Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 18:1-33

18  Kamuva uJehova wabonakala+ kuye phakathi kwemithi emikhulu kaMamre,+ lapho ehleli emnyango wetende ngesikhathi sokushisa kosuku.+  Lapho ephakamisa amehlo,+ wabheka futhi kwakukhona amadoda amathathu emi buqamama naye. Lapho ewabona waqala ukugijima ewahlangabeza esuka emnyango wetende, wayesekhothama phansi emhlabathini.+  Khona-ke wathi: “Manje, Jehova, uma ngithole umusa emehlweni akho, siza ungadluli encekwini yakho.+  Ngiyacela, makuthathwe amanzi amancane nigezwe izinyawo.+ Khona-ke nihlale phansi komuthi.+  Futhi mangithole ucezu lwesinkwa, ngiqabule izinhliziyo zenu.+ Ngemva kwalokho, ningadlula, ngoba kungaleso sizathu niye nadlula encekwini yenu ngale ndlela.” Kulokhu athi: “Kulungile. Ungenza njengoba nje ukhulumile.”  Ngakho u-Abrahama washesha waya etendeni kuSara wathi: “Shesha! Thatha amaseya amathathu kafulawa ocolekileyo, uxove inhlama wenze amaqebelengwane ayizindilinga.”+  Ngokulandelayo u-Abrahama wagijima waya emhlambini wezinkomo wathatha iduna elihle nelithambile walinika isikhonzi, sashesha salilungisa.+  Wabe esethatha ibhotela nobisi neduna ayelilungisile wakubeka phambi kwawo.+ Khona-ke yena wayelokhu emile ngakuwo phansi komuthi njengoba edla.+  Athi kuye: “Uphi uSara umkakho?”+ Wathi: “Ulapha etendeni!”+ 10  Ngakho yaqhubeka: “Ngokuqinisekile ngiyobuyela kuwe ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi, futhi, bheka! uSara umkakho uyoba nendodana.”+ USara wayelalele esemnyango wetende, ungemva kwale ndoda. 11  U-Abrahama noSara base bebadala, sebekhulile impela.+ USara wayengasayi esikhathini.+ 12  Ngakho uSara wahleka ngaphakathi,+ ethi: “Ngemva kokuba sengigugile, ingabe ngempela ngizoba nenjabulo, ngaphandle kwalokho nenkosi yami isindala?”+ 13  Khona-ke uJehova wathi ku-Abrahama: “Uhlekeleni uSara, ethi, ‘Ingabe ngempela ngempela ngizozala nakuba sengimdala na?’+ 14  Ingabe kukhona okungaphezu kwamandla kaJehova?+ Ngesikhathi esimisiwe ngizobuyela kuwe, ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi, uSara uyoba nendodana.” 15  Kodwa uSara waphika, ethi: “Angihlekanga!” Ngoba wayesaba. Kulokhu wathi: “Cha! impela uhlekile.”+ 16  Kamuva la madoda asuka lapho abheka ezansi ngaseSodoma;+ u-Abrahama wahamba nawo ewaphelezela.+ 17  UJehova wathi: “Ingabe ngiyamfihlela u-Abrahama lokho engikwenzayo?”+ 18  Phela, u-Abrahama ngokuqinisekile uzokuba isizwe esikhulu nesinamandla, futhi zonke izizwe zomhlaba ziyobusiswa ngaye.+ 19  Ngoba ngiye ngajwayelana naye ukuze ayale amadodana akhe nendlu yakhe ngemva kwakhe ukuze bagcine indlela kaJehova ukuba benze ukulunga nokwahlulela;+ ukuze uJehova ngokuqinisekile akwenze ku-Abrahama lokho akukhulumile ngaye.”+ 20  Ngakho uJehova wathi: “Isikhalo ngeSodoma neGomora,+ yebo, sikhulu, nesono sabo, yebo, sinzima kakhulu.+ 21  Ngizimisele impela ukwehla ukuze ngibone ukuthi ngempela benza ngokwesikhalo esiye safika kimi ngalo, futhi, uma kungenjalo, ngizokwazi.”+ 22  Kuleli qophelo la madoda aphenduka esuka lapho angena indlela aya eSodoma; kodwa uJehova yena+ wayesamile phambi kuka-Abrahama.+ 23  Khona-ke u-Abrahama wasondela wathi: “Ingabe ngempela uzokhukhula olungile kanye nomubi?+ 24  Ake sithi kukhona abantu abalungile abangamashumi amahlanu phakathi komuzi. Ingabe-ke uzobakhukhula ungayixoleli indawo ngenxa yabalungile abangamashumi amahlanu abangaphakathi kwayo?+ 25  Kuyinto engacabangeki ukuba wenze ngale ndlela, ukuba ubulale umuntu olungile kanye nomubi ukuze kwenzeke kolungile njengoba kwenzeka komubi!+ Kuyinto engacabangeki ngawe.+ Ubengeke yini uMahluleli womhlaba wonke enze okulungile?”+ 26  Khona-ke uJehova wathi: “Uma ngingathola eSodoma abantu abalungile abangamashumi amahlanu phakathi komuzi ngizoyixolela yonke indawo ngenxa yabo.”+ 27  Kodwa u-Abrahama waphendula wathi: “Ngiyacela, bheka ngikwenzé umsebenzi wami ukukhuluma noJehova, kanti ngiluthuli nomlotha.+ 28  Ake sithi kulabo abangamashumi amahlanu abalungile kusilela abahlanu. Ingabe ngenxa yalabo abahlanu uzowuchitha wonke umuzi?” Waphendula wathi: “Ngeke ngiwuchithe uma ngithola khona abangamashumi amane nanhlanu.”+ 29  Kodwa waphinda futhi waqhubeka ekhuluma naye ethi: “Ake sithi kutholakala lapho abangamashumi amane.” Yena wathi: “Ngeke ngikwenze ngenxa yalabo abangamashumi amane.” 30  Kodwa waqhubeka wathi: “Ngiyacela, kwangathi uJehova angevuthe ngentukuthelo,+ kodwa angivumele ngiqhubeke ngikhulume:+ Ake sithi kutholakala lapho abangamashumi amathathu.” Yena wathi: “Ngeke ngikwenze uma ngithola abangamashumi amathathu khona.” 31  Kodwa waqhubeka wathi: “Ngiyacela, bheka ngikwenzé umsebenzi wami ukukhuluma noJehova:+ Ake sithi kutholakala lapho abangamashumi amabili.” Yena wathi: “Ngeke ngiwuchithe ngenxa yabangamashumi amabili.”+ 32  Ekugcineni wathi: “Ngiyacela, kwangathi uJehova angevuthe ngentukuthelo,+ kodwa angivumele ngikhulume kanye nje kuphela:+ Ake sithi kutholakala abayishumi.” Yena wathi: “Ngeke ngiwuchithe ngenxa yalabo abayishumi.”+ 33  Khona-ke eseqedile ukukhuluma no-Abrahama uJehova+ wahamba lapho, no-Abrahama wabuyela endaweni yakhe.

Imibhalo yaphansi