Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Galathiya 5:1-26

5  UKristu wasikhululela inkululeko enjalo.+ Ngakho-ke yimani niqinile,+ ningazivumeli ukuba niphinde niboshelwe ejokeni lobugqila.+  Bhekani! Mina Pawulu, nginitshela ukuthi uma nisokwa,+ uKristu ngeke abe nanzuzo yalutho kini.  Ngaphezu kwalokho, ngiphinde ngiyafakaza futhi kuwo wonke umuntu osokayo ukuthi ungaphansi kwesibopho sokuwenza wonke uMthetho.+  Nihlukanisiwe noKristu, noma ngabe ningobani nina enizama ukuba kuthiwe nilungile ngomthetho;+ nidediselwe kude nomusa wakhe ongafanelwe.+  Thina ngomoya silindele ngokulangazela ukulunga okuthenjiwe njengomphumela wokholo.+  Ngoba ngokuqondene noKristu Jesu, ukusoka nokungasoki akubaluleke ngalutho,+ kodwa ukholo+ olusebenza ngothando+ yilo olubalulekile.  Nanigijima kahle.+ Ubani onithiyile ukuba ningaqhubeki nilalela iqiniso?+  Lolu hlobo lokuthonya aluveli kuLowo onibizayo.+  Imvubelo encane ibilisa yonke inhlama.+ 10  Ngiyaqiniseka+ ngani nina enimunye+ neNkosi ukuthi ngeke nicabange ngokuhlukile; kodwa onibangela inkathazo+ uyothwala isahlulelo sakhe,+ kungakhathaliseki ukuthi ungubani. 11  Kepha mina, bazalwane, uma ngisashumayela ukusoka, kungani ngisashushiwa? Khona-ke, ngempela, isikhubekiso+ sesigxobo sokuhlushwa+ sisusiwe.+ 12  Ngifisa sengathi laba bantu abazama ukunigumbuqela+ bangazenza baphakulwe nokuphakulwa.+ 13  Yebo, nabizelwa inkululeko,+ bazalwane; kuphela ningayisebenzisi le nkululeko njengethuba enyameni,+ kodwa ngothando yibani izinceku zomunye komunye.+ 14  Ngoba wonke uMthetho umi ugcwalisekile+ ezwini elilodwa, elithi: “Kumelwe uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena.”+ 15  Nokho, uma niqhubeka nilumana futhi nishwabadelana,+ xwayani ukuba ningaqothulani.+ 16  Kodwa ngithi, Qhubekani nihamba ngomoya+ khona-ke ngeke neze nifeze isifiso senyama.+ 17  Ngoba inyama imelene nomoya+ ekufiseni kwayo, nomoya umelene nenyama; ngoba lokhu kuyaphikisana, kangangokuthi zona kanye izinto eningathanda ukuzenza anizenzi.+ 18  Ngaphezu kwalokho, uma niholwa umoya,+ anikho ngaphansi komthetho.+ 19  Manje imisebenzi yenyama iyabonakala,+ futhi iwubufebe,+ ukungcola, ukuziphatha okubi,+ 20  ukukhonza izithombe, umkhuba wokusebenzisa imimoya,+ ubutha, ukuxabana, umhawu, isifuthefuthe sentukuthelo, imibango, ukuhlukana, amahlelo, 21  umona, izikhathi zokudakwa,+ imibuthano exokozelayo, nezinto ezifana nalezi. Nginixwayisa kusengaphambili ngokuqondene nalezi zinto, njengoba nje nganixwayisa kusengaphambili, ukuthi labo abenza+ izinto ezinjalo ngeke balizuze ifa lombuso kaNkulunkulu.+ 22  Ngakolunye uhlangothi, izithelo+ zomoya ziluthando, injabulo, ukuthula, ukubekezela, umusa, ubuhle,+ ukholo, 23  ubumnene, ukuzithiba.+ Akukho mthetho omelene nezinto ezinjalo.+ 24  Ngaphezu kwalokho, labo abangabakaKristu Jesu babethelé inyama kanye nezinkanuko nezifiso zayo.+ 25  Uma siphila ngomoya, masiqhubeke futhi sihamba ngokuhlelekile ngomoya.+ 26  Masingabi abazazisayo, sibhebhezela ukuncintisana,+ sifelana umona.+

Imibhalo yaphansi