Genesise 1:1-31

1  Ekuqaleni+ uNkulunkulu+ wadala+ amazulu nomhlaba.+  Umhlaba wawungenasimo, ungenalutho, kukhona ubumnyama ebusweni botwa lwamanzi;+ futhi amandla kaNkulunkulu asebenzayo ayehla enyuka+ ebusweni bamanzi.+  UNkulunkulu wabe esethi:+ “Makube khona ukukhanya.” Khona-ke kwaba khona ukukhanya.+  Ngemva kwalokho uNkulunkulu wabona ukuthi ukukhanya kuhle, uNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya nobumnyama.+  UNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi iMini,+ kodwa ubumnyama wabubiza ngokuthi uBusuku.+ Kwaba khona ukuhlwa kwaba khona ukusa, usuku lokuqala.  UNkulunkulu wathi: “Makube khona umkhathi+ phakathi kwamanzi futhi kube khona ukuhlukana phakathi kwamanzi namanzi.”+  Khona-ke uNkulunkulu wenza umkhathi futhi wahlukanisa amanzi okufanele abe ngaphansi komkhathi namanzi okufanele abe ngaphezu komkhathi.+ Kwaba njalo.  UNkulunkulu wabiza umkhathi ngokuthi iZulu.+ Kwaba khona ukuhlwa kwaba khona ukusa, usuku lwesibili.  UNkulunkulu wathi: “Amanzi angaphansi kwamazulu mawaqoqane endaweni eyodwa kuvele umhlabathi owomile.”+ Kwaba njalo. 10  UNkulunkulu wabiza umhlabathi owomile ngokuthi uMhlaba,+ kodwa amanzi aqoqene ndawonye wawabiza ngokuthi iziLwandle.+ Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.+ 11  UNkulunkulu wathi: “Umhlaba mawenze ukuba kuhlume phezu komhlaba utshani, izimila eziveza imbewu,+ imithi yezithelo ethela izithelo ngezinhlobo zayo,+ embewu yayo ikuyo.”+ Kwaba njalo. 12  Umhlaba waqala ukuveza utshani, izimila eziveza imbewu ngezinhlobo zayo+ nemithi ethela izithelo, embewu yayo ikuyo ngezinhlobo zayo.+ Khona-ke uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. 13  Kwaba khona ukuhlwa kwaba khona ukusa, usuku lwesithathu. 14  UNkulunkulu wathi: “Makube khona izinkanyiso emkhathini wamazulu zihlukanise imini nobusuku;+ kumelwe zibe izibonakaliso futhi zihlukanise izinkathi nezinsuku neminyaka.+ 15  Futhi kumelwe zisebenze njengezinkanyiso emkhathini wamazulu zikhanyise phezu komhlaba.”+ Kwaba njalo. 16  UNkulunkulu wabe esezenza lezi zinkanyiso ezimbili ezinkulu, inkanyiso enkulu ukuba ibuse imini nenkanyiso encane ukuba ibuse ubusuku, kanye nezinkanyezi.+ 17  Kanjalo uNkulunkulu wazibeka emkhathini wamazulu ukuba zikhanyise phezu komhlaba,+ 18  nokuba zibuse emini nasebusuku futhi zihlukanise ukukhanya nobumnyama.+ Khona-ke uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.+ 19  Kwaba khona ukuhlwa kwaba khona ukusa, usuku lwesine. 20  UNkulunkulu wathi: “Amanzi mawaswebezele uswebezane lwemiphefumulo ephilayo,+ kundize izidalwa ezindizayo phezu komhlaba ebusweni bomkhathi wamazulu.”+ 21  UNkulunkulu wabe esedala izilo ezinkulu zasolwandle+ nayo yonke imiphefumulo ephilayo ehambahambayo,+ amanzi aswebezela yona ngokwezinhlobo zayo, nazo zonke izidalwa ezindizayo ezinamaphiko ngezinhlobo zazo.+ UNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. 22  Ngemva kwalokho uNkulunkulu wazibusisa, wathi: “Zalani nande nigcwalise amanzi ezilwandle,+ futhi izidalwa ezindizayo mazande emhlabeni.” 23  Kwaba khona ukuhlwa kwaba khona ukusa, usuku lwesihlanu. 24  UNkulunkulu wathi: “Umhlaba+ mawuveze imiphefumulo ephilayo ngezinhlobo zayo, izilwane ezifuywayo+ nezilwane ezihambayo+ nezilo zasendle+ zomhlaba ngezinhlobo zazo.” Kwaba njalo. 25  UNkulunkulu wabe esenza izilo zasendle zomhlaba ngezinhlobo zazo nezilwane ezifuywayo ngezinhlobo zazo nazo zonke izilwane ezihamba emhlabathini ngezinhlobo zazo.+ UNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. 26  UNkulunkulu wathi: “Masenze+ umuntu ngomfanekiso wethu,+ afane nathi,+ athotshelwe yizinhlanzi zolwandle nayizidalwa ezindizayo zamazulu nayizilwane ezifuywayo nayiwo wonke umhlaba nazo zonke izilwane ezihamba phezu komhlaba.”+ 27  UNkulunkulu wabe esemdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu;+ wabadala kwaba owesilisa nowesifazane.+ 28  Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu wababusisa+ futhi uNkulunkulu wathi kubo: “Zalani+ nande nigcwalise umhlaba niwunqobe,+ nithotshelwe+ yizinhlanzi zolwandle nezidalwa ezindizayo zamazulu nazo zonke izidalwa eziphilayo ezihamba phezu komhlaba.” 29  UNkulunkulu wathi: “Bhekani ngininike zonke izimila eziveza imbewu ezisebusweni bawo wonke umhlaba nayo yonke imithi okukhona kuyo izithelo zomuthi eziveza imbewu.+ Mazibe ngukudla kini.+ 30  Futhi zonke izilo zasendle zomhlaba nazo zonke izidalwa ezindizayo zamazulu nayo yonke into ehamba phezu komhlaba okukhona kuyo ukuphila njengomphefumulo [ngiyiniké] zonke izimila eziluhlaza ukuba zibe ngukudla.”+ Kwaba njalo. 31  Ngemva kwalokho uNkulunkulu wabona konke ayekwenzile, bheka! kwakukuhle kakhulu.+ Kwaba khona ukuhlwa kwaba khona ukusa, usuku lwesithupha.

Imibhalo yaphansi