Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Eksodusi 40:1-38

40  Khona-ke uJehova wakhuluma noMose, wathi:  “Ngosuku lwenyanga yokuqala,+ ngolokuqala lwenyanga, kumelwe umise itabernakele letende lokuhlangana.+  Kumelwe ubeke umphongolo wobufakazi+ ngaphakathi kulo uvale indlela eya eMphongolweni ngesihenqo.+  Futhi kumelwe ungenise itafula+ uhlele izinto zalo ezihlelwayo, futhi ungenise uthi lwesibani+ ukhanyise izibani zalo.+  Kumelwe ubeke i-altare legolide lempepho+ phambi komphongolo wobufakazi ugaxe isihenqo somnyango wetabernakele endaweni yaso.+  “Kumelwe ubeke i-altare+ lomnikelo wokushiswa phambi komnyango wetabernakele letende lokuhlangana,  futhi ubeke umcengezi phakathi kwetende lokuhlangana ne-altare ufake amanzi kuwo.+  Kumelwe ubeke igceke+ nxazonke umise isihenqo+ sesango legceke.  Futhi kumelwe uthathe amafutha okugcoba+ ugcobe itabernakele nakho konke okukulo,+ ulingcwelise lona nazo zonke izinto zalo, kanjalo libe yinto engcwele. 10  Kumelwe ugcobe i-altare lomnikelo wokushiswa nazo zonke izinto zalo ungcwelise i-altare,+ kanjalo libe yi-altare elingcwelengcwele.+ 11  Kumelwe ugcobe umcengezi nothi lwawo futhi uwungcwelise. 12  “Khona-ke kumelwe usondeze u-Aroni namadodana akhe emnyango wetende lokuhlangana ubageze ngamanzi.+ 13  Kumelwe ugqokise u-Aroni izingubo ezingcwele+ umgcobe+ umngcwelise, kanjalo abe umpristi kimi. 14  Ngemva kwalokho uzosondeza amadodana akhe uwagqokise izembatho.+ 15  Futhi kumelwe uwagcobe njengoba nje ugcobe uyise,+ kanjalo abe abapristi kimi, futhi ukugcotshwa kwawo kumelwe kusebenze njalo kuwo njengobupristi kuze kube nini nanini ezizukulwaneni zawo.”+ 16  UMose wenza ngokuvumelana nakho konke uJehova ayemyale ngakho.+ Wenza kanjalo nje. 17  Ngakho kwathi ngenyanga yokuqala, ngonyaka wesibili, ngosuku lokuqala lwenyanga, lamiswa itabernakele.+ 18  Lapho uMose elimisa itabernakele, wabeka phansi izisekelo zalo ezinezikhoxe+ wafaka nezinhlaka zalo zamapulangwe+ wafaka nemishayo yalo+ wamisa nezinsika zalo.+ 19  Khona-ke walendlala itende+ phezu kwetabernakele wabeka nesembozo+ setende ngaphezu kwalo, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 20  Ngemva kwalokho wathatha ubuFakazi+ wabufaka eMphongolweni+ wabeka izingongolo+ eMphongolweni wabeka isembozo+ ngaphezu koMphongolo.+ 21  Khona-ke wangenisa uMphongolo etabernakele wagaxa ikhethini+ lesihenqo endaweni yalo wavala indlela eya emphongolweni wobufakazi,+ njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 22  Ngokulandelayo wabeka itafula+ etendeni lokuhlangana ohlangothini lwetabernakele olubheke enyakatho ngaphandle kwesihenqo, 23  wayesehlela uhlu lwezinkwa+ phezu kwalo phambi kukaJehova, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 24  Khona-ke wabeka uthi lwesibani+ etendeni lokuhlangana phambi kwetafula, ohlangothini lwetabernakele olubheke eningizimu. 25  Wayesezikhanyisa izibani+ phambi kukaJehova, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 26  Ngokulandelayo wabeka i-altare legolide+ etendeni lokuhlangana ngaphambi kwesihenqo, 27  ukuze athunqise impepho enamakha phezu kwalo,+ njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 28  Ekugcineni wagaxa isihenqo+ somnyango wetabernakele endaweni yaso. 29  Futhi wabeka i-altare+ lomnikelo wokushiswa emnyango wetabernakele letende lokuhlangana, ukuze anikele umnikelo wokushiswa+ nomnikelo wokusanhlamvu phezu kwalo, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 30  Khona-ke wabeka umcengezi phakathi kwetende lokuhlangana ne-altare, wafaka amanzi okugeza kuwo.+ 31  UMose no-Aroni namadodana akhe bageza kuwo izandla nezinyawo. 32  Babegeza lapho bengena etendeni lokuhlangana nalapho besondela e-altare,+ njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 33  Ekugcineni wamisa igceke+ nxazonke zetabernakele ne-altare, wamisa isihenqo sesango legceke.+ Kanjalo uMose wawuqeda umsebenzi. 34  Ifu+ lamboza itende lokuhlangana, futhi inkazimulo kaJehova yagcwalisa itabernakele. 35  UMose wayengakwazi ukungena etendeni lokuhlangana, ngoba ifu+ lahlala phezu kwalo nenkazimulo kaJehova yagcwalisa itabernakele.+ 36  Lapho ifu likhuphuka lisuka phezu kwetabernakele abantwana bakwa-Israyeli badiliza amadlangala phakathi nawo wonke amabanga ohambo lwawo.+ 37  Nokho, uma ifu lingakhuphuki, khona-ke babengawadilizi amadlangala kuze kube usuku elikhuphuka ngalo.+ 38  Ngoba ifu likaJehova laliphezu kwetabernakele emini, ebusuku kube khona umlilo phezu kwalo phambi kwamehlo ayo yonke indlu ka-Israyeli phakathi nawo wonke amabanga ohambo lwayo.+

Imibhalo yaphansi