Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Eksodusi 35:1-35

35  Kamuva uMose wayibizela ndawonye yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli wathi kuyo: “Yilawa amazwi uJehova awayalile, okumelwe enziwe:+  Umsebenzi ungenziwa izinsuku eziyisithupha,+ kodwa usuku lwesikhombisa luyoba yinto engcwele kini, isabatha lokuphumula okuphelele kuJehova. Noma ngubani owenza umsebenzi ngalo uyobulawa.+  Akumelwe nibase umlilo noma kuphi ezindaweni zenu zokuhlala ngosuku lwesabatha.”  UMose waqhubeka wathi kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli: “Nanti izwi uJehova aliyalile, ethi,  ‘Thathani phakathi kwenu umnikelo kaJehova.+ Wonke umuntu onenhliziyo ethandayo+ makawulethe njengomnikelo kaJehova, okuwukuthi, igolide nesiliva nethusi+  nentambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi nelineni elicolekile noboya bembuzi+  nezikhumba zezinqama ezidaywe zaba bomvu nezikhumba zezimvu zamanzi nokhuni lomtholo  namafutha enkanyiso namafutha ebhalsamu okwenza amafutha okugcoba nempepho enamakha+  namatshe e-onikisi namatshe okufakwa e-efodi+ nawesiqephu sesifuba.+ 10  “‘Bonke abanenhliziyo ehlakaniphile+ phakathi kwenu mabeze benze konke lokho uJehova akuyalile, 11  okuwukuthi, itabernakele netende lalo nesembozo salo, izinkintsho zalo nezinhlaka zalo zamapulangwe, imishayo yalo, izinsika zalo kanye nezisekelo ezinezikhoxe; 12  uMphongolo+ nezingongolo zawo,+ isembozo+ nekhethini+ lesihenqo; 13  itafula+ nezingongolo zalo nazo zonke izinto zalo nesinkwa sokubukwa;+ 14  nothi lwesibani+ sokukhanyisa nezinto zalo nezibani zalo namafutha+ okukhanyisa; 15  ne-altare lempepho+ nezingongolo zalo; namafutha okugcoba nempepho enamakha;+ nesihenqo sokuvala umnyango wetabernakele; 16  i-altare+ lomnikelo wokushiswa nehele lalo lethusi, izingongolo zalo nazo zonke izinto zalo; umcengezi+ nothi lwawo; 17  izilenge zegceke,+ izinsika zalo nezisekelo zalo ezinezikhoxe; nesihenqo sesango legceke; 18  izikhonkwane zetende zetabernakele nezikhonkwane zetende zegceke nezintambo zazo;+ 19  izingubo+ ezilukiwe zokukhonza endlini engcwele, izingubo ezingcwele+ zika-Aroni umpristi nezingubo zamadodana akhe zokuba abapristi.’” 20  Ngakho yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli yaphuma phambi kukaMose. 21  Khona-ke beza, wonke umuntu onhliziyo yakhe yayimqhuba,+ wonke umuntu omoya wakhe wawumqhubezela, baletha umnikelo kaJehova wokwenza umsebenzi wetende lokuhlangana nowazo zonke izinkonzo zalo nowezingubo ezingcwele. 22  Babelokhu beza, abesilisa kanye nabesifazane, wonke umuntu onenhliziyo ethandayo. Baletha iziqhano zokuhloba namacici nezindandatho nemihlobiso yabesifazane, zonke izinhlobo zezinto zegolide, okungukuthi, wonke umuntu owayeletha umnikelo wokuzuliswa wegolide kuJehova.+ 23  Bonke labo ababenentambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi nelineni elicolekile noboya bembuzi nezikhumba zezinqama ezidaywe zaba bomvu nezikhumba zezimvu zamanzi, bakuletha.+ 24  Bonke ababenikela umnikelo wesiliva nethusi baletha umnikelo kaJehova, nabo bonke ababenokhuni lomtholo lokwenza wonke umsebenzi wenkonzo baluletha. 25  Bonke abesifazane ababehlakaniphile enhliziyweni+ baphotha ngezandla zabo, futhi babelokhu beletha njengokuphothiwe intambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu, indwangu ebomvu ngokunsomi nelineni elicolekile. 26  Bonke abesifazane abanhliziyo zabo zazibaqhuba ngokuhlakanipha baphotha uboya bembuzi. 27  Izikhulu zaletha itshe le-onikisi namatshe okufakwa e-efodi nesiqephu sesifuba,+ 28  namafutha ebhalsamu namafutha okukhanyisa namafutha okugcoba nawokwenza impepho enamakha.+ 29  Bonke abesilisa nabesifazane abanhliziyo zabo zazibaqhubezela ukuba balethe okuthile kokwenza wonke umsebenzi uJehova ayeyale ngoMose ukuba wenziwe benza kanjalo; abantwana bakwa-Israyeli baletha umnikelo wokuzithandela kuJehova.+ 30  Khona-ke uMose wathi kubantwana bakwa-Israyeli: “Bhekani, uJehova ubize ngegama uBhezaleli+ indodana ka-Uri indodana kaHure wesizwe sakwaJuda. 31  Umgcwalisé ngomoya kaNkulunkulu ekuhlakanipheni, ekuqondeni nasolwazini nakuzo zonke izinhlobo zobungcweti 32  nasekuklameni imiklamo, nasekusebenzeni ngegolide nangesiliva nangethusi,+ 33  nasekusebenzeni ngamatshe ukuwafaka nasekusebenzeni ngokhuni ukwenza imikhiqizo yobungoti yazo zonke izinhlobo.+ 34  Futhi ukufaké enhliziyweni yakhe ukuba afundise, yena no-Oholiyabe+ indodana ka-Ahisamaki wesizwe sakwaDani. 35  Ubagcwalisé ngokuhlakanipha kwenhliziyo+ ukuba benze wonke umsebenzi wengcweti nowomfekethisi+ nowoweluka ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka nangoboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu, ngendwangu ebomvu ngokunsomi nelineni elicolekile, nowosebenzisa uhlaka lokweluka indwangu, abantu abenza zonke izinhlobo zomsebenzi futhi abaklama imiklamo.

Imibhalo yaphansi