Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 28:1-22

28  Ngenxa yalokho u-Isaka wabiza uJakobe wambusisa, wamyala wathi kuye: “Ungamthathi umfazi emadodakazini aseKhanani.+  Suka uye ePhadani-aramu endlini kaBhetuweli uyise kanyoko uzithathele khona umfazi emadodakazini kaLabani umalume wakho.+  UNkulunkulu uMninimandla onke uzokubusisa akwenze uzale futhi wande, ngokuqinisekile ube yibandla lezizwe.+  Futhi uyokunika isibusiso sika-Abrahama,+ wena nenzalo yakho kanye nawe,+ ukuze udle ifa lezwe lobufokazi bakho,+ uNkulunkulu alinike u-Abrahama.”+  Ngakho u-Isaka wammukisa uJakobe, wangena indlela elibangise ePhadani-aramu, kuLabani indodana kaBhetuweli umSiriya,+ umfowabo kaRebheka,+ unina kaJakobe no-Esawu.+  Lapho u-Esawu ebona ukuthi u-Isaka wayembusisile uJakobe futhi emmukisile wamyisa ePhadani-aramu ukuba azithathele khona umfazi, nokuthi lapho embusisa wamyala, ethi: “Ungamthathi umfazi emadodakazini aseKhanani”;+  nokuthi uJakobe wayelalela uyise nonina futhi wayesendleleni elibangise ePhadani-aramu;+  khona-ke u-Esawu wabona ukuthi amadodakazi aseKhanani ayengathandeki emehlweni ka-Isaka uyise.+  Ngakho u-Esawu waya ku-Ishmayeli wathatha uMahalati indodakazi ka-Ishmayeli indodana ka-Abrahama waba umkakhe, udadewabo kaNebhayoti, ngaphandle kwabanye abafazi bakhe.+ 10  UJakobe waqhubeka nendlela yakhe esuka eBheri-sheba waya eHarana.+ 11  Ngemva kwesikhathi wafika endaweni ethile wachitha khona ubusuku ngoba ilanga lase lishonile. Ngakho wathatha elinye lamatshe akuleyo ndawo walibeka laba isiqamelo sekhanda lakhe walala kuleyo ndawo.+ 12  Waphupha,+ bheka! kwakukhona isikhwelo simi emhlabeni isihloko saso sifinyelela phezulu emazulwini; futhi, bheka! kwakukhona izingelosi zikaNkulunkulu zehla zenyuka kuso.+ 13  Bheka! uJehova wayemi ngaphezu kwaso, futhi wathi:+ “NginguJehova uNkulunkulu ka-Abrahama uyihlo noNkulunkulu ka-Isaka.+ Izwe olele kulo, ngiyolinika wena nenzalo yakho.+ 14  Ngokuqinisekile inzalo yakho iyoba njengezinhlayiya zothuli lomhlaba,+ futhi ngokuqinisekile uyosakazeka kabanzi uye entshonalanga nasempumalanga nasenyakatho naseningizimu,+ futhi ngawe nangenzalo yakho yonke imindeni yomhlaba iyozibusisa ngokuqinisekile.+ 15  Bheka nginawe futhi ngizokugcina kuyo yonke indlela oyihambayo futhi ngiyokubuyisela kuleli zwe,+ ngoba ngeke ngikushiye kuze kube yilapho sengikwenzile konke engikukhulume kuwe.”+ 16  Khona-ke uJakobe waphaphama ebuthongweni wathi: “Ngempela uJehova ukule ndawo kodwa mina angazanga.” 17  Wafikelwa ukwesaba futhi wanezela:+ “Yeka ukuthi yesabeka kangakanani le ndawo!+ Phela le yindlu kaNkulunkulu+ futhi leli yisango lamazulu.” 18  Ngakho uJakobe wavuka ekuseni kakhulu wathatha itshe elalilapho liyisiqamelo sekhanda lakhe walimisa njengensika wathela amafutha esihlokweni salo.+ 19  Ngaphezu kwalokho, waqamba leyo ndawo ngokuthi iBhethele;+ kodwa eqinisweni, igama lalowo muzi kwakuyiLuze ngaphambili.+ 20  UJakobe wenza isithembiso,+ wathi: “Uma uNkulunkulu ezoqhubeka enami futhi ngokuqinisekile ezongigcina kule ndlela engiyihambayo, anginike isinkwa sokudla nezingubo zokugqoka,+ 21  ngibuyele ngokuthula endlini kababa, khona-ke uJehova uyobe ebé nguNkulunkulu wami.+ 22  Leli tshe engilimise njengensika liyoba yindlu kaNkulunkulu,+ futhi konke oyonginika khona nakanjani ngiyokunika okweshumi kwako.”+

Imibhalo yaphansi