Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Filipi 1:1-30

1  UPawulu noThimothewu, izinceku+ zikaKristu Jesu, kubo bonke abangcwele abaseFilipi+ abamunye noKristu Jesu, kanye nababonisi nezinceku ezikhonzayo:+  Kwangathi ningaba nomusa ongafanelwe nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu.+  Ngaso sonke isikhathi ngibonga uNkulunkulu wami njalo lapho nginikhumbula+  kukho konke ukuninxusela nonke,+ njengoba nginxusa ngenjabulo,  ngenxa yomnikelo+ eniwenzele izindaba ezinhle kusukela osukwini lokuqala kuze kube yilo mzuzu.  Ngoba ngiyaqiniseka ngale nto, ukuthi lowo owaqala umsebenzi omuhle kini uzowenza aze awuqede+ kuze kube usuku+ lukaJesu Kristu.  Kulungé ngokuphelele ngami ukucabanga lokhu ngokuqondene nani nonke, ngenxa yokuthi nisenhliziyweni yami,+ njengoba nonke ningabahlanganyeli+ nami emseni ongafanelwe, kokubili lapho ngisetilongweni,+ nasekuvikeleni+ nasekumiseni ngokomthetho+ izindaba ezinhle.  Ngoba uNkulunkulu ungufakazi wami wokuthi nginilangazelela kanjani nonke ngothando lomzwelo+ olunjengalolo uKristu Jesu analo.  Futhi yilokhu engiqhubeka ngikuthandazela, ukuthi sengathi uthando lwenu lungavama+ kakhulu ulwazi olunembile+ nokuqonda okuphelele;+ 10  ukuba niqiniseke ngezinto ezibaluleke kakhulu,+ ukuze ningabi nasici+ futhi ningabakhubekisi+ abanye kuze kube usuku lukaKristu, 11  nigcwaliswe ngesithelo sokulunga,+ esiza ngoJesu Kristu, kube udumo nenkazimulo kuNkulunkulu.+ 12  Ngifisa ukuba nazi, bazalwane, ukuthi izindaba zami ziye zaphumela ekuqhubekeleni phambili kwezindaba ezinhle+ kunokuba kube ngenye indlela, 13  kangangokuthi ukuboshwa+ kwami sekwaziwa obala+ ebuhlotsheni noKristu phakathi kwabo bonke abaQaphi Bombusi nabo bonke abanye;+ 14  futhi iningi labazalwane eNkosini, njengoba lizizwa linesibindi ngenxa yokuboshwa kwami etilongweni, libonisa isibindi esikhulu nangokwengeziwe sokukhuluma izwi likaNkulunkulu ngokungesabi.+ 15  Yiqiniso, abanye bashumayela uKristu ngomona nangombango,+ kodwa abanye futhi ngokuzithandela.+ 16  Laba bamemezela uKristu ngothando, ngoba bayazi ukuthi ngimiswe lapha ukuze ngivikele+ izindaba ezinhle; 17  kodwa abokuqala bakwenza ngombango,+ hhayi ngesisusa esihle, ngoba baqonde ukungivusela ukuhlupheka+ etilongweni. 18  Pho, kuthiweni? Lutho, ngaphandle kokuthi ngazo zonke izindlela, uKristu uyamenyezelwa+ kungakhathaliseki ukuthi ngokuzenzisa+ noma ngeqiniso, futhi ngiyajabula ngalokhu. Eqinisweni, ngizoqhubeka futhi ngijabula, 19  ngoba ngiyazi ukuthi lokhu kuyophumela ekusindisweni kwami ngokunxusa+ kwenu nangokunikezwa umoya kaJesu Kristu,+ 20  ngokuvumelana nokulangazela kwami+ nethemba+ lokuthi ngeke ngibe namahloni+ kunoma yisiphi isici, kodwa, ukuthi ngayo yonke inkululeko yokukhuluma,+ njengoba bekulokhu kunjalo, kanjalo namanje, uKristu uzokwenziwa mkhulu ngomzimba wami,+ kungakhathaliseki ukuthi ngokuphila noma ngokufa.+ 21  Ngoba kimi ukuphila kunguKristu,+ nokufa+ kuyinzuzo. 22  Manje uma kuwukuba ngiqhubeke ngiphila enyameni, lokhu kuyizithelo zomsebenzi+ wami— nokho ukuthi yikuphi engikukhethayo angikwenzi kwaziwe. 23  Ngicindezelwe yilezi zinto ezimbili;+ kodwa engikufisayo kuwukukhululwa nokuba kanye noKristu,+ ngoba lokhu, empeleni, kungcono kakhulu.+ 24  Nokho, kudingeke kakhulu ngami ukuba ngiqhubeke ngisenyameni ngenxa yenu.+ 25  Ngakho, njengoba ngiqiniseka ngalokhu, ngiyazi ukuthi ngizoqhubeka+ futhi ngihlale nani nonke ukuze nithuthuke+ futhi nibe nenjabulo yokholo lwenu, 26  ukuze ukwethaba kwenu kuchichime kuKristu Jesu ngenxa yami ngokuba khona kwami futhi kanye nani. 27  Kuphela ziphatheni ngendlela efanele+ izindaba ezinhle mayelana noKristu, ukuze kuthi, noma ngiza futhi nginibona noma ngingekho, ngizwe ngezinto eziphathelene nani, ukuthi nimi niqinile emoyeni munye, ngomphefumulo+ munye nilulwela ndawonye ukholo lwezindaba ezinhle, 28  futhi anethuswa nangayiphi indlela yilabo abaphikisana nani.+ Yona le nto iwubufakazi bokubhujiswa kwabo, kodwa bokusindiswa kwenu;+ futhi lesi siboniso sivela kuNkulunkulu, 29  ngoba leli lungelo lanikezwa nina ngenxa kaKristu ukuba ningabi nje kuphela nokholo+ kuye, kodwa futhi nokuba nihlupheke+ ngenxa yakhe. 30  Ngoba ninomshikashika ofanayo nalowo enawubona kimi+ nalowo futhi enizwa ngawo manje ngokuqondene nami.+

Imibhalo yaphansi