Genesise 23:1-20

23  Ukuphila kukaSara kwaba iminyaka eyikhulu namashumi amabili nesikhombisa. Leyo kwakuyiminyaka yokuphila kukaSara.+  Khona-ke uSara wafa eKiriyati-ariba,+ okungukuthi, eHebroni,+ ezweni laseKhanani,+ u-Abrahama wangena ukuzolilela uSara nokuzomkhalela.  Khona-ke u-Abrahama wasukuma phambi kofileyo wakhe wayesekhuluma namadodana kaHeti,+ wathi:  “Ngingumfokazi nesifiki phakathi kwenu.+ Nginikeni indawo yokungcwaba ibe ngeyami phakathi kwenu ukuze ngingcwabe ofileyo wami asuke phambi kwamehlo ami.”+  Khona-ke amadodana kaHeti amphendula u-Abrahama, athi kuye:  “Sizwe, nkosi yami.+ Uyisikhulu sikaNkulunkulu phakathi kwethu.+ Ngcwaba ofileyo wakho endaweni ekhetheke kunazo zonke izindawo zethu zokungcwaba.+ Akekho noyedwa kithi ozokugodlela indawo yakhe yokungcwaba, akuvimbele ukuba ungcwabe ofileyo wakho.”+  U-Abrahama wasukuma wakhothama kubantu bendawo,+ emadodaneni kaHeti,+  wakhuluma nawo, wathi: “Uma imiphefumulo yenu ivuma ukuba ngingcwabe ofileyo wami asuke phambi kwamehlo ami, ngilaleleni futhi ningincengele u-Efroni indodana kaZohari,+  ukuba anginike umhume waseMakaphela,+ ongowakhe, osemkhawulweni wensimu yakhe. Makanginike wona phakathi kwenu ngenani eliphelele lesiliva ube yindawo yami yokungcwaba.”+ 10  Ngaleso sikhathi, u-Efroni wayehlezi namadodana kaHeti. Ngakho u-Efroni umHeti+ waphendula u-Abrahama kuzwa amadodana kaHeti kanye nabo bonke ababengena esangweni lomuzi wakhe, wathi:+ 11  “Cha, nkosi yami! Ngilalele. Insimu ngikunika yona, nomhume okuyo ngikunika wona. Ngikunika wona phambi kwamehlo amadodana abantu bakithi.+ Ngcwaba ofileyo wakho.” 12  Khona-ke u-Abrahama wakhothama phambi kwabantu bendawo 13  wakhuluma no-Efroni kuzwa abantu bendawo, wathi: “Kuphela uma wena—cha, ngilalele! Ngizokunika inani lesiliva ngensimu. Lithathe,+ ukuze ngingcwabe ofileyo wami khona.” 14  Khona-ke u-Efroni wamphendula u-Abrahama, wathi kuye: 15  “Nkosi yami, ngilalele. Isiqinti esibiza amashekeli esiliva angamakhulu amane, kuyini lokho phakathi kwami nawe? Ngakho ngcwaba ofileyo wakho.”+ 16  Ngakho u-Abrahama wamlalela u-Efroni, u-Abrahama wamkalela u-Efroni inani lesiliva ayelishilo kuzwa amadodana kaHeti, amashekeli esiliva angamakhulu amane ngokwenani elalisetshenziswa abathengisi.+ 17  Kanjalo insimu ka-Efroni eyayiseMakaphela, phambi kwaseMamre, insimu nomhume owawukuyo nayo yonke imithi eyayisensimini,+ eyayingaphakathi kwayo yonke imingcele yayo ezungezile, yaqinisekiswa+ 18  ukuthi ingeka-Abrahama njengendawo yakhe ayithengile phambi kwamehlo amadodana kaHeti phakathi kwabo bonke ababengena ngesango lomuzi wakubo.+ 19  Ngemva kwalokho u-Abrahama wamngcwaba uSara umkakhe emhumeni wensimu yaseMakaphela phambi kwaseMamre, okungukuthi, eHebroni, ezweni laseKhanani.+ 20  Kanjalo insimu nomhume owawukuyo kwaqinisekiswa ezandleni zamadodana kaHeti ukuthi kungokuka-Abrahama ukuba kube indawo yakhe yokungcwaba.+

Imibhalo yaphansi