Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Galathiya 3:1-29

3  O bantu baseGalathiya abangenangqondo, ubani lo onifake ngaphansi kwethonya elibi,+ nina uJesu Kristu owabonakaliswa obala phambi kwamehlo enu ebethelwe?+  Yilokhu kodwa engifuna ukukuzwa kini: Ingabe namukela umoya+ ngenxa yemisebenzi yomthetho+ noma ngenxa yokuzwa+ ngokholo?  Ingabe aninangqondo kangako? Ngemva kokuqala emoyeni+ ingabe manje senipheleliswa enyameni?+  Ingabe nathola ukuhlupheka okuningi kangaka ngokungenanjongo?+ Uma ngempela kwakungokungenanjongo.  Ngakho-ke, lowo oninika umoya+ futhi enze imisebenzi yamandla+ phakathi kwenu, ingabe ukwenza ngenxa yemisebenzi yomthetho noma ngenxa yokuzwa ngokholo?  Njengoba nje u-Abrahama “aba nokholo kuJehova, futhi kwabalelwa kuye njengokulunga.”+  Ngokuqinisekile niyazi ukuthi labo abanamathela okholweni+ yibo abangabantwana baka-Abrahama.+  ImiBhalo ibona kusengaphambili ukuthi uNkulunkulu wayeyothi abantu bezizwe balungile ngenxa yokholo, yamemezela kusengaphambili izindaba ezinhle ku-Abrahama, zokuthi: “Izizwe zonke ziyobusiswa ngawe.”+  Ngenxa yalokho labo abanamathela okholweni babusiswa+ kanye no-Abrahama othembekile.+ 10  Ngoba bonke abancika emisebenzini yomthetho bangaphansi kwesiqalekiso; ngoba kulotshiwe ukuthi: “Uqalekisiwe wonke umuntu ongaqhubeki ezintweni zonke ezilotshwe emqulwini woMthetho ukuba azenze.”+ 11  Ngaphezu kwalokho, kusobala ukuthi akekho okuthiwa ulungile+ kuNkulunkulu ngenxa yomthetho, ngoba “olungileyo uyophila ngenxa yokholo.”+ 12  Manje uMthetho awunamatheli okholweni, kodwa “lowo ozenzayo uzophila ngazo.”+ 13  UKristu wasikhulula+ esiqalekisweni soMthetho ngokusithenga,+ ngokuba abe isiqalekiso+ esikhundleni sethu, ngoba kulotshiwe ukuthi: “Uqalekisiwe wonke umuntu olengiswe esigxotsheni.”+ 14  Injongo yayiwukuba isibusiso sika-Abrahama sibe khona ngoJesu Kristu ezizweni,+ ukuze ngokholo+ lwethu samukele umoya othenjisiwe.+ 15  Bazalwane, ngikhuluma ngomfanekiso wabantu: Isivumelwano esiqinisiwe, nakuba singesomuntu, akekho osibekela eceleni noma ojobelela izinezelo kuso.+ 16  Izithembiso zakhulunywa ku-Abrahama+ nasenzalweni yakhe.+ Akushiwo ukuthi: “Nasezinzalweni,” njengokungathi eziningi, kodwa njengokungathi eyodwa:+ “Nasenzalweni yakho,”+ enguKristu.+ 17  Ngaphezu kwalokho, nakhu engikushoyo: Ngokuqondene nesivumelwano esasiqiniswe uNkulunkulu ngaphambili,+ uMthetho oye waba khona eminyakeni engamakhulu amane namashumi amathathu+ kamuva awusitheni amandla, ukuze uqede isithembiso.+ 18  Ngoba uma ifa lingenxa yomthetho, alisengenxa yesithembiso;+ kanti uNkulunkulu ngomusa ulinike u-Abrahama ngesithembiso.+ 19  Khona-ke, kungani kwaba khona uMthetho? Wanezelwa ukuze wenze izeqo zibonakale,+ kuze kufike inzalo+ okwakwenziwe kuyo isithembiso; futhi wadluliselwa ngezingelosi+ ngesandla somlamuleli.+ 20  Manje akekho umlamuleli lapho kuhileleke khona umuntu oyedwa kuphela, kodwa uNkulunkulu munye kuphela.+ 21  Ngakho-ke, ingabe uMthetho umelene nezithembiso zikaNkulunkulu?+ Kwangathi kungelokothe kube njalo! Ngoba ukube kwakunikezwe umthetho okwazi ukunika ukuphila,+ ngabe empeleni ukulunga kungomthetho.+ 22  Kodwa imiBhalo+ yanikela izinto zonke ndawonye ukuba zivalelwe yisono,+ ukuze isithembiso esivela ngokholo kuJesu Kristu sinikwe labo ababonisa ukholo.+ 23  Nokho, ngaphambi kokuba kufike ukholo,+ sasiqashelwe ngaphansi komthetho,+ sinikelwa ndawonye ukuba sivalelwe, sibheké okholweni olwalumiselwe ukwambulwa.+ 24  Ngenxa yalokho uMthetho uye waba umfundisi wethu oholela kuKristu,+ ukuze kuthiwe silungile+ ngenxa yokholo. 25  Kodwa njengoba ukholo selufikile,+ asisekho ngaphansi komfundisi.+ 26  Eqinisweni, nina nonke ningamadodana+ kaNkulunkulu ngokholo lwenu kuKristu Jesu. 27  Ngoba nina nonke enabhapathizelwa kuKristu+ nigqoké uKristu.+ 28  Akekho umJuda noma umGreki,+ akekho oyisigqila noma okhululekile,+ akekho owesilisa noma owesifazane;+ ngoba nonke ningumuntu oyedwa kuKristu Jesu.+ 29  Ngaphezu kwalokho, uma ningabakaKristu, ngempela niyinzalo ka-Abrahama,+ izindlalifa ngokubhekiselwe esithembisweni.+

Imibhalo yaphansi