Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Galathiya 2:1-21

2  Khona-ke ngemva kweminyaka eyishumi nane ngaphinde ngakhuphukela eJerusalema+ noBarnaba,+ ngihamba noThithu.  Kodwa ngakhuphuka ngenxa yesambulo.+ Futhi ngabanekela+ izindaba ezinhle engizishumayela phakathi kwezizwe, nokho, ngasese, phambi kwalabo ababengamadoda avelele, funa kanti ngandlela-thile ngigijimela+ noma ngigijimelé ize.+  Noma kunjalo, ngisho noThithu,+ owayenami, akacindezelwanga ukuba asokwe,+ nakuba ayengumGreki.  Kodwa ngenxa yabazalwane bamanga+ abangeniswe ngesinyenyela,+ abangené ngokunyenya ukuba bazohlola inkululeko+ esinayo kuKristu Jesu, ukuze basigqilaze+ ngokuphelele—  laba asibavumelanga ngendlela yokuzithoba,+ cha, hhayi ngisho nehora, ukuze iqiniso+ lezindaba ezinhle liqhubeke linani.  Kodwa ngokuqondene nalabo ababebonakala bewutho+—noma ngabe babeluhlobo luni lwabantu ngaphambili, akwenzi mahluko kimi+—uNkulunkulu akayi ngokubonakala komuntu kwangaphandle+—eqinisweni, lawo madoda avelele awashongo lutho olusha kimi.  Kodwa, ngokuphambene nalokho, lapho bebona ukuthi ngiphathiswe+ izindaba ezinhle zalabo abangasokile,+ njengoba nje uPetru ayephathiswe ezalabo abasokile+  ngoba Lowo owanika uPetru amandla adingekile okuba umphostoli kwabasokile wanginika nami amandla+ kwabezizwe  yebo, lapho sebewazi umusa ongafanelwe+ engangiwunikiwe,+ uJakobe+ noKhefase noJohane, labo ababebonakala beyizinsika,+ basixhawula noBarnaba+ ngesandla sokunene njengophawu lokuthi sihlanganyele ndawonye,+ ukuba siye ezizweni, bona baye kwabasokile. 10  Kuphela kufanele sikhumbule abampofu.+ Lokho ngiye ngazama ngenkuthalo ukukwenza.+ 11  Nokho, lapho uKhefase+ efika e-Antiyokiya,+ ngamelana naye ubuso nobuso, ngoba wayenecala.+ 12  Ngoba ngaphambi kokufika kwamadoda athile avela kuJakobe,+ wayedla+ nabantu bezizwe; kodwa lapho efika, waqala ukuhoxa futhi wazihlukanisa, ngokwesaba+ labo besigaba sabasokile.+ 13  Wonke amanye amaJuda ahlanganyela naye kulokhu kuzenzisa,+ kangangokuthi ngisho noBarnaba+ wahambisana nabo ekuzenziseni kwabo. 14  Kodwa lapho ngibona ukuthi babengahambi ngokuqondile ngokweqiniso lezindaba ezinhle,+ ngathi kuKhefase phambi kwabo bonke:+ “Uma wena, nakuba ungumJuda, uphila njengoba kuphila izizwe, kungenjengamaJuda, kwenzeka kanjani ukuba ucindezele abantu bezizwe ukuba baphile ngokomkhuba wamaJuda?”+ 15  Thina esingamaJuda ngokwemvelo,+ futhi singezona izoni+ ezivela ezizweni, 16  njengoba nje sazi ukuthi umuntu kuthiwa ulungile,+ hhayi ngenxa yemisebenzi yomthetho, kodwa kuphela ngokholo+ kuKristu Jesu, ngisho nathi sibé nokholo kuKristu Jesu, ukuze kuthiwe silungile ngenxa yokholo kuKristu,+ hhayi ngenxa yemisebenzi yomthetho, ngoba ngemisebenzi yomthetho akukho nyama okuyothiwa ilungile.+ 17  Uma nathi ngokwethu, ekufuneni ukuba kuthiwe silungile ngoKristu,+ siye satholakala siyizoni,+ ingabe uKristu eqinisweni uyisikhonzi sesono?+ Kwangathi kungelokothe kube njalo! 18  Ngoba uma zona kanye izinto engake ngazidiliza ngiphinde ngizakha futhi,+ ngizibonakalisa ngiyiseqamthetho.+ 19  Kepha mina, ngomthetho ngafa ngokuqondene nomthetho,+ ukuze ngiphile ngakuNkulunkulu.+ 20  Ngibethelwe kanye noKristu.+ Akuseyimi ophilayo,+ kodwa uKristu ophila ebunyeni nami.+ Ngempela ukuphila engikuphila manje+ enyameni ngikuphila ngokholo eNdodaneni kaNkulunkulu, eyangithanda futhi yazinikela ngenxa yami.+ 21  Angiwusunduzeli eceleni umusa ongafanelwe kaNkulunkulu;+ ngoba uma ukulunga kungomthetho,+ empeleni uKristu wafela ize.+

Imibhalo yaphansi