Genesise 21:1-34

21  UJehova wamnaka uSara njengoba nje ayeshilo, futhi uJehova wenza kuSara njengoba nje ayekhulumile.+  USara wakhulelwa+ wazalela u-Abrahama indodana ekugugeni kwakhe ngesikhathi esimisiwe uNkulunkulu ayekhulume ngaso kuye.+  Ngakho u-Abrahama waqamba indodana yakhe ayezalelwe yona, uSara ayemzalele yona, ngokuthi u-Isaka.+  U-Abrahama wabe esemsoka u-Isaka indodana yakhe lapho esenezinsuku eziyisishiyagalombili ubudala, njengoba nje uNkulunkulu ayemyalile.+  U-Abrahama wayeneminyaka eyikhulu ubudala lapho ezalelwa u-Isaka indodana yakhe.  Khona-ke uSara wathi: “UNkulunkulu ungilungiselele ukuhlekwa: wonke umuntu ozwa ngakho uzongihleka.”+  Wanezela: “Ubani obengathi ku-Abrahama, ‘Ngokuqinisekile uSara uzoncelisa abantwana,’ njengoba ngizele indodana ekugugeni kwakhe?”  Umntwana waqhubeka ekhula walunyulwa;+ u-Abrahama wabe eselungisa idili elikhulu ngosuku lokulunyulwa kuka-Isaka.  USara wayelokhu eqaphela indodana kaHagari umGibhithe,+ ayeyizalele u-Abrahama, igcona.+ 10  Ngakho waqala ukuthi ku-Abrahama: “Xosha lesi sigqilakazi kanye nendodana yaso, ngoba indodana yalesi sigqilakazi ngeke ibe yindlalifa kanye nendodana yami, u-Isaka!”+ 11  Kodwa le nto ayizange neze ithandeke ku-Abrahama ngendodana yakhe.+ 12  Khona-ke uNkulunkulu wathi ku-Abrahama: “Ungavumeli lutho uSara alushoyo kuwe ngomfana nesigqilakazi sakho ukuba lube olungathandeki kuwe. Lalela izwi lakhe, ngoba lokho okuyobizwa ngokuthi yinzalo yakho kuyoba khona ngo-Isaka.+ 13  Futhi ngokuqondene nendodana yesigqilakazi,+ nayo ngiyoyenza ibe yisizwe esikhulu, ngoba iyinzalo yakho.”+ 14  Ngakho u-Abrahama wavuka ekuseni kakhulu wathatha isinkwa negabha lamanzi lesikhumba wakunika uHagari,+ ekubeka ehlombe lakhe, kanye nomntwana,+ wayesemmukisa. Wahamba wazulazula ehlane laseBheri-sheba.+ 15  Ekugcineni amanzi aphela+ egabheni lesikhumba wayesephonsa+ umntwana ngaphansi kwesinye sezihlahla. 16  Wabe eseqhubeka yedwa ibanga elingaba elokucibishela umnsalo, wayesehlala phansi, ngoba wathi: “Mangingaboni lapho umntwana efa.”+ Ngakho wahlala phansi buqamama waqala ukuphakamisa izwi lakhe wakhala.+ 17  UNkulunkulu wezwa izwi lomfana,+ ingelosi kaNkulunkulu yambiza uHagari isezulwini yathi kuye:+ “Kwenzé njani, Hagari? Ungesabi, ngoba uNkulunkulu ulilalele izwi lomfana laphaya lapho ekhona. 18  Sukuma uphakamise umfana umbambe ngesandla, ngoba ngizomenza isizwe esikhulu.”+ 19  Khona-ke uNkulunkulu wavula amehlo akhe wabona umthombo wamanzi;+ waya wagcwalisa igabha lesikhumba ngamanzi waphuzisa umfana. 20  UNkulunkulu waqhubeka enaye umfana,+ futhi waqhubeka ekhula ehlala ehlane; waba umcibisheli.+ 21  Wahlala ehlane lasePharanu,+ futhi unina wabe esemthathela umfazi ezweni laseGibhithe. 22  Ngaleso sikhathi u-Abhimeleki kanye noFikoli induna yebutho lakhe bathi ku-Abrahama: “UNkulunkulu unawe kukho konke okwenzayo.+ 23  Ngakho manje funga uNkulunkulu+ kimi lapha ukuthi ngeke ungathembeki kimi nasenzalweni yami nasenzalweni yesizukulwane sami;+ ukuthi uzosebenzelana nami kanye nezwe obugogobele kulo,+ ngendlela engisebenzelane ngayo nawe ngothando oluthembekile.”+ 24  Ngakho u-Abrahama wathi: “Ngizofunga.”+ 25  Lapho u-Abrahama emsola kanzima u-Abhimeleki ngokuqondene nomthombo wamanzi izinceku zika-Abhimeleki ezaziwuthathe ngobudlova,+ 26  u-Abhimeleki wathi: “Angazi ukuthi ubani owenze le nto, nawe ngokwakho awungitshelanga, nami bengingezwanga ngayo ngaphandle kwanamuhla.”+ 27  Ngakho u-Abrahama wathatha izimvu nezinkomo wazinika u-Abhimeleki,+ bobabili benza isivumelwano.+ 28  Lapho u-Abrahama ebeka amawundlu omhlambi ezinsikazi wodwa, 29  u-Abhimeleki wathi ku-Abrahama: “Asho ukuthini la mawundlu ezinsikazi ayisikhombisa owabeke wodwa?” 30  Khona-ke wathi: “Kumelwe uwamukele esandleni sami la mawundlu ezinsikazi ayisikhombisa, ukuze kube ubufakazi+ bami bokuthi yimi engiwumbile lo mthombo.” 31  Yingakho aqamba leyo ndawo ngokuthi iBheri-sheba,+ ngoba lapho bobabili babenzé isifungo. 32  Ngakho benza isivumelwano+ eBheri-sheba, okwathi ngemva kwalokho u-Abhimeleki wasuka kanye noFikoli induna yakhe yempi babuyela ezweni lamaFilisti.+ 33  Ngemva kwalokho watshala umthamariske eBheri-sheba wabiza lapho egameni likaJehova+ uNkulunkulu ohlala kuze kube nini nanini.+ 34  U-Abrahama waselula saba yizinsuku eziningi isikhathi sokuhlala kwakhe njengomfokazi ezweni lamaFilisti.+

Imibhalo yaphansi