Genesise 27:1-46

27  Manje kwathi lapho u-Isaka esemdala amehlo akhe esequndekile engasaboni+ wabiza u-Esawu indodana yakhe endala wathi kuye:+ “Ndodana yami!” yena wathi kuye: “Ngilapha!”  Waqhubeka wathi: “Bheka, manje sengimdala.+ Angilwazi usuku lokufa kwami.+  Ngakho manje, siza uthathe izikhali zakho, umgodla wakho nomnsalo wakho, uhambe uye endle ungizingelele inyamazane.+  Ngemva kwalokho ungenzele isidlo esihlwabusayo engisithandayo usilethe, ngidle, ukuze umphefumulo wami ukubusise ngingakafi.”+  Nokho, uRebheka wayelalele lapho u-Isaka ekhuluma no-Esawu indodana yakhe. U-Esawu waya endle ukuze azingele inyamazane futhi ayilethe.+  URebheka wathi kuJakobe indodana yakhe:+ “Bheka, ngisanda kuzwa uyihlo ekhuluma no-Esawu umfowenu, ethi,  ‘Ngilethele inyamazane ungenzele isidlo esihlwabusayo, ngidle, ukuze ngikubusise phambi kukaJehova ngingakafi.’+  Manje, ndodana yami, lalela izwi lami kulokhu engikuyala ngakho.+  Siza uye emhlambini ungithathele khona amazinyane amabili ezimbuzi, amahle, ukuze ngenzele uyihlo isidlo esihlwabusayo asithandayo. 10  Wena-ke kumelwe usiyise kuyihlo asidle, ukuze akubusise engakafi.” 11  UJakobe wabe esethi kuRebheka unina: “Kodwa u-Esawu umfowethu ungumuntu onoboya kanti mina ngingumuntu obushelelezi.+ 12  Kuthiwani uma ubaba esengithinta?+ Ngokuqinisekile emehlweni akhe ngizoba njengomuntu owenza ihlaya,+ futhi ngokuqinisekile ngizozilethela isiqalekiso hhayi isibusiso.”+ 13  Kulokhu unina wathi kuye: “Masibe phezu kwami isiqalekiso esibhekiswe kuwe, ndodana yami.+ Kuphela lalela izwi lami uhambe, ungithathele wona.”+ 14  Ngakho wahamba wawathatha wawaletha kunina, unina wenza isidlo esihlwabusayo uyise asithandayo. 15  Ngemva kwalokho uRebheka wathatha izingubo zika-Esawu indodana yakhe endala,+ ezinhle kunazo zonke, ezazikuye endlini,+ wazigqokisa uJakobe indodana yakhe encane.+ 16  Izikhumba zamazinyane ezimbuzi wazibeka phezu kwezandla zakhe naphezu kwengxenye engenaboya yentamo yakhe.+ 17  Khona-ke isidlo esihlwabusayo nesinkwa ayesenzile wasinika uJakobe indodana yakhe.+ 18  Ngakho waya wangena kuyise wathi: “Baba!” yena wathi: “Ngilapha! Ungubani, ndodana yami?” 19  UJakobe wathi kuyise: “Ngingu-Esawu izibulo lakho.+ Ngenzile njengoba nje ukhulumile kimi. Ngicela uvuke. Hlala phansi udle inyamazane yami, ukuze umphefumulo wakho ungibusise.”+ 20  Khona-ke u-Isaka wathi endodaneni yakhe: “Kwenzeke kanjani ukuba usheshe kangaka ukuyithola, ndodana yami?” Yena wathi: “Kungenxa yokuthi uJehova uNkulunkulu wakho uyibangele ukuba izithele kimi.” 21  Khona-ke u-Isaka wathi kuJakobe: “Ngicela usondele ukuze ngikuthinte, ndodana yami, ukuze ngazi ukuthi uyindodana yami u-Esawu ngempela noma cha.”+ 22  Ngakho uJakobe wasondela kuyise u-Isaka, wamthintathinta, okwathi ngemva kwalokho wathi: “Izwi liyizwi likaJakobe, kodwa izandla yizandla zika-Esawu.”+ 23  Akabonanga ukuthi ungubani, ngoba izandla zakhe zazinoboya njengezandla zika-Esawu umfowabo. Ngakho wambusisa.+ 24  Ngemva kwalokho wathi: “Ngempela ungu-Esawu indodana yami?” yena wathi: “Nginguye.”+ 25  Khona-ke wathi: “Yisondeze kimi ukuze ngidle inyamazane yendodana yami, ukuze umphefumulo wami ukubusise.”+ Ngalokho wayisondeza kuye waqala ukudla, wamlethela newayini waliphuza. 26  Khona-ke u-Isaka uyise wathi kuye: “Ngicela usondele ungange, ndodana yami.”+ 27  Ngakho wasondela wamanga, futhi wahogela iphunga lezingubo zakhe.+ Wayesembusisa wathi: “Bheka, iphunga lendodana yami linjengephunga lensimu uJehova ayibusisile. 28  Kwasengathi uNkulunkulu weqiniso angakunika amazolo amazulu+ nenhlabathi evundile yomhlaba+ nensada yokusanhlamvu newayini elisha. + 29  Izizwe mazikukhonze namaqembu ezizwe akukhothamele.+ Yiba yinkosi phezu kwabafowenu, amadodana kanyoko akukhothamele.+ Makuqalekiswe lowo nalowo kwabakuqalekisayo, kubusiswe lowo nalowo kwabakubusisayo.”+ 30  Manje kwathi nje lapho u-Isaka eseqedile ukubusisa uJakobe, yebo, ngempela, kwathi lapho ephuma nje phambi kobuso buka-Isaka uyise, u-Esawu umfowabo wafika evela ekuzingeleni kwakhe.+ 31  Naye wenza isidlo esihlwabusayo. Wabe esesiletha kuyise wathi kuyise: “Ubaba makavuke adle inyamazane yendodana yakhe, ukuze umphefumulo wakho ungibusise.”+ 32  Khona-ke u-Isaka uyise wathi kuye: “Ungubani?” yena wathi: “Ngiyindodana yakho, izibulo lakho, u-Esawu.”+ 33  U-Isaka waqala ukuthuthumela ngokuthuthumela okukhulu kakhulu, ngakho wathi: “Pho, bekungubani lo ozingele inyamazane weza eyilethe kimi, ngadla konke ngaphambi kokuba ufike futhi ngambusisa? Impela uyoba ngobusisiwe!”+ 34  Lapho ezwa amazwi kayise, u-Esawu wakhala ngendlela eyedlulele nenomunyu, wathi kuyise:+ “Ngibusise nami futhi, baba!”+ 35  Kodwa wathi: “Umfowenu ungene ngobuqili ukuze athole isibusiso obekungesakho.”+ 36  Khona-ke wathi: “Akungaleso sizathu yini igama lakhe kuthiwa uJakobe, ngokuthi ungiqilizele isikhundla lezi zikhathi ezimbili?+ Ubuzibulo bami usebuthathile kakade,+ manje usethathe isibusiso sami!”+ Wabe esenezela: “Awungigcinelanga mina isibusiso?” 37  Kodwa ephendula u-Esawu u-Isaka wathi: “Bheka ngimmise ukuba abe yinkosi phezu kwakho,+ futhi bonke abafowabo ngimnike bona ukuba babe yizinceku zakhe,+ nokusanhlamvu newayini elisha ngimphile kube isondlo sakhe,+ kuphi-ke engingakwenzela khona, ndodana yami?” 38  Khona-ke u-Esawu wathi kuyise: “Ingabe sinye nje kuphela isibusiso onaso, baba? Ngibusise, nami futhi, baba!”+ U-Esawu waphakamisa izwi lakhe waqhumuka wakhala izinyembezi.+ 39  Ngakho ephendula, u-Isaka uyise wathi kuye: “Bheka, indawo yakho yokuhlala iyotholakala kude nenhlabathi evundile yomhlaba, futhi iyoba kude namazolo amazulu phezulu.+ 40  Uyophila ngenkemba yakho,+ futhi uyokhonza umfowenu.+ Kodwa nakanjani kuyothi lapho uqala ukuyaluza, ngempela ulaphule ijoka lakhe lisuke entanyeni yakho.”+ 41  Nokho, u-Esawu wafukamela inzondo ngoJakobe ngenxa yesibusiso uyise ayembusise ngaso,+ futhi u-Esawu wayelokhu ethi enhliziyweni yakhe:+ “Izinsuku zenkathi yokulilela ubaba ziyasondela.+ Ngemva kwalokho ngizombulala uJakobe umfowethu.”+ 42  Lapho uRebheka etshelwa amazwi ka-Esawu indodana yakhe endala, wathumela ngaso leso sikhathi wabiza uJakobe indodana yakhe encane wathi kuye: “Bheka! U-Esawu umfowenu uziduduza ngawe—ngokuthi uzokubulala.+ 43  Manje-ke, ndodana yami, lalela izwi lami usuke,+ ubalekele kuLabani umfowethu eHarana.+ 44  Kumelwe uhlale naye izinsuku ezithile kuze kubohle ukufutheka komfowenu,+ 45  ize iphele intukuthelo yomfowenu ngawe futhi akukhohlwe lokho okwenze kuye.+ Ngokuqinisekile mina ngiyothumela ngikulande khona. Kungani kufanele ngilahlekelwe futhi yini nobabili ngosuku olulodwa?” 46  Ngemva kwalokho uRebheka wayelokhu ethi ku-Isaka: “Ngiyakwenyanya lokhu kuphila kwami ngenxa yamadodakazi kaHeti.+ Uma uJakobe engathatha umfazi emadodakazini kaHeti njengalawa avela emadodakazini ezwe, kunanzuzoni ukuphila kimi?”+

Imibhalo yaphansi