Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Genesise 25:1-34

25  Ngaphezu kwalokho, u-Abrahama waphinda wathatha umfazi, igama lakhe kwakunguKetura.+  Ngemva kwesikhathi wamzalela uZimrani noJokishani noMedani+ noMidiyani no-Ishibaki noShuwahi.+  UJokishani wazala uSheba+ noDedani.+ Amadodana kaDedani kwaba ngu-Ashurimi noLetushimi noLewumimi.  Amadodana kaMidiyani kwakungu-Efa+ no-Eferi noHanoki no-Abida no-Elidaha.+ Wonke lawa kwakungamadodana kaKetura.  Kamuva u-Abrahama wanika u-Isaka konke ayenakho,+  kodwa amadodana ezancinza u-Abrahama ayenazo u-Abrahama wawanika izipho.+ Wabe esewamukisa ku-Isaka indodana yakhe,+ esaphila, wawayisa ngasempumalanga, ezweni laseMpumalanga.+  Yilezi izinsuku zeminyaka yokuphila kuka-Abrahama, iminyaka eyikhulu namashumi ayisikhombisa nanhlanu.  Khona-ke u-Abrahama wagqabuka wafa esegugile impela, esemdala, anelisekile, wabuthelwa kubantu bakubo.+  Ngakho u-Isaka no-Ishmayeli amadodana akhe bamngcwaba emhumeni waseMakaphela ensimini ka-Efroni indodana kaZohari umHeti, phambi kwaseMamre,+ 10  insimu u-Abrahama ayeyithenge emadodaneni kaHeti. Wangcwatshwa lapho u-Abrahama, noSara umkakhe.+ 11  Kwathi ngemva kokufa kuka-Abrahama uNkulunkulu waqhubeka embusisa u-Isaka indodana yakhe,+ futhi u-Isaka wayehlala eduze kwaseBheri-lahayi-royi.+ 12  Lona ngumlando ka-Ishmayeli+ indodana ka-Abrahama, uHagari umGibhithe incekukazi kaSara amzalela yena u-Abrahama.+ 13  Yilawa amagama amadodana ka-Ishmayeli, ngamagama awo, ngokwendabuko yemikhaya yawo: izibulo lika-Ishmayeli uNebhayoti+ noKhedari+ no-Adibeli noMibisamu+ 14  noMishima noDuma noMasa, 15  uHadadi+ noThema,+ uJethuri, uNafishi noKhedema.+ 16  Lawa ngamadodana ka-Ishmayeli, futhi lawa ngamagama awo ngamagceke awo nangamakamu awo abiyelwe ngezindonga:+ izikhulu eziyishumi nambili ngokwemindeni yazo.+ 17  Futhi yile iminyaka yokuphila kuka-Ishmayeli, iminyaka eyikhulu namashumi amathathu nesikhombisa. Khona-ke wagqabuka wafa wabuthelwa kubantu bakubo.+ 18  Bahlala ematabernakele kusukela eHavila+ eduze kwaseShuri,+ ephambi kweGibhithe, kuze kufike e-Asiriya. Wahlala phambi kwabo bonke abafowabo.+ 19  Lo ngumlando ka-Isaka indodana ka-Abrahama.+ U-Abrahama wazala u-Isaka. 20  U-Isaka wayeneminyaka engamashumi amane ubudala lapho ethatha uRebheka indodakazi kaBhetuweli+ umSiriya+ wasePhadani-aramu, udadewabo kaLabani umSiriya, ukuba abe umkakhe. 21  U-Isaka wayelokhu emncenga uJehova ikakhulukazi ngenxa yomkakhe,+ ngoba wayeyinyumba;+ ngakho uJehova wavuma ukuba ancengwe ngenxa yakhe,+ uRebheka umkakhe wakhulelwa. 22  Amadodana ayengaphakathi kuye aqala ukulwa+ waze wathi: “Uma kungale ndlela, ngiphilelani?” Ngakho waya kobuza kuJehova.+ 23  UJehova wathi kuye: “Kukhona izizwe ezimbili esiswini sakho,+ futhi kuyohlukaniswa amaqembu amabili ezizwe ezibilinini zakho;+ elinye iqembu lesizwe liyoba namandla kunelinye iqembu lesizwe,+ futhi omdala uyokhonza omncane.”+ 24  Kancane kancane zaphelela izinsuku zakhe zokuba abelethe, futhi bheka! kwakukhona amawele esiswini sakhe.+ 25  Owokuqala waphuma ebomvu yonke indawo njengesembatho soboya sezikhulu;+ ngakho bamqamba ngokuthi u-Esawu.+ 26  Ngemva kwalokho kwaphuma umfowabo, isandla sakhe sibambe isithende sika-Esawu;+ ngakho bamqamba ngokuthi uJakobe.+ U-Isaka wayeneminyaka engamashumi ayisithupha lapho uRebheka ebazala. 27  Abafana bakhula, u-Esawu waba yiphisi,+ indoda yasendle, kodwa uJakobe waba indoda engasoleki,+ ehlala ematendeni.+ 28  U-Isaka wayethanda u-Esawu, ngoba kwakusho inyamazane emlonyeni wakhe, kuyilapho uRebheka yena ayethanda uJakobe.+ 29  Ngesinye isikhathi uJakobe wayebilisa isitshulu esithile, lapho u-Esawu efika evela endle ekhathele. 30  Ngakho u-Esawu wathi kuJakobe: “Ngicela usheshise ungiphe umthamo walokho okubomvu—lokho okubomvu okulapho, ngoba ngikhathele!” Yingakho igama lakhe kwathiwa u-Edomi.+ 31  UJakobe wathi: “Qale ungithengisele ilungelo lakho lobuzibulo!”+ 32  U-Esawu waqhubeka: “Bheka sengizofa, bunanzuzoni kimi ubuzibulo?” 33  UJakobe wanezela: “Funga kimi kuqala!”+ Wayesefunga kuye walithengisela uJakobe ilungelo lakhe lobuzibulo.+ 34  UJakobe wamnika u-Esawu isinkwa nesitshulu sikadali, wadla waphuza.+ Wabe esesukuma wahamba. Wabudelela kanjalo-ke u-Esawu ubuzibulo.+

Imibhalo yaphansi