Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 31:1-55

31  Ngemva kwesikhathi uJakobe wezwa amazwi amadodana kaLabani, ethi: “UJakobe uthathe konke okungokukababa; futhi uqongelele wonke umcebo wakhe kokungokukababa.”+  Lapho uJakobe ebheka ubuso bukaLabani, bheka babungasafani nakuqala kuye.+  Ekugcineni uJehova wathi kuJakobe: “Buyela ezweni lawoyihlo nasezihlotsheni zakho,+ ngizoba nawe njalo.”+  Khona-ke uJakobe wathumela wabiza uRaheli noLeya wababizela edlelweni emhlambini wakhe,  wathi kubo: “Ngiyabubona ubuso bukayihlo, ukuthi akasafani nakuqala kimi;+ kodwa uNkulunkulu kababa ubé nami.+  Nani ngokwenu niyazi ngokuqinisekile ukuthi ngikhonzé uyihlo ngawo wonke amandla ami.+  Kodwa uyihlo uye wangikhohlisa futhi uye washintsha inkokhelo yami izikhathi eziyishumi, kodwa uNkulunkulu akamvumelanga ukuba angilimaze.+  Bekuthi uma ethi, ‘Ezimabhadubhadu zizoba inkokhelo yakho,’ khona-ke wonke umhlambi uveze ezimabhadubhadu; kodwa uma ethi, ‘Ezimthende zizoba inkokhelo,’ khona-ke wonke umhlambi uveze ezimthende.+  Ngakho uNkulunkulu ubelokhu ethatha umhlambi kayihlo ewunika mina.+ 10  Ekugcineni kuthe lapho umhlambi uvukelwa ngaphakamisa amehlo ngabona umbono ephusheni+ futhi bheka izimpongo ebezikhwela umhlambi bezimthende, zimabhadubhadu futhi zinamabala.+ 11  Khona-ke ingelosi kaNkulunkulu weqiniso ithé kimi ephusheni, ‘Jakobe!’ mina ngathi, ‘Ngilapha.’+ 12  Yaqhubeka yathi, ‘Ngicela uphakamise amehlo akho, ubone ukuthi zonke izimpongo ezikhwela umhlambi zimthende, zimabhadubhadu futhi zinamabala, ngoba ngikubonile konke uLabani akwenza kuwe.+ 13  NginguNkulunkulu weqiniso waseBhethele,+ lapho wagcoba khona insika+ nalapho wenza khona isithembiso kimi.+ Manje suka uphume kuleli zwe ubuyele ezweni lokuzalwa kwakho.’”+ 14  Khona-ke uRaheli noLeya baphendula bathi kuye: “Ingabe sisenaso isabelo sefa endlini kababa?+ 15  Empeleni akasibheki yini njengabantu besinye isizwe njengoba esithengisile, kangangokuthi uqhubeka edla imali ekhishelwe thina?+ 16  Ngoba yonke ingcebo uNkulunkulu ayithathé kubaba ingeyethu nabantwana bethu.+ Ngakho, konke uNkulunkulu akushó kuwe kwenze.”+ 17  Khona-ke uJakobe wasukuma wagibelisa abantwana bakhe nawomkakhe emakamelini;+ 18  wayesewuqhuba wonke umhlambi wakhe nayo yonke impahla ayeyiqongelele,+ umhlambi ayewuzuzile wawuqongelela ePhadani-aramu, ukuba aye ku-Isaka uyise ezweni laseKhanani.+ 19  ULabani wayehambile eye kogunda izimvu zakhe. Phakathi naleso sikhathi uRaheli weba amatherafi+ kayise. 20  Kanjalo uJakobe wamqilizela uLabani umSiriya, ngoba wayengamtshelanga ukuthi uyabaleka. 21  Wabaleka wasuka wawela uMfula,+ yena nakho konke ayenakho. Ngemva kwalokho wabhekisa amabombo esifundeni sezintaba saseGileyadi.+ 22  Kamuva, osukwini lwesithathu, uLabani watshelwa ukuthi uJakobe ubalekile. 23  Ngakho wathatha abafowabo wamsukela+ ibanga lohambo lwezinsuku eziyisikhombisa wamfica esifundeni sezintaba saseGileyadi. 24  Khona-ke uNkulunkulu wafika kuLabani umSiriya+ ephusheni ebusuku+ wathi kuye: “Uziqaphele ungakhulumi okuhle noma okubi kuJakobe.”+ 25  Ngakho uLabani waya kuJakobe, njengoba uJakobe ayegxumeke itende lakhe entabeni futhi uLabani ekanisise abafowabo esifundeni sezintaba saseGileyadi. 26  Khona-ke uLabani wathi kuJakobe: “Yini le oyenzile, ukuba ungiqilizele futhi uqhube amadodakazi ami umuke nawo njengezithunjwa ezithathwe ngenkemba?+ 27  Kungani bekumelwe ubaleke ngasese ungiqilizele ungangitsheli, ukuze ngikumukise ngokujabula nangezingoma,+ nangethamborini nangehabhu?+ 28  Futhi awunginikanga ithuba lokwanga abantwana bami namadodakazi ami.+ Manje wenze ngobuwula. 29  Kusemandleni esandla sami ukunilimaza,+ kodwa uNkulunkulu kayihlo ukhulumé nami izolo ebusuku, ethi, ‘Ziqaphele ungakhulumi okuhle noma okubi kuJakobe.’+ 30  Nakuba manje uhambile ngoba ubulangazelela kakhulu indlu kayihlo, pho kungani webé onkulunkulu bami?”+ 31  Ephendula uJakobe wathi kuLabani: “Kungoba bengesaba.+ Ngoba ngithé enhliziyweni yami, ‘Ungase ungiqhwage amadodakazi akho.’ 32  Noma ubani oyothola kuye onkulunkulu bakho, makangaphili.+ Phambi kwabafowethu, zihlolele okukimi uzithathele bona.”+ Kodwa uJakobe wayengazi ukuthi uRaheli wayebebile.+ 33  Ngakho uLabani wangena etendeni likaJakobe nasetendeni likaLeya nasetendeni lezigqilakazi ezimbili,+ kodwa akabatholanga. Ekugcineni waphuma etendeni likaLeya wangena etendeni likaRaheli. 34  Manje uRaheli wayewathathile amatherafi, wawafaka kubhasikidi wekamela oyisihlalo sabesifazane, wahlala phezu kwawo. Ngakho uLabani waphuthaza kulo lonke itende, kodwa akawatholanga. 35  Khona-ke wathi kuyise: “Mayingabengezeli intukuthelo emehlweni enkosi yami,+ ngoba angikwazi ukusukuma phambi kwakho, ngoba okuyinkambiso ngabesifazane kuphezu kwami.”+ Ngakho waqhubeka efuna ngokucophelela, kodwa akawatholanga amatherafi.+ 36  UJakobe wathukuthela+ waqala ukuxabana noLabani, futhi ephendula uJakobe wathi kuLabani: “Ngivukelé ngani,+ futhi ngoné ngani, uze ungisukele kangaka?+ 37  Manje njengoba usuphuthaze ezimpahleni zami zonke, yini oyitholile yazo zonke izimpahla zendlu yakho?+ Yibeke lapha phambi kwabafowethu nabafowenu,+ bahlulele phakathi kwethu sobabili.+ 38  Benginawe le minyaka engamashumi amabili. Izimvu zakho zezinsikazi nezimbuzikazi zakho azizange ziphunze,+ nezinqama zomhlambi wakho angizange ngizidle. 39  Angizange ngilethe kuwe isilwane esidwenguliwe.+ Yimi engangilahlekelwa ngenxa yaso. Kungakhathaliseki ukuthi sasebiwe emini noma sasebiwe ebusuku, wawusifuna esandleni sami.+ 40  Ngiye ngaqedwa ukushisa emini, ngaququdwa amakhaza ebusuku, futhi ubuthongo bami babubaleka emehlweni ami.+ 41  Sekuyiminyaka engamashumi amabili ngisendlini yakho. Ngikukhonzé iminyaka eyishumi nane ngenxa yamadodakazi akho amabili, neyisithupha ngenxa yomhlambi wakho, futhi ubulokhu ushintsha inkokhelo yami izikhathi eziyishumi.+ 42  Ukube uNkulunkulu kababa,+ uNkulunkulu ka-Abrahama neNgebhe ka-Isaka,+ akabanga ngakimi, ngabe manje ungimukise ngilambatha. UNkulunkulu ulubonile usizi lwami nokukhandleka kwezandla zami, ngakho ukusolile izolo ebusuku.”+ 43  Khona-ke uLabani wamphendula wathi uJakobe: “Amadodakazi angamadodakazi ami nabantwana bangabantwana bami nomhlambi ungumhlambi wami, nayo yonke into oyibhekile ingeyami namadodakazi ami. Yini engingayenza namuhla kubantwana bawo abazele? 44  Manje woza senze isivumelwano,+ mina nawe, sibe ngufakazi phakathi kwakho nami.”+ 45  Ngakho uJakobe wathatha itshe walimisa njengensika.+ 46  UJakobe wathi kubafowabo: “Buthani amatshe!” Bawathatha amatshe benza inqwaba.+ Ngemva kwalokho badla lapho phezu kwenqwaba. 47  ULabani wayiqamba ngokuthi iJegari-sahadutha, kodwa uJakobe wayiqamba ngokuthi iGaleyedi. 48  ULabani wabe esethi: “Le nqwaba ingufakazi phakathi kwami nawe namuhla.” Yingakho ayiqamba ngokuthi iGaleyedi,+ 49  nangokuthi INqaba Yokulinda, ngoba wathi: “UJehova makalinde phakathi kwami nawe lapho sihleli singabonani omunye nomunye.+ 50  Uma uhlupha amadodakazi+ ami futhi uma uthatha abanye abafazi ngaphezu kwamadodakazi ami, akukho muntu onathi. Bheka! UNkulunkulu ungufakazi phakathi kwami nawe.”+ 51  Futhi uLabani waqhubeka wathi kuJakobe: “Nansi le nqwaba futhi nansi le nsika engiyimise phakathi kwami nawe. 52  Le nqwaba ingufakazi, futhi le nsika iyafakaza,+ ukuthi ngeke ngiyidlule le nqwaba ngimelane nawe nokuthi nawe ngeke uyidlule le nqwaba nale nsika umelane nami ukuba ungilimaze.+ 53  Unkulunkulu ka-Abrahama+ nonkulunkulu kaNahori+ makahlulele phakathi kwethu, unkulunkulu kayise wabo.” Kodwa uJakobe wafunga iNgebhe kayise u-Isaka.+ 54  Ngemva kwalokho uJakobe wenza umhlatshelo entabeni futhi wamema abafowabo ukuba badle isinkwa.+ Ngakho badla isinkwa balala entabeni ngalobo busuku. 55  Nokho, uLabani wavuka ekuseni kakhulu wanga+ abantwana bakhe namadodakazi akhe wababusisa.+ Khona-ke uLabani wahamba ukuba abuyele endaweni yakhe.+

Imibhalo yaphansi