Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 12:1-20

12  UJehova wathi ku-Abrama: “Phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engizokutshengisa lona;+  ngizokwenza isizwe esikhulu ngawe futhi ngizokubusisa ngenze igama lakho libe likhulu; ube yisibusiso.+  Ngiyobabusisa labo abakubusisayo, nalowo okuqalekisayo ngiyomqalekisa,+ futhi yonke imindeni yomhlaba nakanjani iyozibusisa ngawe.”+  Khona-ke u-Abrama wahamba njengoba nje uJehova ayekhulumile kuye, futhi uLoti wahamba naye. U-Abrama wayeneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala lapho ephuma eHarana.+  U-Abrama wathatha uSarayi umkakhe+ noLoti indodana yomfowabo+ nayo yonke impahla ababeyiqongelele+ nemiphefumulo ababeyizuzile eHarana, bangena indlela baya ezweni laseKhanani.+ Ekugcineni bafika ezweni laseKhanani.  U-Abrama waqhubeka edabula izwe waze wafika endaweni yaseShekemi,+ eduze kwemithi emikhulu kaMore;+ ngaleso sikhathi kwakukhona amaKhanani ezweni.  Manje uJehova wabonakala ku-Abrama wathi: “Leli zwe+ ngiyolinika inzalo yakho.”+ Ngemva kwalokho wamakhela lapho i-altare uJehova, owayebonakale kuye.  Kamuva wasuka lapho waya esifundeni sezintaba empumalanga yeBhethele+ wagxumeka itende lakhe, iBhethele lisentshonalanga, i-Ayi+ lisempumalanga. Khona-ke wakhela uJehova+ i-altare lapho futhi waqala ukubiza egameni likaJehova.+  Ngemva kwalokho u-Abrama wadiliza amadlangala, wasuka lapho wahamba ekanisa eya ngaseNegebhi.+ 10  Kwase kuba khona indlala ezweni, u-Abrama wehla waya eGibhithe ukuze agogobale khona+ ngoba indlala yayinzima ezweni.+ 11  Kwathi lapho nje sekuseduze ukuba angene eGibhithe, khona-ke wathi kuSarayi umkakhe: “Siza! Ngazi kahle ukuthi ungowesifazane omuhle.+ 12  Ngakho nakanjani kuzothi lapho amaGibhithe ekubona athi, ‘Lo ngumkakhe.’ Futhi ngokuqinisekile azongibulala, kodwa wena akulonde. 13  Siza uthi ungudadewethu,+ ukuze kungihambele kahle ngenxa yakho, futhi umphefumulo wami ngokuqinisekile uyophila ngenxa yakho.”+ 14  Ngakho kwathi lapho nje u-Abrama engena eGibhithe, amaGibhithe ambona owesifazane ukuthi muhle kakhulu. 15  Izikhulu zikaFaro nazo zambona zaqala ukumbabaza kuFaro, kangangokuthi lona wesifazane wathathwa wayiswa endlini kaFaro. 16  Wamphatha kahle u-Abrama ngenxa yakhe, waba nezimvu nezinkomo nezimbongolo nezinceku nezincekukazi nezimbongolokazi namakamela.+ 17  Khona-ke uJehova washaya uFaro nendlu yakhe ngezinhlupho ezinkulu+ ngenxa kaSarayi, umka-Abrama.+ 18  Ngenxa yalokho uFaro wambiza u-Abrama wathi: “Yini le ongenze yona? Awungitshelanga ngani ukuthi ungumkakho?+ 19  Usholoni ukuthi, ‘Ungudadewethu,’+ ngize ngicishe ngimthathe abe ngumkami? Nangu umkakho. Mthathe uhambe!” 20  Futhi uFaro wayala amadoda ngokuphathelene naye, amphelezela yena nomkakhe nakho konke ayenakho.+

Imibhalo yaphansi