Genesise 11:1-32

11  Manje umhlaba wonke waqhubeka unolimi olulodwa neqoqo elilodwa lamagama.  Kwathi ekuhambeni kwabo beya ngasempumalanga bagcina bethole ithafa elisesigodini ezweni laseShinari,+ bahlala khona.  Baqala ukuthi omunye komunye: “Wozani! Masenzeni izitini sizigagade ngokuzishisa.” Ngakho isitini saba itshe labo, kodwa ibitume laba udaka lwabo.+  Base bethi: “Wozani! Masizakheleni umuzi kanye nombhoshongo onesiqongo esisemazulwini,+ sizenzele igama lodumo,+ funa sihlakazeke phezu kwawo wonke umhlaba.”+  UJehova wabe esehla ukuze abone lo muzi nombhoshongo abantwana babantu ababewakhile.+  Ngemva kwalokho uJehova wathi: “Bheka! Bayisizwe esisodwa futhi bonke banolimi olulodwa,+ futhi yilokhu asebeqala ukukwenza. Phela, manje akukho lutho abangacabanga ukulwenza abangenakulufinyelela.+  Wozani! Masehle+ siphithanise+ ulimi lwabo ukuze bangaluzwa ulimi lomunye nomunye.”+  Ngakho ukusuka lapho uJehova wabahlakazela phezu kwawo wonke umhlaba,+ kancane kancane bayeka ukuwakha lowo muzi.+  Yingakho igama lawo kwathiwa yiBhabhele,+ ngenxa yokuthi uJehova wayeluphithanise khona ulimi lomhlaba wonke, futhi uJehova wabahlakaza+ basuka lapho baya kuwo wonke umhlaba. 10  Lona ngumlando kaShemi.+ UShemi wayeneminyaka eyikhulu ubudala lapho ezala u-Arpakishade+ eminyakeni emibili ngemva kukazamcolo. 11  Ngemva kokuzala u-Arpakishade, uShemi waphila iminyaka engamakhulu amahlanu. Phakathi naleso sikhathi wazala amadodana namadodakazi.+ 12  U-Arpakishade waphila iminyaka engamashumi amathathu nanhlanu, wazala uShela.+ 13  Ngemva kokuzala uShela, u-Arpakishade waphila iminyaka engamakhulu amane nantathu. Phakathi naleso sikhathi wazala amadodana namadodakazi. 14  UShela waphila iminyaka engamashumi amathathu, wazala u-Ebhere.+ 15  Ngemva kokuzala u-Ebhere, uShela waphila iminyaka engamakhulu amane nantathu. Phakathi naleso sikhathi wazala amadodana namadodakazi. 16  U-Ebhere waphila iminyaka engamashumi amathathu nane, wazala uPhelege.+ 17  Ngemva kokuzala uPhelege, u-Ebhere waphila iminyaka engamakhulu amane namashumi amathathu. Phakathi naleso sikhathi wazala amadodana namadodakazi. 18  UPhelege waphila iminyaka engamashumi amathathu, wazala uRehu.+ 19  Ngemva kokuzala uRehu, uPhelege waphila iminyaka engamakhulu amabili nesishiyagalolunye. Phakathi naleso sikhathi wazala amadodana namadodakazi. 20  URehu waphila iminyaka engamashumi amathathu nambili, wazala uSerugi.+ 21  Ngemva kokuzala uSerugi, uRehu waphila iminyaka engamakhulu amabili nesikhombisa. Phakathi naleso sikhathi wazala amadodana namadodakazi. 22  USerugi waphila iminyaka engamashumi amathathu, wazala uNahori.+ 23  Ngemva kokuzala uNahori, uSerugi waphila iminyaka engamakhulu amabili. Phakathi naleso sikhathi wazala amadodana namadodakazi. 24  UNahori waphila iminyaka engamashumi amabili nesishiyagalolunye, wazala uThera.+ 25  Ngemva kokuzala uThera, uNahori waphila iminyaka eyikhulu neshumi nesishiyagalolunye. Phakathi naleso sikhathi wazala amadodana namadodakazi. 26  UThera waphila iminyaka engamashumi ayisikhombisa, okwathi ngemva kwayo wazala u-Abrama,+ uNahori+ noHarana. 27  Lona ngumlando kaThera. UThera wazala u-Abrama, uNahori noHarana; uHarana wazala uLoti.+ 28  Kamuva uHarana wafa ekanye noThera uyise ezweni azalelwa kulo, e-Uri+ lamaKhaledi.+ 29  U-Abrama noNahori babe sebezithathela abafazi. Igama lomka-Abrama kwakunguSarayi,+ igama lomkaNahori kunguMilka,+ indodakazi kaHarana, uyise kaMilka noyise kaJiska. 30  Kodwa uSarayi wahlala eyinyumba;+ engenamntwana. 31  Ngemva kwalokho uThera wathatha u-Abrama indodana yakhe, noLoti umzukulu wakhe,+ indodana kaHarana, noSarayi+ umalokazana wakhe, umka-Abrama indodana yakhe, baphuma naye e-Uri lamaKhaledi baya ezweni laseKhanani.+ Ngemva kwesikhathi bafika eHarana+ bahlala khona. 32  Izinsuku zikaThera zaba yiminyaka engamakhulu amabili nanhlanu. Khona-ke uThera wafa eHarana.

Imibhalo yaphansi