Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Eksodusi 38:1-31

38  Waqhubeka wenza i-altare lomnikelo wokushiswa ngokhuni lomtholo. Ubude balo babuyizingalo ezinhlanu, ububanzi balo buyizingalo ezinhlanu, linezinhlangothi ezine ezilinganayo, futhi ukuphakama kwalo kwakuyizingalo ezintathu.+  Khona-ke wenza izimpondo+ zalo emagumbini alo omane. Izimpondo zalo zaziphuma kulo. Ngokulandelayo walinameka ngethusi.+  Ngemva kwalokho wenza zonke izinto ze-altare, amakani namahalavu nezitsha, izimfoloko nemicengezi yomlilo. Zonke izinto zalo wazenza ngethusi.+  Wabuye wenzela i-altare ihele, okunjengenetha kwethusi, ngaphansi kondi lwalo, ezansi kuya phakathi nendawo.+  Khona-ke wabumba amasongo amane emachosheni amane eduze kwehele lethusi, njengezinto zokuphasa izingongolo.  Ngemva kwalokho wenza izingongolo zokhuni lomtholo wazinameka ngethusi.+  Wayesefaka lezi zingongolo emasongweni ezinhlangothini ze-altare ukuze lithwalwe ngazo.+ Walenza laba umphongolo wamapulangwe oyigobongo.+  Khona-ke wenza umcengezi wethusi+ nothi lwawo lwethusi, esebenzisa izibuko zezincekukazi ezazenza inkonzo ehleliwe emnyango wetende lokuhlangana.+  Wabe esenza igceke.+ Ohlangothini olubheke iNegebhi, eningizimu, izilenge zegceke zazenziwe ngelineni elicolekileyo elisontiwe, ibanga eliyizingalo eziyikhulu.+ 10  Izinsika zazo ezingamashumi amabili nezisekelo zazo ezinezikhoxe ezingamashumi amabili zazingezethusi. Izikhonkwane zezinsika nezihlanganiso zazo zazingezesiliva.+ 11  Futhi, ohlangothini olusenyakatho kwakukhona izingalo eziyikhulu. Izinsika zazo ezingamashumi amabili nezisekelo zazo ezinezikhoxe ezingamashumi amabili zazingezethusi. Izikhonkwane zezinsika nezihlanganiso zazo zazingezesiliva.+ 12  Kodwa ohlangothini olusentshonalanga izilenge zaziyizingalo ezingamashumi amahlanu. Izinsika zazo zaziyishumi nezisekelo zazo ezinezikhoxe ziyishumi.+ Izikhonkwane zezinsika nezihlanganiso zazo zazingezesiliva. 13  Ohlangothini olusempumalanga olubheke ngalapho kuphuma khona ilanga kwakuyizingalo ezingamashumi amahlanu.+ 14  Izilenge zaziyizingalo eziyishumi nanhlanu ophikweni olulodwa. Izinsika zazo zazintathu nezisekelo zazo ezinezikhoxe zintathu.+ 15  Kolunye uphiko lwesango legceke, kulolu hlangothi nakuloluya hlangothi, izilenge zazihamba ibanga eliyizingalo eziyishumi nanhlanu. Izinsika zazo zazintathu nezisekelo zazo ezinezikhoxe zintathu.+ 16  Zonke izilenge zegceke nxazonke zazingezelineni elicolekileyo elisontiwe. 17  Izisekelo ezinezikhoxe zezinsika zazingezethusi. Izikhonkwane zezinsika nezinhlangano zazo zazingezesiliva futhi okokunameka izihloko zazo kwakuyisiliva, futhi zonke izinsika zegceke zazinezihlanganiso zesiliva.+ 18  Isihenqo sesango legceke sasiwumsebenzi womeluki, senziwe ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi nelineni elicolekileyo elisontiwe,+ futhi ubude babuyizingalo ezingamashumi amabili, ukuphakama kwalo lonke kwakuyizingalo ezinhlanu ngokulinganayo nezilenge zegceke.+ 19  Izinsika zazo ezine nezisekelo zazo ezine ezinezikhoxe zazingezethusi. Izikhonkwane zazo zazingezesiliva nokokunameka izihloko zazo nezihlanganiso zazo kwakuyisiliva. 20  Zonke izikhonkwane zetende letabernakele nezegceke nxazonke zaziyithusi.+ 21  Okulandelayo yizinto ezazibhalwe ohlwini lwempahla yetabernakele, itabernakele lobuFakazi,+ ezabhalwa ohlwini ngokuyala kukaMose, njengenkonzo yamaLevi+ ngaphansi kokuqondisa kuka-Itamari+ indodana ka-Aroni umpristi. 22  UBhezaleli+ indodana ka-Uri indodana kaHure wesizwe sakwaJuda wenza konke uJehova ayekuyale uMose. 23  Kanye naye kwakukhona u-Oholiyabe+ indodana ka-Ahisamaki wesizwe sakwaDani, ingcweti nomfekethisi nomeluki wezinto zentambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi nelineni elicolekileyo. 24  Lonke igolide elasetshenziselwa umsebenzi kuwo wonke umsebenzi wendawo engcwele laba isilinganiso segolide lomnikelo wokuzuliswa,+ amathalenta angamashumi amabili nesishiyagalolunye namashekeli angamakhulu ayisikhombisa namashumi amathathu ngokweshekeli+ lendawo engcwele.+ 25  Isiliva lalabo ababhalisiwe benhlangano lalingamathalenta ayikhulu namashekeli ayinkulungwane namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisikhombisa nanhlanu ngokweshekeli lendawo engcwele. 26  Ingxenye yeshekeli ngomuntu ngamunye kwakuyingxenye yeshekeli ngokweshekeli lendawo engcwele, ngawo wonke umuntu owayedlulela kulabo ababebhalisiwe kusukela eminyakeni engamashumi amabili ubudala nangaphezulu,+ baba izinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha nantathu namakhulu amahlanu namashumi amahlanu.+ 27  Kwasetshenziswa isiliva elingamathalenta ayikhulu ekubunjweni kwezisekelo ezinezikhoxe zendawo engcwele nezisekelo ezinezikhoxe zesihenqo. Izisekelo eziyikhulu ezinezikhoxe zazilingana namathalenta ayikhulu, ithalenta esisekelweni esinesikhoxe.+ 28  Ngala mashekeli ayinkulungwane namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisikhombisa nanhlanu wenza izikhonkwane zezinsika wanameka izihloko zazo wazihlanganisa ndawonye. 29  Ithusi lomnikelo wokuzuliswa lalingamathalenta angamashumi ayisikhombisa namashekeli ayizinkulungwane ezimbili namakhulu amane. 30  Ngalokhu wenza izisekelo ezinezikhoxe zomnyango wetende lokuhlangana ne-altare lethusi nehele lalo lethusi, nazo zonke izinto ze-altare, 31  nezisekelo ezinezikhoxe zegceke nxazonke, nezisekelo ezinezikhoxe zesango legceke, nazo zonke izikhonkwane zetende zetabernakele nazo zonke izikhonkwane zetende+ zegceke nxazonke.

Imibhalo yaphansi