Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Eksodusi 4:1-31

4  Nokho, uMose ephendula wathi: “Kodwa ake ngithi abangikholelwa futhi abalilaleli izwi lami,+ ngoba bazothi, ‘UJehova akazange abonakale kuwe.’”  Khona-ke uJehova wathi kuye: “Yini leyo esesandleni sakho?” yena wathi: “Yinduku.”+  Wathi: “Yiphonse phansi.” Ngakho wayiphonsa phansi, yaba yinyoka;+ uMose wayibalekela.  Manje uJehova wathi kuMose: “Yelula isandla uyibambe ngomsila.” Waselula isandla sakhe wayibamba, yaba yinduku entendeni yesandla sakhe.  “Ukuze,” uma simcaphuna, “bakholwe ukuthi uJehova uNkulunkulu wokhokho babo,+ uNkulunkulu ka-Abrahama,+ uNkulunkulu ka-Isaka+ noNkulunkulu kaJakobe,+ ubonakele kuwe.”+  Khona-ke uJehova wabuye wathi kuye: “Ngicela ufake isandla sakho emphecweni ongenhla wengubo yakho.” Wasifaka isandla sakhe emphecweni ongenhla wengubo yakhe. Lapho esikhipha, bheka, isandla sakhe sasishaywe ngochoko sifana neqhwa!+  Ngemva kwalokho wathi: “Buyisela isandla sakho emphecweni ongenhla wengubo yakho.” Wasibuyisela isandla sakhe emphecweni ongenhla wengubo yakhe. Lapho esikhipha emphecweni ongenhla wengubo yakhe, bheka, sasiphilile sinjengayo yonke enye inyama yakhe!+  “Kuyothi,” uma simcaphuna, “uma bengakukholelwa futhi bengalilaleli izwi lesibonakaliso sokuqala, nakanjani balikholelwe izwi lesibonakaliso sakamuva.+  Noma kunjalo, kuyothi uma bengazikholelwa ngisho nalezi zibonakaliso ezimbili futhi bengalilaleli izwi lakho,+ khona-ke kuyomelwe uthathe amanzi eMfuleni iNayile uwachithe emhlabathini owomile; amanzi oyowathatha eMfuleni iNayile ngokuqinisekile ayoba yigazi, yebo, impela ayoba yigazi emhlabathini owomile.”+ 10  UMose wathi kuJehova: “Uxolo, Jehova, kodwa angilona iqaphuqaphu, kusukela izolo noma ngaphambi kwalokho noma kusukela ukhulumé nenceku yakho, ngoba nginomlomo onensayo nolimi olunensayo.”+ 11  UJehova wathi kuye: “Ubani owanika umuntu umlomo, noma, ubani omisa isimungulu noma oyisithulu noma obona ngokucacile noma impumputhe? Akumina, Jehova?+ 12  Ngakho-ke manje hamba, mina ngokwami ngizoba nomlomo wakho futhi ngizokufundisa okufanele ukusho.”+ 13  Kodwa wathi: “Uxolo, Jehova, ngicela uthumele ngesandla salowo ozomthuma.” 14  Khona-ke intukuthelo kaJehova yamvuthela uMose, wathi: “U-Aroni umLevi akayena yini umfowenu?+ Ngiyazi ukuthi uyakwazi ngempela ukukhuluma. Futhi, ngaphandle kwalokho, nangu esendleleni ezokuhlangabeza. Lapho ekubona, ngokuqinisekile uzojabula enhliziyweni yakhe.+ 15  Kumelwe ukhulume naye ubeke la mazwi emlonyeni wakhe;+ mina ngizoba nomlomo wakho kanye nomlomo wakhe,+ futhi ngizonifundisa okumelwe nikwenze.+ 16  Kumelwe akukhulumele kubantu; futhi kumelwe abe njengomlomo kuwe+ wena ube njengoNkulunkulu kuye.+ 17  Le nduku uzoyiphatha ngesandla ukuze wenze ngayo izibonakaliso.”+ 18  Ngakho uMose wahamba wabuyela kuJetiro umukhwe wakhe wathi kuye:+ “Ngiyacela, ngifuna ukuhamba ngibuyele kubafowethu abaseGibhithe ngiyobona ukuthi basaphila yini.”+ Ngakho uJetiro wathi kuMose: “Hamba ngokuthula.”+ 19  Ngemva kwalokho uJehova wathi kuMose kwaMidiyani: “Hamba, buyela eGibhithe, ngoba bonke abantu abebezingela umphefumulo wakho bafile.”+ 20  Khona-ke uMose wathatha umkakhe namadodana akhe wabagibelisa imbongolo, wabuyela ezweni laseGibhithe. Ngaphezu kwalokho, uMose waphatha induku kaNkulunkulu weqiniso esandleni sakhe.+ 21  UJehova waqhubeka wathi kuMose: “Ngemva kokuba usuhambile wabuyela eGibhithe niqiniseke ukuthi niyazenza ngempela phambi kukaFaro zonke izimangaliso engizibeke esandleni senu.+ Kepha mina, ngizoyivumela inhliziyo yakhe ibe yisijaka;+ ngeke abamukise abantu.+ 22  Uyothi kuFaro, ‘Yilokhu uJehova akushilo: “U-Israyeli uyindodana yami, izibulo lami.+ 23  Futhi ngithi kuwe: Mukisa indodana yami ukuze ingikhonze. Kodwa uma wenqaba ukuyimukisa, bheka ngibulala indodana yakho, izibulo lakho.”’”+ 24  Kwathi endleleni endaweni yokungenisa izihambi+ uJehova wamhlangabeza+ walokhu efuna indlela yokumbulala.+ 25  Ekugcineni uZiphora+ wathatha insengetsha wanquma ijwabu+ lendodana yakhe futhi walithintisa izinyawo zayo wathi: “Yingoba ungumyeni wami wegazi.” 26  Ngakho wamdedela. Ngaleso sikhathi wathi: “Umyeni wegazi,” ngenxa yokusokwa. 27  Khona-ke uJehova wathi ku-Aroni: “Hamba uyohlangabeza uMose ehlane.”+ Wahamba wahlangana naye entabeni kaNkulunkulu weqiniso+ wayesemanga. 28  UMose wabe esetshela u-Aroni wonke amazwi kaJehova, owayemthumile,+ nazo zonke izibonakaliso ayemyale ukuba azenze.+ 29  Ngemva kwalokho uMose no-Aroni bahamba baqoqa wonke amadoda amadala abantwana bakwa-Israyeli.+ 30  Khona-ke u-Aroni wakhuluma wonke amazwi uJehova ayewakhulume kuMose,+ futhi wazenza izibonakaliso+ phambi kwamehlo abantu. 31  Abantu bakholwa.+ Lapho bezwa ukuthi uJehova ubanakile+ abantwana bakwa-Israyeli nokuthi wayekubonile ukuhlupheka kwabo,+ bakhothama bawa ngobuso.+

Imibhalo yaphansi