Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Eksodusi 39:1-43

39  Benza izingubo+ ezilukiwe zokukhonza endaweni engcwele+ ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi.+ Kanjalo bazenza izingubo ezingcwele+ zika-Aroni, njengoba nje uJehova ayeyale uMose.  Ngakho wenza i-efodi+ ngegolide, intambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi nelineni elicolekileyo elisontiwe.  Khona-ke bacangcatha izixwexwe zegolide zaba izingcwecwe ezilulana, wasika imicu azoyifaka phakathi kwentambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi nelineni elicolekileyo, njengomsebenzi womfekethisi.+  Balenzela iziqephu zasemahlombe ezihlanganisiwe. Lalihlanganiswe emikhawulweni yalo emibili.  Futhi ibhande, elaliphezu kwalo lokulibopha liqine, lalingelendwangu efanayo lenziwe njengalo, ngegolide, intambo eluhlaza okwesibhakabhaka, noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi nelineni elicolekileyo elisontiwe,+ njengoba nje uJehova ayemyalile uMose.  Khona-ke benza amatshe e-onikisi+ afakwe ezisekelweni zegolide, eqoshwe njengokuqoshwa kophawu ngokwamagama amadodana ka-Israyeli.+  Ngakho wawabeka phezu kweziqephu zasemahlombe ze-efodi aba ngamatshe esikhumbuzo+ kubantwana bakwa-Israyeli, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose.  Khona-ke wenza isiqephu sesifuba+ ngomsebenzi womfekethisi, njengokwenziwa kwe-efodi ngegolide, intambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi nelineni elicolekileyo elisontiwe.+  Saba nezinhlangothi ezine ezilinganayo lapho siphindwa kabili. Benza isiqephu sesifuba, esinobude obungangobubanzi besandla nobubanzi obungangobubanzi besandla lapho siphindwe kabili.+ 10  Khona-ke basigcwalisa ngezinhlu ezine zamatshe. Uhlu lokuqala kwakuwuhlu lwerubi, ithophazi nesimaragidu.+ 11  Uhlu lwesibili+ kwakuyitherkhoyisi, isafire+ nejaspi.+ 12  Uhlu lwesithathu+ kwakuyitshe le-leshemu, i-agathe ne-amethiste. 13  Uhlu lwesine+ kwakuyikrisolithe ne-onikisi+ nejeyidi. Ayefakwe ezisekelweni zegolide ezikhaleni zawo. 14  Futhi amatshe ayefakwe ngokwamagama amadodana ka-Israyeli. Ayeyishumi nambili ngokwamagama awo, eqoshwe ngokuqoshwa kophawu, yilelo nalelo ngokwegama laso ezizweni eziyishumi nambili.+ 15  Benza phezu kwesiqephu sesifuba amaketanga alukiwe, afana nezindophi, egolide elihlanzekile.+ 16  Khona-ke benza izisekelo ezimbili zegolide namasongo amabili egolide base bebeka lawo masongo amabili emikhawulweni emibili yesiqephu sesifuba.+ 17  Ngemva kwalokho bachushisa izindophi ezimbili zegolide emasongweni amabili asemikhawulweni yesiqephu sesifuba.+ 18  Khona-ke bachushisa amachopho amabili ezindophi zombili ezisekelweni ezimbili. Base bezibeka eziqeshini zasemahlombe ze-efodi, ngaphambili kulo.+ 19  Ngokulandelayo benza amasongo amabili egolide bawabeka emikhawulweni emibili yesiqephu sesifuba echosheni laso elisohlangothini olubheke i-efodi ngaphakathi.+ 20  Base benza amasongo amabili egolide bawabeka eziqeshini ezimbili zasemahlombe ze-efodi ezansi, ngaphambili kulo, eduze kwendawo elihlangana kuyo, ngenhla kwebhande le-efodi.+ 21  Ekugcineni babophela isiqephu sesifuba ngamasongo aso emasongweni e-efodi ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, ukuze sihlale ngaphezu kwebhande le-efodi futhi isiqephu sesifuba singagudluki phezu kwe-efodi, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose.+ 22  Khona-ke wenza ijazi elingenamikhono+ le-efodi, umsebenzi wosebenzisa uhlaka lokweluka indwangu, lonke lenziwe ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka. 23  Imbobo yejazi elingenamikhono yayiphakathi nalo, njengembobo yejazi lensimbi. Imbobo yalo yayinomphetho ozungezile ukuze lingadabuki.+ 24  Khona-ke benza emphethweni wejazi elingenamikhono amahalananda entambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi, kusontwe kwahlanganiswa.+ 25  Ngaphezu kwalokho benza izikhencezo ngegolide elihlanzekile bazifaka phakathi kwamahalananda+ emphethweni wejazi elingenamikhono zazungeza, phakathi kwamahalananda; 26  isikhencezo nehalananda, isikhencezo nehalananda emphethweni wejazi elingenamikhono kuzungeze,+ ukuba libe elokukhonza, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 27  Ngokulandelayo benzela u-Aroni namadodana akhe izembatho zelineni elicolekileyo,+ umsebenzi wosebenzisa uhlaka lokweluka indwangu, 28  nomshuqulo+ welineni elicolekileyo nokokuthwala ekhanda+ kokuhloba kwelineni elicolekileyo nezikhindi zangaphansi zelineni+ ezenziwe ngelineni elicolekileyo elisontiwe 29  nebhande lendwangu+ yelineni elicolekileyo elisontiwe nentambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi, umsebenzi womeluki njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 30  Ekugcineni benza ungcwecwe ocwebezelayo, uphawu olungcwele lokuzinikezela, ngegolide elihlanzekile baqopha kuwo umbhalo oqoshwe ngokuqoshwa kophawu othi: “Ubungcwele bungobukaJehova.”+ 31  Base bewufakela intambo yomucu oluhlaza okwesibhakabhaka ukuze bawubeke phezu komshuqulo ngaphezulu,+ njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 32  Ngakho wonke umsebenzi wetabernakele letende lokuhlangana wafinyelela ekupheleni kwawo, ngokuthi abantwana bakwa-Israyeli baqhubeka benza ngokuvumelana nakho konke uJehova ayemyale ngakho uMose.+ Benza kanjalo nje. 33  Baliletha itabernakele+ kuMose, itende+ nazo zonke izinto zalo,+ izinkintsho zalo,+ izinhlaka zalo zamapulangwe,+ imishayo yalo+ nezinsika zalo nezisekelo zalo ezinezikhoxe,+ 34  isembozo salo sezikhumba zezinqama ezidaywe+ zaba bomvu nesembozo salo sezikhumba zezimvu zamanzi+ nekhethini lesihenqo+ 35  nomphongolo+ wobufakazi nezingongolo+ zawo nesembozo,+ 36  itafula,+ nazo zonke izinto zalo+ nesinkwa sokubukwa, 37  uthi lwesibani+ lwegolide elihlanzekile, izibani zalo, uhlu lwezibani+ nazo zonke izinto zalo+ namafutha okukhanyisa+ 38  ne-altare+ legolide namafutha okugcoba+ nempepho enamakha+ nesihenqo+ somnyango wetende, 39  i-altare+ lethusi nehele+ lalo lethusi, izingongolo zalo+ nazo zonke izinto zalo,+ umcengezi+ nothi lwawo,+ 40  izilenge+ zegceke, izinsika zalo+ nezisekelo zalo ezinezikhoxe+ nesihenqo+ sesango legceke, izintambo zalo zetende+ nezikhonkwane zalo zetende+ nazo zonke izinto+ zenkonzo yetabernakele, kwetende lokuhlangana, 41  izingubo+ ezilukiwe zokukhonza endlini engcwele, izingubo ezingcwele+ zika-Aroni umpristi nezingubo zamadodana akhe zokuba abapristi.+ 42  Ngokuvumelana nakho konke uJehova ayekuyale uMose, yileyo ndlela abantwana bakwa-Israyeli abayenza ngayo yonke inkonzo.+ 43  UMose wawubona wonke umsebenzi, bheka! babewenze njengoba nje uJehova ayeyalile. Yileyo ndlela ababewenze ngayo. Ngakho uMose wababusisa.+

Imibhalo yaphansi