Genesise 30:1-43

30  Lapho uRaheli ebona ukuthi akamzalelanga lutho uJakobe, uRaheli waba nomhawu ngodadewabo wathi kuJakobe:+ “Nginike abantwana ngaphandle kwalokho ngizoba owesifazane ofileyo.”+  Khona-ke intukuthelo kaJakobe yamvuthela uRaheli wathi:+ “Ingabe ngisesikhundleni sikaNkulunkulu, okugodlele isithelo sesisu?”+  Ngakho wathi: “Nasi isigqilakazi sami uBhiliha.+ Lala naso, ukuze sizalele emadolweni ami yikhona nami, yebo nami, ngizothola abantwana kuso.”+  Ngakho wamnika uBhiliha incekukazi yakhe ukuba abe ngumkakhe, uJakobe walala naye.+  UBhiliha wakhulelwa, ngemva kwesikhathi wazalela uJakobe indodana.+  Khona-ke uRaheli wathi: “UNkulunkulu usebenze njengomahluleli wami+ futhi ulilalele izwi lami, wanginika indodana.” Yingakho ayiqamba ngokuthi uDani.+  UBhiliha, incekukazi kaRaheli, waphinde wakhulelwa, ngemva kwesikhathi wazalela uJakobe indodana yesibili.  Khona-ke uRaheli wathi: “Ngibambene nodadewethu ngokubambana okukhathazayo. Futhi ngibe umnqobi!” Ngakho wayiqamba ngokuthi uNafetali.+  Lapho uLeya ebona ukuthi wayesekhawulile ukuzala, wabe esethatha uZilipha incekukazi yakhe wamnika uJakobe ukuba abe ngumkakhe.+ 10  Ngemva kwesikhathi, uZilipha incekukazi kaLeya, wazalela uJakobe indodana. 11  Khona-ke uLeya wathi: “Ngenhlanhla!” Ngakho wayiqamba ngokuthi uGadi.+ 12  Ngemva kwalokho, uZilipha incekukazi kaLeya, wazalela uJakobe indodana yesibili. 13  Khona-ke uLeya wathi: “Ngenjabulo yami! Ngoba ngokuqinisekile amadodakazi azothi ngiyajabula.”+ Ngakho wayiqamba ngokuthi u-Asheri.+ 14  Manje uRubeni+ wayehambahamba ngezinsuku zokuvunwa kukakolweni+ wayesethola amamandrake ensimini. Wawaletha kuLeya unina. Khona-ke uRaheli wathi kuLeya: “Ngicela ungiphe amanye amamandrake+ endodana yakho.” 15  Khona-ke wathi kuye: “Ingabe yinto encane le, ukuba uthathe umyeni wami,+ futhi manje usuthatha namamandrake endodana yami?” Ngakho uRaheli wathi: “Ngaleso sizathu uzolala nawe namuhla ebusuku ngenane amamandrake endodana yakho.” 16  Lapho uJakobe efika evela ensimini kusihlwa,+ uLeya waphuma wamhlangabeza wayesethi: “Uzolala nami, ngoba ngikuqashe ngokuqondile ngamamandrake endodana yami.” Ngakho walala naye ngalobo busuku.+ 17  UNkulunkulu wamuzwa wamphendula uLeya, wakhulelwa, ngemva kwesikhathi wazalela uJakobe indodana yesihlanu.+ 18  Khona-ke uLeya wathi: “UNkulunkulu unginike inkokhelo yomqashwa, ngoba nginike umyeni wami incekukazi yami.” Ngakho wayiqamba ngokuthi u-Isakare.+ 19  ULeya waphinda futhi wakhulelwa, ngemva kwesikhathi wazalela uJakobe indodana yesithupha.+ 20  Khona-ke uLeya wathi: “UNkulunkulu ungiphile, yebo, ungiphe isipho esihle. Ekugcineni umyeni wami uzongibekezelela,+ ngoba ngimzalele amadodana ayisithupha.”+ Ngakho wayiqamba ngokuthi uZebhuloni.+ 21  Kamuva futhi wazala indodakazi wayiqamba ngokuthi uDina.+ 22  Ekugcineni uNkulunkulu wamkhumbula uRaheli, uNkulunkulu wamuzwa futhi wamphendula ngokuba avule isibeletho sakhe.+ 23  Wakhulelwa wazala indodana. Khona-ke wathi: “UNkulunkulu usisusile isihlamba sami!”+ 24  Ngakho wayiqamba ngokuthi uJosefa,+ ethi: “UJehova ungenezelela enye indodana.” 25  Kwathi lapho uRaheli esezele uJosefa, uJakobe ngokushesha wathi kuLabani: “Ngimukise ngiye endaweni yakithi nasezweni lakithi.+ 26  Nginike omkami nabantwana bami, engikukhonze ngenxa yabo, ukuze ngihambe; ngoba kumelwe ukuthi uyayazi inkonzo yami engikwenzele yona.”+ 27  Khona-ke uLabani wathi kuye: “Manje uma ngithole umusa emehlweni akho,—ngithole ngamabika ukuthi uJehova uyangibusisa ngenxa yakho.”+ 28  Wanezela: “Nquma inkokhelo yakho ngizokunika yona.”+ 29  Ngakho wathi kuye: “Kumelwe ukuthi wena ngokwakho uyazi ukuthi ngikukhonze kanjani nokuthi umhlambi wakho uchume kanjani ukimi;+ 30  ukuthi kuncane owawunakho ngaphambi kokufika kwami, futhi kwaqhubeka kwanda kwaba kuningi, ngoba uJehova wakubusisa selokhu ngangena.+ Manje eyami indlu ngizoyenzela nini okuthile?”+ 31  Khona-ke wathi: “Ngikunikeni?” UJakobe wathi: “Unganginiki lutho!+ Ngizophinda ngaluse umhlambi wakho, uma uzongenzela lokhu.+ Ngizoqhubeka ngiwuqapha.+ 32  Ngizodabula phakathi kwawo wonke umhlambi wakho namuhla. Wena beka eceleni zonke izimvu ezimabhadubhadu nezimagqabhagqabha, nazo zonke izimvu ezinsundu ngokumnyama phakathi kwamawundlu angamaduna nanoma iyiphi emagqabhagqabha nemabhadubhadu phakathi kwezimbuzikazi. Kusukela lapho ezinjalo zizoba yinkokhelo yami.+ 33  Futhi ukwenza kwami okulungile kumelwe kungiphendulele nganoma iluphi usuku esikhathini esizayo ongase uze ngalo uzobheka inkokhelo yami;+ noma iyiphi engemabhadubhadu nengemagqabhagqabha phakathi kwezimbuzikazi, nanoma iyiphi phakathi kwamawundlu angamaduna engensundu ngokumnyama iyobe yebiwe uma ikimi.”+ 34  ULabani wathi: “Phela kulungile lokho! Makube njengezwi lakho.”+ 35  Khona-ke wabeka eceleni ngalolo suku izimpongo ezimthende nezimagqabhagqabha nazo zonke izimbuzikazi ezimabhadubhadu nezimagqabhagqabha, zonke okwakukhona kuzo noma ikuphi okumhlophe nazo zonke ezinsundu ngokumnyama phakathi kwamawundlu angamaduna, wazinikela ezandleni zamadodana akhe. 36  Ngemva kwalokho wabeka ibanga lohambo lwezinsuku ezintathu phakathi kwakhe noJakobe, uJakobe wayalusa imihlambi kaLabani eyayisele. 37  Khona-ke uJakobe wazithathela izindondolo ezisemanzi zesitorakisi+ nezom-alimondi+ nezom-pelatani+ wazixebula ukuze zibe namabala amhlophe axetshuliwe ngokuveza izindawo ezimhlophe ezazisezindondolweni.+ 38  Ekugcineni wabeka lezi zindondolo ayezixebulile phambi komhlambi, emiseleni, emikhombeni yokuphuzela,+ lapho imihlambi yayizokuza khona izophuza, ukuze ivukelwe phambi kwazo lapho iza izophuza. 39  Ngenxa yalokho imihlambi yayivukelwa phambi kwezindondolo, bese iveza ezimthende, ezimabhadubhadu nezimagqabhagqabha.+ 40  UJakobe wahlukanisa amawundlu angamaduna wayesephendulela ubuso bomhlambi kwezimthende nakuzo zonke ezinsundu ngokumnyama phakathi komhlambi kaLabani. Khona-ke wabe esebeka imihlambi yakhe yodwa wangayibeka ngasemihlambini kaLabani. 41  Kwakuthi njalo lapho imihlambi eyizingqabavu+ ivukelwa, uJakobe abeke izindondolo emiseleni+ phambi kwamehlo emihlambi, ukuze ivukelwe ngasezindondolweni. 42  Kodwa uma imihlambi ibonisa ukuba buthaka wayengazibeki lapho. Ngakho ebuthaka njalo kwakuba ngekaLabani, kodwa eyizingqabavu kube ngekaJakobe.+ 43  Lo muntu waqhubeka echuma kakhulu, futhi waba nemihlambi emikhulu nezincekukazi nezinceku namakamela nezimbongolo.+

Imibhalo yaphansi