Genesise 26:1-35

26  Manje kwaba khona indlala ezweni, ngaphandle kwendlala yokuqala eyaba khona ezinsukwini zika-Abrahama,+ kangangokuthi u-Isaka waqonda ku-Abhimeleki, inkosi yamaFilisti, eGerari.+  Khona-ke uJehova wabonakala kuye wathi:+ “Ungehleli eGibhithe. Hlala ematabernakele ezweni engikubonisa lona.+  Gogobala kuleli zwe,+ ngizokuba nawe njalo ngikubusise, ngoba wonke la mazwe ngizowanika wena nenzalo yakho,+ futhi ngiyosifeza isifungo sami engasenza ku-Abrahama uyihlo ngithi,+  ‘Ngiyokwandisa inzalo yakho ibe ngangezinkanyezi zamazulu futhi wonke la mazwe ngiyowanika inzalo yakho;+ futhi ngenzalo yakho zonke izizwe zomhlaba ziyozibusisa ngokuqinisekile,’+  ngenxa yokuthi u-Abrahama walalela izwi lami waqhubeka egcina izibopho zakhe kimi, imiyalo yami, izimiso zami, nemithetho yami.”+  Ngakho u-Isaka waqhubeka ehlala eGerari.+  Amadoda akuleyo ndawo ayelokhu ebuza ngokuqondene nomkakhe, yena athi: “Ungudadewethu.”+ Ngoba wayesaba ukuthi “Ungumkami,” funa, uma simcaphuna, “amadoda akule ndawo angibulale ngenxa kaRebheka,” ngoba wayekhanga.+  Njengoba izinsuku zakhe lapho zazeluleka kwenzeka ukuba u-Abhimeleki, inkosi yamaFilisti, alunguze ngefasitela ebuka indawo, bheka u-Isaka wayezijabulisa noRebheka umkakhe.+  Ngaso leso sikhathi u-Abhimeleki wabiza u-Isaka wathi: “Phela, ngumkakho lo! Pho usho kanjani ukuthi, ‘Ungudadewethu’?” Khona-ke u-Isaka wathi kuye: “Ngishó kanjalo ngokwesaba ukuthi ngingase ngife ngenxa yakhe.”+ 10  Kodwa u-Abhimeleki wathi: “Yini le osenze yona?+ Bekusele kancane nje ukuba omunye wabantu alale nomkakho, futhi ubuzobe usilethele icala!”+ 11  Khona-ke u-Abhimeleki wayala bonke abantu, wathi: “Noma ngubani othinta le ndoda nomkayo uyobulawa nakanjani!” 12  Kamuva u-Isaka waqala ukuhlwanyela imbewu kulelo zwe,+ futhi ngalowo nyaka wayethola izilinganiso eziyikhulu ngesisodwa,+ njengoba uJehova ayembusisa.+ 13  Ngenxa yalokho lo muntu waba mkhulu waqhubeka ethuthuka ngokwengeziwe futhi eqhubeka ekhula waze waba mkhulu kakhulu.+ 14  Waba nemihlambi yezimvu nemihlambi yezinkomo neqembu elikhulu kakhulu lezinceku,+ kangangokuthi amaFilisti aqala ukumfela umona.+ 15  Yonke imithombo izinceku zikayise ezaziyimbile ezinsukwini zika-Abrahama uyise,+ amaFilisti ayivala eyigqiba ngomhlabathi owomile.+ 16  Ekugcineni u-Abhimeleki wathi ku-Isaka: “Suka, ungabe usakhelana nathi, ngoba usunamandla kakhulu kunathi.”+ 17  Ngakho u-Isaka wasuka lapho wakanisa esigodini sesifufula saseGerari,+ wahlala khona. 18  U-Isaka waphinda wayimba imithombo yamanzi eyayimbiwe ezinsukwini zika-Abrahama uyise kodwa amaFilisti ayeyivalile ngemva kokufa kuka-Abrahama;+ waphinda futhi wayiqamba amagama uyise ayeyiqambe wona.+ 19  Izinceku zika-Isaka zaqhubeka zimba esigodini sesifufula, zathola lapho umthombo wamanzi amasha. 20  Abelusi baseGerari baxabana nabelusi baka-Isaka,+ bethi: “La manzi ngawethu!” Ngakho waqamba lowo mthombo ngokuthi i-Esekhi, ngoba babelwe naye. 21  Bamba omunye umthombo, baxabana nangawo futhi. Ngakho wawuqamba ngokuthi iSitina. 22  Kamuva wasuka lapho wamba omunye umthombo,+ kodwa abaxabananga ngawo. Ngakho wawuqamba ngokuthi iRehobhoti, wathi: “Kungenxa yokuthi manje uJehova usinike indawo eyanele+ futhi usandisile emhlabeni.”+ 23  Khona-ke wasuka lapho wakhuphukela eBheri-sheba.+ 24  UJehova wabonakala kuye ngalobo busuku wathi: “NginguNkulunkulu ka-Abrahama uyihlo.+ Ungesabi,+ ngoba nginawe, futhi ngizokubusisa ngandise inzalo yakho ngenxa ka-Abrahama inceku yami.”+ 25  Ngenxa yalokho wakha i-altare lapho wabiza egameni likaJehova+ wagxumeka itende lakhe lapho,+ futhi izinceku zika-Isaka zagubha umthombo lapho. 26  Kamuva u-Abhimeleki weza kuye evela eGerari eno-Ahuzati umngane wakhe oyisifuba noFikoli induna yakhe yempi.+ 27  Kulokhu u-Isaka wathi kubo: “Nizeleni kimi, njengoba nina ngokwenu nangizonda ngakho nangixosha ukuba ngingabe ngisakhelana nani?”+ 28  Kulokhu bathi: “Sibonile ngokuqinisekile ukuthi uJehova unawe.+ Ngakho sithé, ‘Siyacela, makube khona isifungo sesibopho phakathi kwethu,+ phakathi kwethu nawe, futhi masenze isivumelwano nawe,+ 29  sokuthi ngeke wenze lutho olubi kithi njengoba nje nathi singazange sikuthinte nanjengoba senzé okuhle kuphela kuwe ngokuba sikumukise ngokuthula.+ Manje wena ungobusisiwe kaJehova.’”+ 30  Khona-ke wabenzela idili badla baphuza.+ 31  Ngakusasa bavuka kusesekuseni kakhulu bafunga omunye komunye.+ Ngemva kwalokho u-Isaka wabamukisa futhi basuka kuye bahamba ngokuthula.+ 32  Ngalolo suku kwenzeka ukuba izinceku zika-Isaka zifike futhi zibike kuye ngokuqondene nomthombo ezaziwumbile,+ zithi kuye: “Sitholé amanzi!” 33  Ngakho wawuqamba ngokuthi iShiba. Yingakho igama lalowo muzi kuyiBheri-sheba+ kuze kube namuhla. 34  U-Esawu wakhula waba neminyaka engamashumi amane ubudala. Khona-ke wathatha uJuditi indodakazi kaBheyeri umHeti njengomkakhe noBhasemati indodakazi ka-Eloni umHeti.+ 35  Babeyimbangela yomoya omunyu ku-Isaka noRebheka.+

Imibhalo yaphansi