Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Ezra 10:1-44

10  Ngokushesha nje lapho u-Ezra esethandazile+ futhi esezivumile izono+ ekhala futhi ewe ngobuso+ phambi kwendlu+ kaNkulunkulu weqiniso, abakwa-Israyeli baqoqana kuye, ibandla elikhulu kakhulu, amadoda nabesifazane nabantwana, ngoba abantu babekhalé kakhulu.  Khona-ke uShekaniya indodana kaJehiyeli+ wamadodana ka-Elamu+ waphendula wathi ku-Ezra: “Thina—thina senzé ngokungathembeki kuNkulunkulu wethu, ngokuthi sinikeze abafazi bezinye izizwe abavela emaqenjini abantu bala mazwe indawo yokuhlala.+ Nokho manje likhona ithemba+ ngo-Israyeli ngokuphathelene nalokhu.  Manje masenze isivumelwano+ noNkulunkulu wethu sokulahla+ bonke laba bafazi nenzalo yabo ngokuvumelana neseluleko sikaJehova nesalabo abathuthumelayo+ ngenxa yomyalo+ kaNkulunkulu wethu, ukuze kwenziwe ngokuvumelana nomthetho.+  Sukuma, ngoba le ndaba iphezu kwakho, futhi thina sikanye nawe. Yiba namandla uthathe isinyathelo.”  Khona-ke u-Ezra wasukuma wafungisa+ izinduna zabapristi, amaLevi no-Israyeli wonke ukuba benze ngokwaleli zwi. Ngalokho bafunga.  U-Ezra wasukuma phambi kwendlu kaNkulunkulu weqiniso waya ehholo lokudlela+ likaJehohanani indodana ka-Eliyashibi. Nakuba aya lapho, akadlanga sinkwa+ futhi akaphuzanga manzi, ngoba wayelila+ ngenxa yokungathembeki kwabantu abadingisiwe.  Khona-ke badlulisa isimemezelo kulo lonke elakwaJuda nelaseJerusalema sokuba bonke ababekade bedingisiwe+ baqoqane eJerusalema;  noma ubani ongafikanga+ esikhathini esiyizinsuku ezintathu ngokweseluleko sezikhulu+ namadoda amadala—zonke izimpahla zakhe zaziyonikelwa ekubhujisweni+ yena ahlukaniswe+ nebandla labantu ababedingisiwe.  Ngakho wonke amadoda akwaJuda nawakwaBhenjamini aqoqana eJerusalema phakathi nezinsuku ezintathu, okungukuthi, ngenyanga yesishiyagalolunye+ ngosuku lwamashumi amabili lwenyanga, futhi bonke abantu baqhubeka behleli endaweni evulekile yendlu kaNkulunkulu weqiniso, beqhaqhazela ngenxa yale ndaba nangenxa yezihlambi zemvula.+ 10  Ekugcineni u-Ezra umpristi wasukuma wathi kubo: “Nenzé ngokungathembeki ngokunikeza abafazi bezinye izizwe indawo yokuhlala+ ukuze nenezele ecaleni lika-Israyeli.+ 11  Manje vumani izono+ kuJehova uNkulunkulu wokhokho benu nenze lokho okumjabulisayo+ nizihlukanise nezizwe zala mazwe nabafazi bezinye izizwe.”+ 12  Khona-ke lonke ibandla laphendula ngezwi elikhulu lathi: “Kuphezu kwethu ukuba senze njengoba nje ushilo.+ 13  Nokho, abantu baningi, futhi yinkathi yezihlambi zemvula, asikwazi ukuma ngaphandle; futhi lo msebenzi ngeke uthathe usuku olulodwa noma ezimbili, ngoba sidlubulunde ngezinga elikhulu kule ndaba. 14  Ngakho, sicela izikhulu zethu+ zisebenze njengabameleli balo lonke ibandla; futhi, ngokuqondene nabo bonke emizini yakithi abanike abafazi bezinye izizwe indawo yokuhlala, mabeze ngezikhathi ezimisiwe kanye namadoda amadala omuzi ngamunye nabahluleli bawo, kuze kube yilapho sesiyinqandile intukuthelo evuthayo kaNkulunkulu wethu, ngenxa yale ndaba.” 15  (Nokho, uJonathani indodana ka-Asaheli noJahizeya indodana kaThikiva bona bamelana+ nalokhu, futhi oMeshulami noShabhethayi+ amaLevi yibo ababasiza.) 16  Ababekade bedingisiwe+ benza kanjalo; u-Ezra umpristi namadoda ayeyizinhloko kobaba bezindlu zoyise,+ yebo, bonke ngamagama abo, manje bazihlukanisa futhi baqala ukuhlala ngosuku lokuqala lwenyanga yeshumi+ ukuze baphenye lolu daba;+ 17  kancane kancane ngosuku lokuqala lwenyanga yokuqala baqeda ngawo wonke amadoda ayenike abafazi bezinye izizwe+ indawo yokuhlala. 18  Kwatholakala abanye emadodaneni abapristi+ ababenikeze abafazi bezinye izizwe indawo yokuhlala; emadodaneni kaJeshuwa+ indodana kaJehozadaki+ nabafowabo, uMahaseya no-Eliyezeri noJaribi noGedaliya. 19  Kodwa bathembisa ngokuxhawula ukuthi bazobalahla abafazi babo, nokuthi, njengoba benecala,+ kufanele kube khona inqama+ yomhlambi ngecala labo. 20  Emadodaneni ka-Imeri+ kwakungoHanana noZebadiya; 21  emadodaneni kaHarimi,+ uMahaseya no-Eliya noShemaya noJehiyeli no-Uziya; 22  emadodaneni kaPhashuri,+ u-Eliyohenayi, uMahaseya, u-Ishmayeli, uNethaneli, uJozabhadi no-Eleyasa. 23  KumaLevi, uJozabhadi, uShimeyi, uKhelaya, (okungukuthi, uKhelitha), uPhethahiya, uJuda no-Eliyezeri; 24  kubahlabeleli, u-Eliyashibi; kubalindisango, uShalumi noThelemi no-Uri. 25  Ku-Israyeli, emadodaneni kaPharoshi+ kwakungoRamiya no-Iziya noMalikhiya noMijamini no-Eleyazare noMalikhiya noBhenaya; 26  emadodaneni ka-Elamu,+ uMathaniya, uZakariya noJehiyeli+ no-Abhidi noJeremoti no-Eliya; 27  emadodaneni kaZathu,+ u-Eliyohenayi, u-Eliyashibi, uMathaniya noJeremoti noZabhadi no-Aziza; 28  emadodaneni kaBebayi,+ uJehohanani, uHananiya, uZabhayi, u-Atilayi; 29  emadodaneni kaBhani, uMeshulami, uMaluki no-Adaya, uJashubi noSheyali noJeremoti; 30  emadodaneni kaPhahati-mowabi,+ u-Adena noKhelali, uBhenaya, uMahaseya, uMathaniya, uBhezaleli noBhinuwi noManase; 31  emadodaneni kaHarimi,+ u-Eliyezeri, u-Ishiya, uMalikhiya,+ uShemaya, noShimeyoni, 32  uBhenjamini, uMaluki noShemariya; 33  emadodaneni kaHashumi,+ uMathenayi, uMathatha, uZabhadi, u-Elifeleti, uJeremayi, uManase noShimeyi; 34  emadodaneni kaBhani, uMahadayi, u-Amramu no-Uweli, 35  uBhenaya, uBhedeya, uKeluhi, 36  uVaniya, uMeremoti, u-Eliyashibi, 37  uMathaniya, uMathenayi noJahasu; 38  emadodaneni kaBhinuwi, uShimeyi 39  noShelemiya noNathani no-Adaya, 40  uMakenadebhayi, uShashayi, uSharayi, 41  u-Azareli, noShelemiya, uShemariya, 42  uShalumi, u-Amariya, uJosefa; 43  emadodaneni aseNebo, uJeheyeli, uMatithiya, uZabhadi, uZebhina, uJadayi noJoweli noBhenaya. 44  Bonke laba babethathe abafazi bezinye izizwe,+ futhi bamukisa abafazi nabantwana.

Imibhalo yaphansi