe ezibona wathi: “Leli yikamu likaNkulunkulu!”+ Ngakho waqamba leyo ndawo ngokuthi iMahanayimi.+  Khona-ke uJakobe wathumela izithunywa+ ngaphambi kwakhe ku-Esawu umfowabo ezweni laseSeyiri,+ ukhalo luka-Edomi,+  waziyala, wathi: “Yilokhu enizokusho enkosini yami,+ ku-Esawu, ‘Yilokhu inceku yakho uJakobe ekushilo: “Ngiye ngagogobala kuLabani futhi ngiye ngahlala isikhathi eside kuze kube manje.+  Ngiye ngaba nezinkomo nezimbongolo, izimvu, izinceku nezincekukazi,+ futhi ngingathanda ukuthumela ngiyazise inkosi yami, ukuze ngithole umusa emehlweni akho.”’”+  Ngemva kwesikhathi izithunywa zabuyela kuJakobe, zathi: “Sifikile kumfowenu u-Esawu, futhi naye usendleleni uzokuhlangabeza, namadoda angamakhulu amane kanye naye.”+  UJakobe wesaba kakhulu, wakhathazeka.+ Ngakho wahlukanisa abantu ababenaye, nemihlambi yezimvu neyezimbuzi nezinkomo namakamela kwaba amakamu amabili,+  wathi: “Uma u-Esawu efika kwelinye ikamu elihlasela, khona-ke nakanjani kuzoba khona ikamu elisalayo ukuba liphunyuke.”+  Ngemva kwalokho uJakobe wathi: “O Nkulunkulu kababa u-Abrahama noNkulunkulu kababa u-Isaka,+ Jehova, wena othi kimi, ‘Buyela ezweni lakini nasezihlotsheni zakho ngizosebenzelana kahle nawe,’+ 10  angiwufanelekele wonke lo musa wothando nakho konke lokhu kuthembeka okubonise encekwini yakho,+ ngoba ngawela leli Jordani ngiphethe udondolo kuphela kodwa manje sengibe amakamu amabili.+ 11  Ngiyakuncenga, ngikhulule+ esandleni somfowethu, esandleni sika-Esawu, ngoba ngiyamesaba ukuthi angase afike futhi nakanjani angihlasele,+ onina kanye nabantwana. 12  Kanti wena, wena uthé, ‘Ngokungangabazeki ngizosebenzelana kahle nawe futhi ngizokwenza inzalo yakho ibe ngangesihlabathi solwandle, esingenakubalwa ngenxa yobuningi.’”+ 13  Waqhubeka engenise lapho ngalobo busuku. Futhi kulokho okwakufika esandleni sakhe wathathela u-Esawu umfowabo isipho:+ 14  izimbuzikazi ezingamakhulu amabili nezimpongo ezingamashumi amabili, izimvu zezinsikazi ezingamakhulu amabili nezinqama ezingamashumi amabili, 15  amakamela ancelisayo angamashumi amathathu namankonyane awo, izinkomazi ezingamashumi amane nezinkunzi eziyishumi, izimbongolokazi ezingamashumi amabili nezimbongolo eziyishumi. + 16  Khona-ke wanika izinceku zakhe imihlambi ilandelana, waphindaphinda ethi ezincekwini zakhe: “Welani ngaphambi kwami, futhi nishiye ibanga phakathi komhlambi nomhlambi.”+ 17  Ngaphezu kwalokho wayala eyokuqala, wathi: “Uma kwenzeka u-Esawu umfowethu ehlangana nawe akubuze, athi, ‘Ungokabani, uyaphi futhi kungokukabani lokhu okuphambi kwakho?’ 18  khona-ke kumelwe uthi, ‘Ngingowenceku yakho uJakobe. Lokhu kuyisipho,+ esithunyelwe enkosini yami,+ ku-Esawu, futhi bheka! yena usemva kwethu.’” 19  Waqhubeka wayala neyesibili, kanjalo neyesithathu, nazo zonke ezazilandela imihlambi, ethi: “Nizokhuluma ngokuvumelana naleli zwi ku-Esawu lapho nihlangana naye.+ 20  Kumelwe nithi, ‘Nansi inceku yakho uJakobe emva kwethu.’”+ Ngoba wayezitshela ukuthi: “Ngingase ngimthobe ngalesi sipho esingandulelayo,+ kamuva ngizobe sengibona ubuso bakhe. Mhlawumbe uzongamukela ngomusa.”+ 21  Ngakho isipho sawelela ngaphesheya ngaphambi kwakhe, kodwa yena wangenisa ekamu ngalobo busuku.+ 22  Kamuva ngalobo busuku wavuka wathatha abafazi bakhe ababili+ nezincekukazi zakhe ezimbili+ namadodana akhe asemancane+ ayishumi nanye wawela ezibukweni laseJabhoki.+ 23  Kanjalo wabathatha wabaweza isigodi sesifufula,+ waweza nalokho ayenakho. 24  Ekugcineni uJakobe wasala yedwa. Khona-ke indoda ethile yaqala ukubambana naye kwaze kwantwela ukusa.+ 25  Lapho ibona ukuthi ayimnqobanga,+ khona-ke yathinta isikhoxe senyonga yakhe; isikhoxe senyonga kaJakobe sagudluka kulokho kubambana kwakhe nayo.+ 26  Ngemva kwalokho yathi: “Ngidedele ngihambe, ngoba sekuntwelile.” Wathi: “Ngeke ngikudedele uze ungibusise kuqala.”+ 27  Ngakho yathi kuye: “Ungubani igama lakho?” yena wathi: “NginguJakobe.” 28  Khona-ke yathi: “Igama lakho ngeke kusathiwa unguJakobe kodwa kuzothiwa ungu-Israyeli,+ ngoba ulwe+ noNkulunkulu nabantu waze wanqoba ekugcineni.” 29  UJakobe naye wabuza wathi: “Ngicela ungitshele igama lakho.” Nokho, yathi: “Kungani ubuza igama lami?”+ Khona-ke yambusisa lapho. 30  Ngakho uJakobe waqamba leyo ndawo ngokuthi iPheniyeli,+ ngoba wathi, uma simcaphuna, “Ngiboné uNkulunkulu ubuso nobuso nokho umphefumulo wami wakhululwa.”+ 31  Ilanga laqala ukukhanya phezu kwakhe lapho nje edlula ePhenuweli, kodwa wayexhuga ngenxa yenyonga yakhe.+ 32  Yingakho abantwana bakwa-Israyeli bengajwayele ukudla umsipha wenzwa yethanga, osesikhoxeni senyonga, kuze kube yilolu suku, ngoba yathinta isikhoxe senyonga kaJakobe emsipheni wenzwa yethanga.+

Imibhalo yaphansi