Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 10:1-32

10  Lona ngumlando wamadodana kaNowa,+ uShemi, uHamu noJafete. Aqala ukuzalelwa amadodana ngemva kukazamcolo.+  Amadodana kaJafete kwakunguGomere+ noMagoge+ noMadayi+ noJavani+ noThubhali+ noMesheke+ noTirase.+  Amadodana kaGomere kwakungu-Ashikenaze+ noRifate+ noThogarma.+  Amadodana kaJavani kwakungu-Elishahi+ noTharishishi,+ uKitimi+ noDodanimi.+  Umphakathi oseziqhinganeni zezizwe wasakazeka emazweni awo uvela kulaba, yilowo nalowo ngokolimi lwawo, ngokwemindeni yawo, ngokwezizwe zawo.  Amadodana kaHamu kwakunguKushe+ noMizrayimi+ noPhuthi+ noKhanani.+  Amadodana kaKushe kwakunguSeba+ noHavila noSabhitha noRahama+ noSabhitheka. Amadodana kaRahama kwakunguSheba noDedani.+  UKushe wazala uNimrode.+ Yena waqala ukuba ngonamandla emhlabeni.  Waba yiphisi elinamandla ngokumelene noJehova. Yingakho kukhona isisho esithi: “NjengoNimrode iphisi elinamandla ngokumelene noJehova.”+ 10  Ukuqala kombuso wakhe kwaba seBhabhele+ nase-Erekhi+ nase-Akade naseKhaline, ezweni laseShinari.+ 11  Ukusuka kulelo zwe waya e-Asiriya,+ wazimisela ukwakha iNineve+ neRehobhoti-Iri neKhala 12  neResene phakathi kweNineve neKhala: lo ngumuzi omkhulu. 13  UMizrayimi+ wazala uLudimi+ no-Anamimi noLehabhimi noNafithuhimi+ 14  noPhathirusimi+ noKhasiluhimi+ (okwavela kuye amaFilisti)+ noKhafitorimi.+ 15  UKhanani wazala uSidoni+ izibulo lakhe noHeti+ 16  nomJebusi+ nomAmori+ nomGirigashi 17  nomHivi+ nomArike nomSini 18  nomArivadi+ nomZemari nomHamati;+ kamuva imindeni yamaKhanani yahlakazeka. 19  Kanjalo umngcele wamaKhanani wawuqala eSidoni uze uyofika eGerari,+ eduze kwaseGaza,+ ufika naseSodoma naseGomora+ nase-Adima+ naseZebhoyimi,+ eduze kwaseLasha. 20  Lawa kwakungamadodana kaHamu ngokwemindeni yawo, ngokwezilimi zawo, emazweni awo, ngokwezizwe zawo. 21  UShemi, ukhokho wawo wonke amadodana ka-Ebhere,+ umfowabo kaJafete omdala, naye wazalelwa inzalo. 22  Amadodana kaShemi kwakungu-Elamu+ no-Ashuri+ no-Arpakishade+ noLude no-Aramu. 23  Amadodana ka-Aramu kwakungu-Uze noHule noGeteri noMashe.+ 24  U-Arpakishade wazala uShela,+ uShela wazala u-Ebhere. 25  U-Ebhere wazala amadodana amabili. Igama lenye kwakunguPhelege,+ ngoba ezinsukwini zayo kwahlukaniswa umhlaba;+ igama lomfowabo kunguJokithani.+ 26  UJokithani wazala u-Alimodade noShelefi noHazarimaveti noJera+ 27  noHadoramu no-Uzali noDikila+ 28  no-Obhali no-Abhimayeli noSheba+ 29  no-Ofiri+ noHavila+ noJobabi;+ bonke laba babengamadodana kaJokithani. 30  Indawo yabo yokuhlala yayiqala eMesha ize ifike eSefari, isifunda sezintaba saseMpumalanga. 31  Lawa ngamadodana kaShemi ngokwemindeni yawo, ngokwezilimi zawo, emazweni awo, ngokwezizwe zawo.+ 32  Le kwakuyimindeni yamadodana kaNowa ngokozalo lwemindeni yawo, ngokwezizwe zawo, futhi izizwe zasakazeka emhlabeni zisukela kule mikhaya ngemva kukazamcolo.+

Imibhalo yaphansi