Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 24:1-67

24  Manje u-Abrahama wayesemdala, iminyaka isihambile; futhi uJehova wayembusisile u-Abrahama kukho konke.+  Ngakho u-Abrahama wathi encekwini yakhe, endala kunazo zonke endlini yakhe, eyayiphethe konke ayenakho:+ “Ngicela ubeke isandla sakho ngaphansi kwethanga lami,+  ngoba kumelwe ngikufungise uJehova,+ uNkulunkulu wamazulu noNkulunkulu womhlaba, ukuthi ngeke uyithathele indodana yami umfazi emadodakazini amaKhanani engihlala phakathi kwawo,+  kodwa uzoya ezweni lakithi nasezihlotsheni zami,+ futhi ngokuqinisekile uthathele u-Isaka indodana yami, umfazi.”  Nokho, inceku yathi kuye: “Kuthiwani uma lowo wesifazane engathandi ukuza nami kuleli zwe? Ingabe kumelwe nakanjani ngibuyisele indodana yakho ezweni owaphuma kulo?”+  Khona-ke u-Abrahama wathi kuyo: “Qaphela ukuba ungayibuyiseli indodana yami lapho.+  UJehova uNkulunkulu wamazulu, owangithatha endlini kababa nasezweni lezihlobo zami+ futhi owakhuluma kimi wafunga kimi,+ ethi, ‘Leli zwe+ ngiyolinika inzalo yakho,’+ uzothumela ingelosi yakhe phambi kwakho,+ futhi ngokuqinisekile uyoyithathela lapho indodana yami umfazi.+  Kodwa uma lowo wesifazane engathandi ukuza nawe, nawe uyobe ukhululekile kulesi sifungo onginike sona.+ Kuphela ungayibuyiseli indodana yami lapho.”  Ngemva kwalokho inceku yabeka isandla sayo ngaphansi kwethanga lika-Abrahama inkosi yayo yafunga kuye ngokuphathelene nale ndaba.+ 10  Ngakho inceku yathatha amakamela ayishumi emakamelini enkosi yayo yabe isihamba iphethe esandleni sayo zonke izinhlobo zezinto ezinhle zenkosi yayo.+ Khona-ke yasuka yaya eMesophothamiya emzini kaNahori. 11  Ekugcineni yaguqisa amakamela ngaphandle komuzi emthonjeni wamanzi ngesikhathi sakusihlwa,+ ngesikhathi ababevame ukuphuma ngaso abesifazane abakha amanzi.+ 12  Yathi: “Jehova Nkulunkulu wenkosi yami u-Abrahama,+ siza ukwenze kwenzeke phambi kwami namuhla futhi uyenzele umusa wothando+ inkosi yami u-Abrahama.+ 13  Bheka ngimi emthonjeni wamanzi, futhi amadodakazi abantu bomuzi ayaphuma ukuzokha amanzi.+ 14  Okumelwe kwenzeke ukuthi intombi engizothi kuyo, ‘Ngicela wehlise imbiza yakho yamanzi ngiphuze,’ futhi ngempela ithi, ‘Phuza, futhi ngizophuzisa namakamela akho,’ leyo kube yiyo okumelwe uyabele inceku yakho,+ u-Isaka; futhi ungazise ngalokhu ukuthi uyenzele uthando oluthembekile inkosi yami.”+ 15  Kwathi ingakaqedi ukukhuluma,+ bheka, kwaphuma uRebheka, owayezalwa uBhetuweli+ indodana kaMilka+ umkaNahori,+ umfowabo ka-Abrahama, etshethe imbiza yamanzi.+ 16  Le ntombi yayikhanga kakhulu,+ iyintombi ntó, kungekho ndoda eyayike yalala nayo;+ futhi yehlela emthonjeni yaqala ukugcwalisa imbiza yayo yamanzi, yayisikhuphuka. 17  Ngaso leso sikhathi inceku yagijima yayihlangabeza, yathi: “Ngicela ungiphuzise kancane amanzi embizeni yakho.”+ 18  Yona yathi: “Phuza, nkosi yami.” Ngemva kwalokho yayehlisela masinyane imbiza yayo esandleni sayo yayiphuzisa.+ 19  Lapho isiqedile ukuyiphuzisa, yabe isithi: “Namakamela akho ngizowakhelela amanzi aze aqede ukuphuza.”+ 20  Ngakho yathululela masinyane imbiza yayo yamanzi emkhombeni wokuphuzela yagijima iphindelela iya emthonjeni iyokha amanzi,+ yaqhubeka iwakhelela wonke amakamela ayo. 21  Sonke lesi sikhathi lo muntu wayeyigqolozele emangele, ethule ukuze azi ukuthi uJehova wayeluphumelelisile yini uhambo lwakhe noma cha.+ 22  Kwathi lapho amakamela eseqedile ukuphuza, lo muntu wathatha indandatho yegolide yasekhaleni+ enesisindo esiyingxenye yeshekeli nobusenga+ obubili basezandleni, bunesisindo samashekeli ayishumi egolide, 23  waqhubeka wathi: “Uyindodakazi kabani? Ngicela ungitshele. Ingabe ikhona indawo esingalala kuyo endlini kayihlo?”+ 24  Khona-ke yathi kuye: “Ngiyindodakazi kaBhetuweli+ indodana kaMilka, ayizalela uNahori.”+ 25  Yathi futhi kuye: “Sinakho kokubili utshani nefolishi eliningi, kanye nendawo yokulala.”+ 26  Lo muntu wabe esekhothama ewa ngobuso phambi kukaJehova+ 27  wathi: “Makatuswe uJehova+ uNkulunkulu wenkosi yami u-Abrahama, ongayekanga ukubonisa umusa wakhe wothando nokuthembeka kwakhe enkosini yami. Ngisendleleni, uJehova ungiholele endlini yabafowabo benkosi yami.”+ 28  Le ntombi yagijima yatshela abendlu kanina ngalezi zinto. 29  Manje uRebheka wayenomfowabo ogama lakhe linguLabani.+ Ngakho uLabani wagijima waya kule ndoda eyayingaphandle emthonjeni. 30  Kwathi lapho ebona indandatho yasekhaleni nobusenga+ ezandleni zikadadewabo nalapho ezwa amazwi kaRebheka udadewabo, ethi: “Yilé indlela lowo muntu akhulume ngayo nami,” khona-ke waya kulowo muntu, nangempela wayelapho, emi eduze kwamakamela emthonjeni. 31  Ngaso leso sikhathi wathi: “Woza, wena obusisiweyo nguJehova.+ Kungani ulokhu umi lapha, ngibe ngiyilungisile indlu nendawo yamakamela?” 32  Ngemva kwalokho lowo muntu weza wangena endlini, wathukulula amakamela wawanika utshani nefolishi, wamnika namanzi ukuba ageze izinyawo zakhe nezinyawo zabantu ababenaye.+ 33  Kwase kubekwa phambi kwakhe okuthile ukuba adle, kodwa wathi: “Ngeke ngidle ngingakakhulumi izindaba zami.” Ngakho wathi: “Khuluma!”+ 34  Khona-ke waqhubeka wathi: “Ngiyinceku ka-Abrahama.+ 35  UJehova uyibusise kakhulu inkosi yami ngoba uyaqhubeka eyenza ibe nkulu kakhulu futhi eyinika izimvu nezinkomo nesiliva negolide nezinceku nezincekukazi namakamela nezimbongolo.+ 36  Ngaphezu kwalokho, uSara umkankosi yami wazalela inkosi yami indodana esegugile;+ futhi izoyinika konke enakho.+ 37  Ngakho inkosi yami yangifungisa, yathi, ‘Ungayithatheli indodana yami umfazi emadodakazini amaKhanani engihlala ezweni lawo.+ 38  Cha, kodwa uzoya endlini kababa nasemndenini wakithi+ uyithathele khona indodana yami umfazi.’+ 39  Kodwa ngathi enkosini yami, ‘Kuthiwani uma lowo wesifazane engavumi ukuza nami?’+ 40  Yona-ke yathi kimi, ‘UJehova, engiye ngahamba phambi kwakhe,+ uzothumela ingelosi+ yakhe ukuba ibe nawe futhi ngokuqinisekile uzoyiphumelelisa indlela yakho,+ futhi kumelwe uthathele indodana yami umfazi emndenini wakithi nasendlini kababa.+ 41  Ngaleso sikhathi uyokhululeka esibophweni ozibophe ngaso kimi ngesifungo lapho ufika emndenini wakithi, futhi uma bengavumi ukukunika yena, khona-ke uyokhululeka esibophweni ozibophe ngaso kimi ngesifungo.’+ 42  “Lapho ngifika emthonjeni namuhla, ngithé, ‘Jehova Nkulunkulu wenkosi yami u-Abrahama, uma uyiphumelelisa ngempela indlela yami engiyihambayo,+ 43  bheka ngimi emthonjeni wamanzi. Okumelwe kwenzeke ukuba intombazane+ ephumayo izokha amanzi futhi empeleni engizothi kuyo: “Ngicela ungiphuzise amanzi kancane embizeni yakho,” 44  futhi ngempela ithi kimi: “Phuza, futhi ngizokhelela namakamela akho amanzi,” ibe nguye owesifazane uJehova amabele indodana yenkosi yami.’+ 45  “Ngingakaqedi ukukhuluma+ enhliziyweni yami,+ nangu uRebheka ephuma, etshethe imbiza; wehlela emthonjeni waqala ukukha amanzi.+ Ngathi kuye, ‘Ngicela ungiphuzise.’+ 46  Uyethulé ngokushesha imbiza yakhe, wathi, ‘Phuza,+ ngizophuzisa namakamela akho.’ Khona-ke ngiphuzile, waphuzisa namakamela. 47  Ngemva kwalokho ngimbuze ngathi, ‘Uyindodakazi kabani wena?’+ yena wathi, ‘Ngiyindodakazi kaBhetuweli indodana kaNahori, ayizalelwa nguMilka.’ Ngakho ngiye ngafaka ekhaleni lakhe le ndandatho yasekhaleni nalobu busenga ezandleni zakhe.+ 48  Ngabe sengikhothama futhi ngawa ngobuso phambi kukaJehova ngamtusa uJehova uNkulunkulu wenkosi yami u-Abrahama,+ ongiholile endleleni yeqiniso+ ukuba ngithathele indodana yenkosi yami indodakazi yomfowabo. 49  Manje uma ngempela nibonisa inkosi yami umusa wothando nokwethembeka,+ ngitsheleni; kodwa uma kungenjalo, ngitsheleni, ukuze ngiphendukele kwesokunene noma kwesobunxele.”+ 50  Ngakho uLabani noBhetuweli baphendula bathi: “Le nto ivela kuJehova.+ Asikwazi ukukhuluma okubi noma okuhle kuwe.+ 51  Nangu uRebheka phambi kwakho. Mthathe uhambe, makabe umkandodana yenkosi yakho, njengoba nje uJehova ekhulumile.”+ 52  Kwathi lapho inceku ka-Abrahama isiwazwile amazwi abo, ngaso leso sikhathi yawa ngobuso phansi phambi kukaJehova.+ 53  Inceku yabe isikhipha izinto zesiliva nezinto zegolide nezingubo yazinika uRebheka; yanika umfowabo nonina izinto zekhethelo.+ 54  Ngemva kwalokho badla baphuza, yona namadoda ayekanye nayo, balala lapho, bavuka ekuseni. Khona-ke yathi: “Ngimukiseni ngiye enkosini yami.”+ 55  Umfowabo nonina bathi: “Intombi mayihlale nathi okungenani izinsuku eziyishumi. Ngemva kwalokho ingahamba.” 56  Kodwa yathi kubo: “Ningangibambi, lokhu uJehova eyiphumelelisile indlela yami.+ Ngimukiseni, ukuze ngiye enkosini yami.”+ 57  Ngakho bathi: “Masiyibize intombi sizwe ngomlomo wayo.”+ 58  Khona-ke bambiza uRebheka bathi kuye: “Uzohamba yini nalo muntu?” Yena wathi: “Ngizimisele ukuhamba.”+ 59  Khona-ke bammukisa uRebheka+ udadewabo nomzanyana+ wakhe nenceku ka-Abrahama namadoda ayekanye nayo. 60  Bambusisa uRebheka bathi kuye: “O wena, dadewethu, kwangathi ungaba izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane eziyishumi, futhi inzalo yakho mayidle ifa lesango labayizondayo.”+ 61  Ngemva kwalokho uRebheka nezikhonzi zakhe zesifazane+ basuka bahamba begibele amakamela+ belandela lowo muntu; inceku yamthatha uRebheka yahamba. 62  Manje u-Isaka wayezé ngendlela eya eBheri-lahayi-royi,+ ngoba wayehlala ezweni laseNegebhi.+ 63  U-Isaka wayephumile ehambahamba ukuze azindle+ esigangeni kusihlwa. Lapho ephakamisa amehlo ebheka, bheka, kwakuza amakamela! 64  Lapho uRebheka ephakamisa amehlo, wabona u-Isaka wayesehla ekamelini. 65  Khona-ke wathi encekwini: “Ubani leya ndoda ehamba esigangeni izosihlangabeza?” inceku yathi: “Inkosi yami.” Wabe esethatha iduku wazimboza.+ 66  Inceku yamlandisa u-Isaka zonke izinto eyayizenzile. 67  Ngemva kwalokho u-Isaka wamngenisa etendeni likaSara unina.+ Kanjalo wamthatha uRebheka waba ngumkakhe;+ wamthanda,+ futhi u-Isaka waduduzeka ngemva kokushona kukanina.+

Imibhalo yaphansi