Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Eksodusi 34:1-35

34  Khona-ke uJehova wathi kuMose: “Ziqophele izibhebhe ezimbili zamatshe ezinjengezokuqala,+ mina ngizoloba ezibhebheni amazwi abesezibhebheni zokuqala,+ oziphihlizile.+  Ulungele isikhathi sasekuseni, njengoba kumelwe ukhuphukele eNtabeni iSinayi ekuseni ume lapho ngakimi esiqongweni sentaba.+  Kodwa akukho muntu ongakhuphuka kanye nawe, futhi, makungabonakali muntu omunye kuyo yonke intaba.+ Ngaphezu kwalokho, makungabikho mhlambi wezimvu noma umhlambi wezinkomo oklabe phambi kwaleyo ntaba.”+  Ngakho uMose waqopha izibhebhe ezimbili zamatshe ezinjengezokuqala wavuka ekuseni kakhulu wenyukela eNtabeni iSinayi, njengoba nje uJehova ayemyalile, ephethe izibhebhe ezimbili zamatshe esandleni sakhe.  UJehova wehla+ esefwini wema kanye naye lapho, wamemezela igama likaJehova.+  UJehova wadlula phambi kobuso bakhe ememeza ethi: “NguJehova, nguJehova, uNkulunkulu onesihe+ nomusa,+ owephuza ukuthukuthela+ nochichima umusa wothando+ neqiniso,+  olondolozela abayizinkulungwane umusa wothando,+ oxolela isiphambeko neseqo nesono,+ kodwa ongeke neze akhulula esijezisweni,+ oletha isijeziso ngenxa yesiphambeko soyise phezu kwamadodana naphezu kwabazukulu, phezu kwesizukulwane sesithathu naphezu kwesizukulwane sesine.”+  UMose washesha wakhothama phansi wawa ngobuso.+  Khona-ke wathi: “Manje uma ngithole umusa emehlweni akho, Jehova, uJehova makasize ahambe nathi phakathi kwethu,+ ngoba yisizwe esintamo-lukhuni,+ futhi kumelwe uthethelele isiphambeko sethu nesono sethu,+ usithathe sibe yifa lakho.”+ 10  Yena wathi: “Bheka ngenza isivumelwano: Phambi kwabo bonke abantu bakho ngizokwenza izinto ezimangalisayo ezingakaze zidalwe kuwo wonke umhlaba noma phakathi kwazo zonke izizwe;+ bonke abantu eniphakathi kwabo bazowubona ngempela umsebenzi kaJehova, ngoba ngenza ngawe into eyesabekayo.+ 11  “Wena gcina lokho engikuyala ngakho namuhla.+ Bheka ngixosha phambi kwakho ama-Amori namaKhanani namaHeti namaPherizi namaHivi namaJebusi.+ 12  Zilinde ukuba ungenzi isivumelwano nabakhileyo ezweni oya kulo,+ funa kube lugibe phakathi kwakho.+ 13  Kodwa ama-altare abo kumelwe niwadilize, nezinsika zabo ezingcwele kumelwe niziphihlize, nezigxobo zabo ezingcwele kumelwe nizigawule.+ 14  Ngoba akumelwe nikhothame phambi komunye unkulunkulu,+ ngoba uJehova, ogama lakhe linguMhawu unguNkulunkulu onomhawu;+ 15  funa wenze isivumelwano nabakhileyo ezweni, njengoba ngokuqinisekile bezoziphatha kabi ngokobulili nonkulunkulu babo+ futhi benze imihlatshelo konkulunkulu babo,+ kuthi othile nakanjani akumeme, bese ngokuqinisekile udla okunye komhlatshelo wakhe.+ 16  Khona-ke kuyodingeka uthathele amadodana akho amanye amadodakazi abo,+ bese amadodakazi abo nakanjani eziphatha kabi ngokobulili nonkulunkulu bawo futhi enze ukuba amadodana akho aziphathe kabi ngokobulili nonkulunkulu bawo.+ 17  “Ungazenzeli onkulunkulu bezithombe ezincibilikisiweyo.+ 18  “Kumelwe ugcine umkhosi wamaqebelengwane angenamvubelo.+ Uyodla amaqebelengwane angenamvubelo, njengoba nje ngikuyalile, izinsuku eziyisikhombisa ngesikhathi esimisiwe enyangeni ka-Abhibhi,+ ngoba waphuma eGibhithe ngenyanga ka-Abhibhi. 19  “Yonke into evula isizalo kuqala ingeyami,+ nezibulo leduna lenkomo nelemvu, ngokuqondene nayo yonke imfuyo yakho.+ 20  Izibulo lembongolo uyolihlenga ngemvu.+ Kodwa uma ungeke ulihlenge, khona-ke kumelwe ulephule intamo. Wonke amazibulo amadodana akho kumelwe uwahlenge.+ Futhi akumelwe abonakale phambi kwami elambatha.+ 21  “Uyosebenza izinsuku eziyisithupha, kodwa ngosuku lwesikhombisa uyogcina isabatha.+ Ngesikhathi sokulima nangesikhathi sokuvuna uyogcina isabatha.+ 22  “Uyogubha umkhosi wakho wamasonto ngolibo lwesivuno sikakolweni,+ nomkhosi wokubutha ekuphendukeni konyaka.+ 23  “Kathathu ngonyaka bonke abesilisa bakho bayovela+ phambi kweNkosi yeqiniso, uJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli. 24  Ngoba ngiyozixosha izizwe phambi kwakho,+ futhi ngiyoyenza ibe banzi indawo yakho;+ akekho oyofisa izwe lakho lapho usakhuphukile ukuyobona ubuso bukaJehova uNkulunkulu wakho izikhathi ezintathu ngonyaka.+ 25  “Igazi lomhlatshelo wami ungalihlabi kanye nokufakwe imvubelo.+ Futhi umhlatshelo womkhosi wephasika akufanele uhlale kuze kube ngakusasa.+ 26  “Kumelwe ulethe endlini kaJehova uNkulunkulu wakho+ okuhle kunakho konke kolibo+ lwenhlabathi yakho. “Akumelwe ubilise izinyane obisini lukanina.”+ 27  UJehova waqhubeka wathi kuMose: “Zilobele phansi la mazwi,+ ngoba ngenza isivumelwano nawe no-Israyeli ngokwala mazwi.”+ 28  Waqhubeka elapho kanye noJehova izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane. Akadlanga sinkwa futhi akaphuzanga manzi.+ Waloba ezibhebheni amazwi esivumelwano, amaZwi Ayishumi.+ 29  Lapho uMose ehla eNtabeni iSinayi izibhebhe ezimbili zobuFakazi zazisesandleni sikaMose lapho ehla entabeni,+ uMose wayengazi ukuthi isikhumba sobuso bakhe sasikhipha imisebe ngenxa yokuba ekhulume naye.+ 30  Lapho u-Aroni nabo bonke abantwana bakwa-Israyeli bebona uMose, bheka! isikhumba sobuso bakhe sasikhipha imisebe futhi besaba ukusondela kuye.+ 31  UMose wababiza. Ngakho u-Aroni nazo zonke izikhulu enhlanganweni babuyela kuye, uMose wayesekhuluma nabo. 32  Khona-ke ngemva kwalokho bonke abantwana bakwa-Israyeli basondela kuye, wabayala ngakho konke uJehova ayekukhulume naye eNtabeni iSinayi.+ 33  Lapho uMose eqeda ukukhuluma nabo wazimboza ubuso ngomgubuzelo.+ 34  Kodwa lapho uMose engena phambi kukaJehova ukuba akhulume naye, wayewususa umgubuzelo aze aphume.+ Wayephuma akhulume nabantwana bakwa-Israyeli lokho ayesuke ekuyaliwe.+ 35  Abantwana bakwa-Israyeli babubona ubuso bukaMose, ukuthi isikhumba sobuso bukaMose sasikhipha imisebe;+ uMose wawubuyisela umgubuzelo ebusweni bakhe kwaze kwaba yilapho engena ukuba akhulume naye.+

Imibhalo yaphansi