Ezra 2:1-70

2  Yilaba abantwana besifunda sombuso+ abakhuphuka bephuma ekuthunjweni kwabantu abadingisiwe+ labo uNebukhadinezari inkosi yaseBhabhiloni ayebathumbele+ eBhabhiloni futhi kamuva ababuyela+ eJerusalema nakwaJuda,+ yilowo nalowo emzini wakubo;  labo abeza noZerubhabhele,+ uJeshuwa,+ uNehemiya, uSeraya,+ uRehelaya, uMoridekayi, uBhilishani, uMispa, uBhigivayi, uRehumi, uBhahana. Isibalo samadoda abantu bakwa-Israyeli yilesi:  Abantwana bakwaPharoshi,+ izinkulungwane ezimbili nekhulu namashumi ayisikhombisa nambili;  abantwana bakwaShefathiya,+ amakhulu amathathu namashumi ayisikhombisa nambili;  abantwana bakwa-Ara,+ amakhulu ayisikhombisa namashumi ayisikhombisa nanhlanu;  abantwana bakwaPhahati-mowabi,+ emadodaneni kaJeshuwa noJowabe,+ izinkulungwane ezimbili namakhulu ayisishiyagalombili neshumi nambili;  abantwana bakwa-Elamu,+ inkulungwane namakhulu amabili namashumi amahlanu nane;  abantwana bakwaZathu,+ amakhulu ayisishiyagalolunye namashumi amane nanhlanu;  abantwana bakwaZakayi,+ amakhulu ayisikhombisa namashumi ayisithupha; 10  abantwana bakwaBhani,+ amakhulu ayisithupha namashumi amane nambili; 11  abantwana bakwaBebayi,+ amakhulu ayisithupha namashumi amabili nantathu; 12  abantwana bakwa-Azigadi,+ inkulungwane namakhulu amabili namashumi amabili nambili; 13  abantwana bakwa-Adonikamu,+ amakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha; 14  abantwana bakwaBhigivayi,+ izinkulungwane ezimbili namashumi amahlanu nesithupha; 15  abantwana bakwa-Adini,+ amakhulu amane namashumi amahlanu nane; 16  abantwana bakwa-Atheri,+ kaHezekiya, amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili; 17  abantwana bakwaBhezayi,+ amakhulu amathathu namashumi amabili nantathu; 18  abantwana bakwaJora, ikhulu neshumi nambili; 19  abantwana bakwaHashumi,+ amakhulu amabili namashumi amabili nantathu; 20  abantwana bakwaGibari,+ amashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu; 21  amadodana aseBhetlehema,+ ikhulu namashumi amabili nantathu; 22  amadoda aseNethofa,+ amashumi amahlanu nesithupha; 23  amadoda ase-Anathoti,+ ikhulu namashumi amabili nesishiyagalombili; 24  amadodana ase-Azimaveti,+ amashumi amane nambili; 25  amadodana aseKiriyati-jeyarimi,+ eKhefira naseBheroti, amakhulu ayisikhombisa namashumi amane nantathu; 26  amadodana aseRama+ naseGeba,+ amakhulu ayisithupha namashumi amabili nanye; 27  amadoda aseMikimasi,+ ikhulu namashumi amabili nambili; 28  amadoda aseBhethele+ nase-Ayi,+ amakhulu amabili namashumi amabili nantathu; 29  amadodana aseNebo,+ amashumi amahlanu nambili; 30  abantwana bakwaMagibishi, ikhulu namashumi amahlanu nesithupha; 31  amadodana omunye u-Elamu,+ inkulungwane namakhulu amabili namashumi amahlanu nane; 32  abantwana bakwaHarimi,+ amakhulu amathathu namashumi amabili; 33  amadodana aseLodi,+ eHadidi,+ nase-Ono,+ amakhulu ayisikhombisa namashumi amabili nanhlanu; 34  amadodana aseJeriko,+ amakhulu amathathu namashumi amane nanhlanu; 35  amadodana aseSena,+ izinkulungwane ezintathu namakhulu ayisithupha namashumi amathathu. 36  Abapristi:+ Abantwana bakwaJedaya+ wendlu kaJeshuwa+ amakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisikhombisa nantathu; 37  abantwana bakwa-Imeri,+ inkulungwane namashumi amahlanu nambili; 38  abantwana bakwaPhashuri,+ inkulungwane namakhulu amabili namashumi amane nesikhombisa; 39  abantwana bakwaHarimi,+ inkulungwane neshumi nesikhombisa. 40  AmaLevi:+ Abantwana bakwaJeshuwa+ noKhadimiyeli,+ emadodaneni kaHodaviya,+ amashumi ayisikhombisa nane. 41  Abahlabeleli, abantwana bakwa-Asafa,+ ikhulu namashumi amabili nesishiyagalombili. 42  Amadodana abalindisango, abantwana bakwaShalumi,+ abantwana bakwa-Atheri,+ abantwana bakwaThalimoni,+ abantwana bakwa-Akhubi,+ abantwana bakwaHathita,+ abantwana bakwaShobayi, sebebonke, ikhulu namashumi amathathu nesishiyagalolunye. 43  AmaNethini:+ Abantwana bakwaZiha, abantwana bakwaHasufa, abantwana bakwaThabawoti,+ 44  abantwana bakwaKherosi, abantwana bakwaSiyaha, abantwana bakwaPhadoni,+ 45  abantwana bakwaLebana, abantwana bakwaHagaba, abantwana bakwa-Akhubi, 46  abantwana bakwaHagabi, abantwana bakwaSalimayi,+ abantwana bakwaHanani, 47  abantwana bakwaGideli, abantwana bakwaGahari,+ abantwana bakwaRewaya, 48  abantwana bakwaRezini,+ abantwana bakwaNekhoda, abantwana bakwaGazamu, 49  abantwana bakwa-Uziza, abantwana bakwaPhaseya,+ abantwana bakwaBesayi, 50  abantwana bakwa-Asina, amadodana amaMeyuni abantwana bakwaNefusimi;+ 51  abantwana bakwaBakibuki, abantwana bakwaHakufa, abantwana bakwaHarihuri,+ 52  abantwana bakwaBhaziluthi, abantwana bakwaMehida, abantwana bakwaHarisha,+ 53  abantwana bakwaBarikhosi, abantwana bakwaSisera, abantwana bakwaThema,+ 54  abantwana bakwaNeziya, abantwana bakwaHathifa.+ 55  Amadodana ezinceku zikaSolomoni:+ Abantwana bakwaSothayi, abantwana bakwaSofereti, abantwana bakwaPheruda,+ 56  abantwana bakwaJahala, abantwana bakwaDarikoni, abantwana bakwaGideli,+ 57  abantwana bakwaShefathiya, abantwana bakwaHathili, abantwana bakwaPhokereti-hazebhayimi, abantwana bakwa-Ami.+ 58  Esewonke amaNethini+ namadodana ezinceku zikaSolomoni ayengamakhulu amathathu namashumi ayisishiyagalolunye nambili.+ 59  Laba yibo abakhuphuka besuka eTheli-mela, eTheli-harisha, eKherubi, e-Adoni nase-Imeri, futhi abakwazanga ukusho izindlu zoyise nendabuko yabo,+ ukuthi bangabakwa-Israyeli yini noma cha: 60  abantwana bakwaDelaya, abantwana bakwaThobiya, abantwana bakwaNekhoda,+ amakhulu ayisithupha namashumi amahlanu nambili. 61  Emadodaneni abapristi:+ abantwana bakwaHabaya, abantwana bakwaHakozi,+ abantwana bakwaBharizilayi,+ owathatha umfazi emadodakazini kaBharizilayi+ waseGileyadi wayesebizwa ngegama lawo. 62  Laba yibo abafuna uhlu lwamagama abo ukuze bathole obala uhlu lwabo lozalo, kodwa abazitholanga, okwenza ukuba bavinjelwe bangangeni ebupristini njengabangcolisiwe.+ 63  Ngenxa yalokho iThirishatha+ yathi kubo babengenakuzidla+ izinto ezingcwelengcwele kuze kube yilapho umpristi ema ne-Urimi+ neThumimi. 64  Ibandla lonke njengeqembu elilodwa+ lalingabantu abayizinkulungwane ezingamashumi amane nambili namakhulu amathathu namashumi ayisithupha,+ 65  ngaphandle kwezigqila nezigqilakazi zabo, zona ziyizinkulungwane eziyisikhombisa namakhulu amathathu namashumi amathathu nesikhombisa; futhi babenabahlabeleli besilisa+ nabahlabeleli besifazane abangamakhulu amabili. 66  Amahhashi abo ayengamakhulu ayisikhombisa namashumi amathathu nesithupha, iminyuzi yabo ingamakhulu amabili namashumi amane nanhlanu,+ 67  amakamela abo engamakhulu amane namashumi amathathu nanhlanu, izimbongolo zabo ziyizinkulungwane eziyisithupha namakhulu ayisikhombisa namashumi amabili.+ 68  Abanye kwabayizinhloko+ zezindlu zoyise,+ lapho befika endlini kaJehova,+ eyayiseJerusalema,+ benza iminikelo yokuzithandela+ endlini kaNkulunkulu weqiniso, ukuyimisa esizeni sayo.+ 69  Ngokwamandla abo banikela ngegolide+ lezinto zokusebenza, amadrakma ayizinkulungwane ezingamashumi ayisithupha nanye, nesiliva,+ omina abayizinkulungwane ezinhlanu, nezembatho+ zabapristi eziyikhulu. 70  Futhi abapristi namaLevi nabanye kubantu,+ nabahlabeleli nabalindisango namaNethini bahlala emizini yakubo, no-Israyeli wonke emizini yakubo.+

Imibhalo yaphansi