Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 29:1-35

29  Ngemva kwalokho uJakobe wahamba waya ezweni labaseMpumalanga.+  Manje wabheka, bheka, kwakukhona umthombo endle futhi kukhona imihlambi emithathu yezimvu ilele lapho phansi ngakuwo, ngoba babevame ukuphuzisa imihlambi kulowo mthombo;+ futhi kwakukhona itshe elikhulu phezu komlomo womthombo.+  Lapho yonke imihlambi isibuthelwe lapho, babeligingqa itshe balisuse emlonyeni womthombo, baphuzise imihlambi, bese kuthi emva kwalokho balibuyisele itshe phezu komlomo womthombo endaweni yalo.  Ngakho uJakobe wathi kubo: “Bafowethu, nivela kuyiphi indawo?” bona bathi: “Sivela eHarana.”+  Khona-ke wathi kubo: “Niyamazi uLabani+ umzukulu kaNahori?”+ bona bathi: “Siyamazi.”  Khona-ke wathi kubo: “Ingabe kumhambela kahle?”+ Bona bathi: “Kumhambela kahle. Futhi nangu uRaheli+ indodakazi yakhe eza nezimvu!”+  Waqhubeka wathi: “Kusesemini. Akusona isikhathi sokuqoqa imihlambi. Phuzisani izimvu, bese niyoziklabisa.”+  Bathi: “Asivunyelwe ukwenza kanjalo ize ibuthwe yonke imihlambi futhi baligingqe itshe lisuke emlonyeni womthombo. Khona-ke singaziphuzisa izimvu.”  Esakhuluma nabo, uRaheli+ wafika nezimvu zikayise, ngoba wayengumalusikazi.+ 10  Kwathi lapho uJakobe ebona uRaheli indodakazi kaLabani umalume wakhe nezimvu zikaLabani umalume wakhe, uJakobe wasondela ngokushesha waligingqa itshe walisusa emlonyeni womthombo waphuzisa izimvu zikaLabani umalume wakhe.+ 11  UJakobe wabe esemanga+ uRaheli waphakamisa izwi lakhe wakhala izinyembezi.+ 12  UJakobe watshela uRaheli ukuthi ungumfowabo+ kayise nokuthi uyindodana kaRebheka. Yena wagijima wayotshela uyise.+ 13  Kwathi lapho nje uLabani ezwa umbiko ngoJakobe umshana wakhe, wagijima eyomhlangabeza.+ Khona-ke wamgona wamanga wamngenisa endlini yakhe.+ Waqala ukulandisa uLabani zonke lezi zinto. 14  Ngemva kwalokho uLabani wathi kuye: “Ngempela uyithambo lami nenyama yami.”+ Ngakho wahlala naye inyanga egcwele. 15  Ngemva kwalokho uLabani wathi kuJakobe: “Ungathi ungumfowethu,+ kodwa ungikhonze mahhala?+ Ngitshele, Izoba yini inkokhelo yakho?”+ 16  ULabani wayenamadodakazi amabili. Endala igama layo kwakunguLeya+ encane kunguRaheli. 17  Kodwa amehlo kaLeya ayebuthaka, kuyilapho uRaheli+ ayenomzimba omi kahle futhi emuhle ebusweni.+ 18  UJakobe wayethanda uRaheli. Ngakho wathi: “Ngizimisele ukukukhonza iminyaka eyisikhombisa ngenxa kaRaheli indodakazi yakho encane.”+ 19  ULabani wathi: “Kungcono ukuba ngimganisele wena kunokuba ngimganisele enye indoda.+ Qhubeka uhlala nami.” 20  UJakobe wabe esekhonza iminyaka eyisikhombisa ngenxa kaRaheli,+ kodwa emehlweni akhe yaba njengezinsuku ezimbalwa ngenxa yothando lwakhe ngaye.+ 21  Khona-ke uJakobe wathi kuLabani: “Nginike umkami, ngoba izinsuku zami seziphelile, ungivumele ngilale naye.”+ 22  Kulokho uLabani wabutha wonke amadoda endawo wenza idili.+ 23  Kodwa kwathi kusihlwa wathatha uLeya indodakazi yakhe wamletha kuye ukuze alale naye. 24  Ngaphezu kwalokho, uLabani wanika uLeya indodakazi yakhe, uZilipha+ incekukazi yakhe, yebo wamnika yena, ukuba abe incekukazi yakhe. 25  Ngakho ekuseni, bheka, kwakunguLeya! Ngakho wathi kuLabani: “Yini le ongenze yona? Angikusebenzelanga yini ngenxa kaRaheli? Pho ungikhohliseleni?”+ 26  ULabani wathi: “Akuyona inkambiso ukwenza ngale ndlela endaweni yakithi, ukwendisa owesifazane omncane ngaphambi kwezibulo. 27  Ligubhe+ ngokugcwele isonto lalona wesifazane. Ngemva kwalokho uzonikwa nalona omunye wesifazane ngenkonzo ongayenza kimi eminye iminyaka eyisikhombisa.”+ 28  Ngakho uJakobe wenza kanjalo waligubha ngokugcwele isonto lalona wesifazane, okwathi ngemva kwalokho wamganisela uRaheli indodakazi yakhe. 29  Ngaphezu kwalokho, uLabani wanika uRaheli indodakazi yakhe uBhiliha+ incekukazi yakhe ukuba abe incekukazi yakhe. 30  Khona-ke walala noRaheli futhi, wabonisa uthando olukhulu ngoRaheli kunangoLeya,+ wamkhonza eminye iminyaka eyisikhombisa.+ 31  Lapho uJehova ebona ukuthi uLeya wayezondwa, khona-ke wavula isibeletho sakhe,+ kodwa uRaheli wayeyinyumba.+ 32  ULeya wakhulelwa wazala indodana wayiqamba ngokuthi uRubeni,+ ngoba wathi: “Kungenxa yokuthi uJehova ulubonile usizi lwami,+ ngoba manje umyeni wami usezoqala ukungithanda.” 33  Waphinda wakhulelwa wazala indodana wayesethi: “Kungenxa yokuthi uJehova uye walalela,+ ngoba bengizondwa ngakho wanginika nalona futhi.” Ngakho wayiqamba ngokuthi uSimeyoni.+ 34  Waphinda futhi wakhulelwa wazala indodana wayesethi: “Manje umyeni wami usezozihlanganisa nami, ngoba ngimzalele amadodana amathathu.” Ngakho igama layo kwathiwa uLevi.+ 35  Waphinda futhi wakhulelwa wazala indodana wayesethi: “Kulokhu ngizomdumisa uJehova.” Ngakho wayiqamba ngokuthi uJuda.+ Ngemva kwalokho wakhawula ukuzala.

Imibhalo yaphansi