Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 17:1-27

17  Lapho u-Abrama eba neminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye ubudala, uJehova wabonakala ku-Abrama wathi kuye:+ “NginguNkulunkulu uMninimandla onke.+ Hamba phambi kwami ungabi naphutha.+  Ngizomisa isivumelwano sami phakathi kwami nawe,+ ukuze ngikwandise kakhulu impela.”+  U-Abrama wawa ngobuso,+ uNkulunkulu waqhubeka ekhuluma naye, ethi:  “Kepha mina, bheka! isivumelwano sami ngisenze nawe,+ futhi ngokuqinisekile uyoba nguyise wesixuku sezizwe.+  Futhi igama lakho ngeke kusathiwa u-Abrama, kodwa kuzothiwa u-Abrahama ngoba ngiyokwenza uyise wesixuku sezizwe.  Ngiyokwenza uzale kakhulu impela, ube izizwe, futhi kuyophuma amakhosi kuwe.+  “Ngiyosifeza isivumelwano sami phakathi kwami nawe+ nenzalo yakho ngemva kwakho ngokwezizukulwane zayo kube isivumelwano kuze kube nini nanini,+ ukuze ngibe nguNkulunkulu kuwe nasenzalweni yakho ngemva kwakho.+  Futhi wena nenzalo yakho ngemva kwakho ngiyoninika izwe lobufokazi bakho,+ yebo lonke izwe laseKhanani, libe yifa kuze kube nini nanini; futhi ngiyoba nguNkulunkulu kuyo.”+  UNkulunkulu wabuye wathi ku-Abrahama: “Kepha wena, kumelwe ugcine isivumelwano sami, wena nenzalo yakho ngemva kwakho ngokwezizukulwane zayo.+ 10  Yilesi isivumelwano sami eniyosigcina, phakathi kwami nani, ngisho nenzalo yakho ngemva kwakho:+ Wonke umuntu wesilisa kini kumelwe asokwe.+ 11  Kumelwe nisokwe ijwabu lenu, futhi kumelwe kusebenze njengesibonakaliso sesivumelwano phakathi kwami nani.+ 12  Wonke umuntu wesilisa kini onezinsuku eziyisishiyagalombili ubudala kumelwe asokwe,+ ngokwezizukulwane zenu, noma ubani ozelwe endlini nanoma ubani othengwe ngemali kunoma imuphi kubantu bezinye izizwe ongeyena owenzalo yakho. 13  Yileyo naleyo ndoda ezelwe endlini yakho naleyo naleyo ndoda ethengwe ngemali yakho kumelwe nakanjani isokwe;+ isivumelwano sami enyameni yenu kumelwe sisebenze njengesivumelwano kuze kube nini nanini.+ 14  Futhi owesilisa ongasokile ongeke alisoke ijwabu lakhe, wona kanye lowo mphefumulo kumelwe unqunywe kubantu bakubo.+ Uphulé isivumelwano sami.” 15  UNkulunkulu waqhubeka wathi ku-Abrahama: “USarayi umkakho, ungambizi ngokuthi uSarayi, ngoba igama lakhe nguSara.+ 16  Ngiyombusisa futhi ngikunike indodana evela kuye;+ ngiyombusisa futhi uyoba yizizwe;+ amakhosi ezizwe ayovela kuye.”+ 17  Khona-ke u-Abrahama wawa ngobuso wahleka wathi enhliziyweni yakhe:+ “Ingabe indoda eneminyaka eyikhulu ubudala izozalelwa umntwana, futhi ingabe uSara, yebo, ingabe owesifazane oneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala uzozala?”+ 18  Ngemva kwalokho u-Abrahama wathi kuNkulunkulu weqiniso: “O kwangathi u-Ishmayeli angaphila phambi kwakho!”+ 19  UNkulunkulu wathi: “USara umkakho impela ukuzalela indodana, futhi kumelwe uyiqambe ngokuthi u-Isaka.+ Futhi ngiyokwenza naye isivumelwano sami kube isivumelwano kuze kube nini nanini enzalweni yakhe ngemva kwakhe.+ 20  Kodwa ngokuqondene no-Ishmayeli ngikuzwile. Bheka! Ngiyombusisa futhi ngimenze azale ande kakhulu impela.+ Ngokuqinisekile uyoveza izikhulu eziyishumi nambili, futhi ngiyomenza abe isizwe esikhulu.+ 21  Nokho, isivumelwano sami ngiyosimisa no-Isaka,+ uSara azokuzalela yena ngalesi sikhathi esimisiwe ngonyaka ozayo.”+ 22  Ngalokho uNkulunkulu waqeda ukukhuluma naye wenyuka esuka ku-Abrahama.+ 23  U-Abrahama wabe esethatha u-Ishmayeli indodana yakhe nawo wonke amadoda azelwe endlini yakhe nawo wonke umuntu othengwe ngemali yakhe, bonke abesilisa phakathi kwabantu bendlu ka-Abrahama, wabasoka ijwabu labo ngalo kanye lolu suku, njengoba nje uNkulunkulu ayekhulume naye.+ 24  U-Abrahama wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye ubudala lapho esokwa ijwabu lakhe.+ 25  Futhi u-Ishmayeli indodana yakhe wayeneminyaka eyishumi nantathu ubudala lapho esokwa ijwabu lakhe.+ 26  Ngalo kanye lolu suku u-Abrahama wasokwa, kanjalo no-Ishmayeli indodana yakhe.+ 27  Wonke amadoda endlu yakhe, noma ubani ozelwe endlini yakhe nanoma ubani othengwe ngemali kumuntu wesinye isizwe, wasokwa kanye naye.+

Imibhalo yaphansi