Eksodusi 8:1-32

8  Khona-ke uJehova wathi kuMose: “Yana kuFaro, uthi kuye, ‘Yilokhu uJehova akushilo: “Mukisa abantu bami ukuze bangikhonze.+  Uma uqhubeka wenqaba ukubamukisa, bheka ngishaya yonke indawo yakho ngenhlupho yamaxoxo.+  UMfula iNayile uzogcwala impela amaxoxo, futhi ngokuqinisekile azokhuphuka angene endlini yakho nasekamelweni lakho lokulala elingaphakathi naphezu kombhede wakho nasezindlini zezinceku zakho nakubantu bakho nakohhavini bakho nasemikhombeni yakho yokuxovela.+  Amaxoxo azokhuphukela kuwe nakubantu bakho nakuzo zonke izinceku zakho.”’”+  Kamuva uJehova wathi kuMose: “Yithi ku-Aroni, ‘Yelulela isandla sakho esinenduku+ phezu kwemifula, imiselekazi yeNayile namachibi anomhlanga wenze ukuba amaxoxo akhuphukele phezu kwezwe laseGibhithe.”  U-Aroni welulela isandla sakhe phezu kwamanzi aseGibhithe, amaxoxo akhuphuka alimboza izwe laseGibhithe.  Nokho, abapristi abenza imilingo benza into efanayo ngobuciko babo obuyimfihlo, benza ukuba amaxoxo enyukele phezu kwezwe laseGibhithe.+  Ngemva kwesikhathi uFaro wabiza uMose no-Aroni wathi: “Ncengani uJehova+ ukuba asuse amaxoxo kimi nakubantu bami, ngoba ngiyafuna ukubamukisa abantu ukuze benzele uJehova umhlatshelo.”+  Khona-ke uMose wathi kuFaro: “Zikhazimulise usho wena ukuthi ngikuncengele nini wena nezinceku zakho nabantu bakho ukuba kuqedwe amaxoxo kuwe nasezindlini zakho. Azosala eMfuleni iNayile kuphela.” 10  Wathi: “Kusasa.” Ngakho wathi: “Kuzokuba njengezwi lakho, ukuze wazi ukuthi akekho omunye onjengoJehova uNkulunkulu wethu,+ 11  ngokuthi amaxoxo azosuka ngokuqinisekile kuwe nasezindlini zakho nasezincekwini zakho nakubantu bakho. Azosala eMfuleni iNayile kuphela.”+ 12  Ngakho uMose no-Aroni baphuma kuFaro, uMose wakhala kuJehova+ ngenxa yamaxoxo ayewabeke kuFaro. 13  Khona-ke uJehova wenza ngokwezwi likaMose,+ amaxoxo afa ezindlini, emagcekeni nasemasimini. 14  Bawanqwabelanisa, izinqwaba phezu kwezinqwaba, izwe laqala ukunuka.+ 15  Lapho uFaro ebona ukuthi kwase kukhona impumuzo, wenza inhliziyo yakhe yangasabela;+ akabalalelanga, njengoba nje uJehova ayekhulumile.+ 16  Manje uJehova wathi kuMose: “Yithi ku-Aroni, ‘Yelula induku yakho+ ushaye uthuli lomhlabathi, lube yizinsensane kulo lonke izwe laseGibhithe.’” 17  Bakwenza lokhu. Ngakho u-Aroni waselula isandla sakhe esinenduku yakhe washaya uthuli lomhlabathi, kwaba khona izinsensane kumuntu nasesilwaneni. Lonke uthuli lomhlabathi lwaba izinsensane kulo lonke izwe laseGibhithe.+ 18  Abapristi abenza imilingo bazama ukwenza okufanayo ngobuciko babo obuyimfihlo,+ ukuze baveze izinsensane, kodwa abakwazanga.+ Izinsensane zaba kumuntu nasesilwaneni. 19  Ngakho abapristi abenza imilingo bathi kuFaro: “Ngumunwe+ kaNkulunkulu!”+ Kodwa inhliziyo kaFaro yaqhubeka iyisijaka,+ akabalalelanga, njengoba nje uJehova ayekhulumile. 20  Khona-ke uJehova wathi kuMose: “Vuka kusesekuseni kakhulu ume phambi kukaFaro.+ Bheka! Uyaphuma uya emanzini! Uyothi kuye, ‘Yilokhu uJehova akushilo: “Mukisa abantu bami ukuze bangikhonze.+ 21  Kodwa uma ungabamukisi abantu bami, bheka ngithumela izibawu phezu kwakho nezinceku zakho nabantu bakho nasezindlini zakho;+ izindlu zaseGibhithe zizomane zigcwale izibawu, kanjalo nomhlabathi eziphezu kwawo. 22  Ngokuqinisekile ngalolo suku ngizokwenza ukuba izwe laseGosheni okumi kulo abantu bami lehluke, ukuba kungabi nasibawu khona;+ ukuze wazi ukuthi nginguJehova phakathi komhlaba.+ 23  Impela ngizokwahlukanisa phakathi kwabantu bami nabantu bakho.+ Kusasa sizokwenzeka lesi sibonakaliso.”’” 24  UJehova wenza kanjalo; uswebezane olunzima lwezibawu lwahlasela indlu kaFaro nezindlu zezinceku zakhe nalo lonke izwe laseGibhithe.+ Izwe laba yincithakalo ngenxa yezibawu.+ 25  Ekugcineni uFaro wabiza uMose no-Aroni wathi: “Hambani nenzele uNkulunkulu wenu umhlatshelo ezweni.”+ 26  Kodwa uMose wathi: “Akuvumelekile ukuba senze kanjalo, ngoba sizosuke sihlabele uJehova uNkulunkulu wethu into enengekayo kwabaseGibhithe.+ Ake ngithi sihlaba into enengekayo kwabaseGibhithe phambi kwamehlo abo; ngeke yini basikhande ngamatshe? 27  Sizothatha uhambo lwezinsuku ezintathu siye ehlane futhi nakanjani sizomenzela umhlatshelo uJehova uNkulunkulu wethu njengoba nje eshilo kithi.”+ 28  Manje uFaro wathi: “Mina—mina ngizonimukisa,+ futhi nizomhlabela impela uJehova uNkulunkulu wenu ehlane.+ Kuphela kungabi kude kangaka lapho niya khona. Ngincengeleni.”+ 29  Khona-ke uMose wathi: “Bheka ngiyaphuma phambi kwakho, futhi impela ngizomncenga uJehova, futhi ngokuqinisekile izibawu zizosuka kuFaro, ezincekwini zakhe nakubantu bakhe kusasa. Kuphela uFaro makangaphindi futhi akhohlise ngokungabamukisi abantu ukuba bayohlabela uJehova.”+ 30  Ngemva kwalokho uMose waphuma kuFaro wancenga uJehova.+ 31  Ngakho uJehova wenza ngokwezwi likaMose,+ izibawu zasuka kuFaro, ezincekwini zakhe nakubantu bakhe.+ Akusalanga nesisodwa. 32  Nokho, nakulokhu uFaro wayenza yangasabela inhliziyo yakhe, akabamukisanga abantu.+

Imibhalo yaphansi