Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Genesise 14:1-24

14  Ezinsukwini zika-Amrafeli inkosi yaseShinari,+ u-Ariyoki inkosi yase-Elasari, uKedorlawomere+ inkosi yase-Elamu,+ noThidali inkosi yaseGoyimi,+  la makhosi alwa noBhera inkosi yaseSodoma,+ noBhirisha inkosi yaseGomora,+ noShinaba inkosi yase-Adima,+ noShemeberi inkosi yaseZebhoyimi,+ nenkosi yaseBhela (okungukuthi, eZowari).+  Wonke lawa ahamba njengamakhosi alekelelanayo+ aya eThafeni Eliphansi laseSidimi,+ okungukuthi, oLwandle Lukasawoti.+  Ayekhonzé uKedorlawomere iminyaka eyishumi nambili, kodwa ngoweshumi nantathu adlubulunda.  Ngonyaka weshumi nane uKedorlawomere weza, namakhosi ayekanye naye, bawahlula amaRefa e-Ashiteroti-karinayimi,+ namaZuzi eHamu, nama-Emi+ eShave-kiriyatayimi,  namaHori+ entabeni yawo yaseSeyiri,+ kwehle kuze kufike e-Eli-pharanu,+ esehlane.  Khona-ke aphenduka eza e-Eni-mishipati, okungukuthi, eKadeshi,+ anqoba yonke indawo yama-Amaleki+ kanjalo nama-Amori+ ayehlala eHazazoni-thamari.+  Kuleli qophelo inkosi yaseSodoma yaphuma, kanjalo nenkosi yaseGomora nenkosi yase-Adima nenkosi yaseZebhoyimi nenkosi yaseBhela (okungukuthi, eZowari), azihlela alwa nawo eThafeni Eliphansi laseSidimi,+  alwa noKedorlawomere inkosi yase-Elamu noThidali inkosi yaseGoyimi no-Amrafeli inkosi yaseShinari no-Ariyoki inkosi yase-Elasari,+ amakhosi amane ebhekene namahlanu. 10  EThafeni Eliphansi laseSidimi+ kwakukhona imigodi ngemigodi yebitume;+ futhi amakhosi aseSodoma naseGomora+ abaleka akhalakathela kuyo, futhi labo abasala babalekela esifundeni sezintaba.+ 11  Abanqobi bathatha yonke impahla yaseSodoma naseGomora nakho konke ukudla bahamba.+ 12  Bathatha noLoti indodana yomfowabo ka-Abrama nempahla yakhe baqhubeka nendlela yabo. Ngaleso sikhathi wayehlala eSodoma.+ 13  Ngemva kwalokho umuntu othile owayephunyukile weza watshela u-Abrama umHebheru.+ Ngaleso sikhathi wayehlala ematabernakele phakathi kwemithi emikhulu kaMamre umAmori;+ umfowabo ka-Eshikoli nomfowabo ka-Aneri,+ futhi bona babehlangene no-Abrama. 14  Kanjalo u-Abrama wezwa ukuthi umfowabo wayethunjiwe.+ Ngakho wabutha amadoda akhe aqeqeshiwe,+ izigqila ezingamakhulu amathathu neshumi nesishiyagalombili ezizalelwe endlini yakhe,+ wabaxosha waze wafika kwaDani.+ 15  Ebusuku wahlukanisa amabutho akhe,+ yena nezigqila zakhe, walwa nabo, kanjalo wabehlula wabaxosha kwaze kwaba seHoba, esenyakatho yeDamaseku. 16  Wayophula yonke impahla,+ wophula noLoti umfowabo nempahla yakhe kanye nabesifazane nabantu.+ 17  Khona-ke inkosi yaseSodoma yaphuma yamhlangabeza ngemva kokuba ebuye ukwehlula uKedorlawomere namakhosi ayekanye naye, eThafeni Eliphansi laseShave, okungukuthi iThafa Eliphansi lenkosi.+ 18  UMelkhizedeki+ inkosi yaseSalema+ wakhipha isinkwa newayini,+ futhi wayengumpristi kaNkulunkulu oPhezukonke.+ 19  Khona-ke wambusisa wathi: “U-Abrama makabusiswe nguNkulunkulu oPhezukonke,+UMenzi wezulu nomhlaba;+ 20  Futhi makatuswe uNkulunkulu oPhezukonke,+Onikele abacindezeli bakho esandleni sakho!”+ Khona-ke u-Abrama wamnika okweshumi kwakho konke.+ 21  Ngemva kwalokho inkosi yaseSodoma yathi ku-Abrama: “Nginikeze imiphefumulo,+ wena uzithathele impahla.” 22  Khona-ke u-Abrama wathi enkosini yaseSodoma: “Ngiphakamisa isandla sami ngiyafunga+ kuJehova uNkulunkulu oPhezukonke, uMenzi wezulu nomhlaba, 23  ukuthi, kusukela emucwini kuya emchilweni wembadada, cha, ngeke ngithathe lutho kunoma yini engeyakho,+ ukuze ungasho ukuthi, ‘Yimi engacebisa u-Abrama.’ 24  Angithathi lutho!+ Kuphela lokho izinsizwa esezikudlile kakade, nesabelo samadoda ahambé nami, u-Aneri, u-Eshikoli noMamre+—bona mabathathe isabelo sabo.”+

Imibhalo yaphansi