Ezra 5:1-17

5  UHagayi+ umprofethi noZakariya+ umzukulu ka-Ido+ umprofethi baprofetha kumaJuda ayekwaJuda naseJerusalema, egameni+ likaNkulunkulu ka-Israyeli owayephezu kwabo.+  Kungaleso sikhathi lapho uZerubhabhele+ indodana kaSheyalitiyeli+ noJeshuwa+ indodana kaJehozadaki basuka khona baqala ukwakha kabusha indlu kaNkulunkulu, eyayiseJerusalema; kwakukhona nabaprofethi bakaNkulunkulu+ bekanye nabo besiza.  Ngaleso sikhathi uThathenayi+ umbusi ongaphesheya koMfula+ noShethari-bhozenayi nabasebenza nabo beza kubo, futhi yilokhu ababekusho kubo: “Ubani onikhiphele umyalo wokuba nakhe le ndlu futhi niqede lesi sakhiwo semishayo?”+  Babuye basho lokhu kubo: “Angobani amagama amadoda anamandla akha lesi sakhiwo?”  Iso+ likaNkulunkulu wabo laba phezu+ kwamadoda amadala amaJuda, futhi ababayekisanga kwaze kwaba yilapho umbiko usuyile kuDariyu nencwadi engokomthetho ephathelene nalokhu isibuyiselwe kubo.  Nansi ikhophi+ yencwadi uThathenayi+ umbusi ongaphesheya koMfula+ noShethari-bhozenayi+ nasebenza nabo,+ ababusi abangaphansi ababengaphesheya koMfula, abayithumela kuDariyu inkosi;  bathumela izwi kuye, futhi umbhalo owawukulo wawuthi: “KuDariyu inkosi: “Ukuthula konke!+  Makwazeke enkosini ukuthi siye saya esifundeni sombuso+ sakwaJuda endlini kaNkulunkulu omkhulu,+ futhi iyakhiwa kugingqelwa amatshe ezindaweni zawo, futhi kufakwa izingodo ezindongeni; makwazeke nokuthi umsebenzi wenziwa ngomdlandla futhi uyathuthuka ezandleni zabo.  Khona-ke siwabuzile la madoda amadala. Yilokhu esikushó kuwo: ‘Ubani onikhiphele umyalo wokuba nakhe le ndlu futhi niqede lesi sakhiwo semishayo?’+ 10  Futhi siwabuze amagama awo, ukuze sikwazise, ukuze silobe amagama amadoda anamandla awaholayo.+ 11  “Nanti izwi alibuyisele kithi, athi: ‘Siyizinceku zikaNkulunkulu wamazulu nomhlaba,+ futhi sakha kabusha indlu eyayakhiwe eminyakeni eminingi ngaphambi kwalokhu, inkosi enkulu yakwa-Israyeli eyayakha yayiqeda.+ 12  Nokho, ngenxa yokuthi obaba bamcasula+ uNkulunkulu wamazulu, wabanikela+ esandleni sikaNebukhadinezari+ inkosi yaseBhabhiloni, umKhaledi,+ yena wayibhidliza le ndlu+ wayisa abantu ekudingisweni eBhabhiloni.+ 13  Noma kunjalo, ngonyaka wokuqala kaKoresi+ inkosi yaseBhabhiloni, uKoresi inkosi wakhipha umyalo wokuba yakhiwe kabusha le ndlu kaNkulunkulu.+ 14  Futhi izitsha zegolide nezesiliva+ zendlu kaNkulunkulu uNebukhadinezari ayezikhiphe ethempelini, elaliseJerusalema, waziyisa ethempelini laseBhabhiloni,+ lezi uKoresi inkosi+ wazikhipha ethempelini laseBhabhiloni, zanikwa uSheshibhazari,+ igama lalowo amenza umbusi.+ 15  Futhi wathi kuye: “Thatha lezi zitsha.+ Hamba uyozibeka ethempelini eliseJerusalema, futhi indlu kaNkulunkulu mayakhiwe kabusha endaweni yayo.”+ 16  Lapho lowo Sheshibhazari efika wazibeka izisekelo zendlu kaNkulunkulu,+ eseJerusalema; kusukela ngaleso sikhathi kuze kube manje ibilokhu yakhiwa kabusha kodwa ayikakaqedwa.’+ 17  “Manje uma kubonakala kukuhle enkosini, makuphenywe+ endlini yenkosi yengcebo elapho eBhabhiloni, ukuthi kunjalo yini ukuthi kwakhishwa umyalo+ ovela kuKoresi inkosi wokuba kwakhiwe kabusha leyo ndlu kaNkulunkulu eseJerusalema; futhi inkosi mayisithumele kithi isinqumo ngokuphathelene nalokhu.”

Imibhalo yaphansi