Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Eksodusi 33:1-23

33  UJehova wabuye wathi kuMose: “Hamba, khuphuka lapha, wena nabantu owabahola wabakhuphula ezweni laseGibhithe,+ uye ezweni engalifungela u-Abrahama, u-Isaka noJakobe, ngithi, ‘Ngiyolinika inzalo yakho.’+  Ngizothumela ingelosi ngaphambi kwakho+ ngixoshe amaKhanani, ama-Amori, namaHeti namaPherizi, amaHivi namaJebusi;+  uye ezweni eligeleza ubisi noju,+ ngoba ngeke ngikhuphuke nani, ngoba niyisizwe esintamo-lukhuni,+ ukuze nginganiqothuli endleleni.”+  Lapho abantu bezwa leli zwi elibi baqala ukulila;+ akekho noyedwa kubo owafaka imihlobiso yakhe.  UJehova waqhubeka wathi kuMose: “Thana kubantwana bakwa-Israyeli, ‘Niyisizwe esintamo-lukhuni.+ Ngomzuzwana owodwa nje+ ngingenyuka phakathi kwakho ngikuqothule. Ngakho manje khumula imihlobiso yakho ngoba ngifuna ukwazi ukuthi ngizokwenzani kuwe.’”+  Abantwana bakwa-Israyeli bahlubula imihlobiso yabo kusukela eNtabeni iHorebe+ kuqhubeke.  Kepha uMose, wasusa itende lakhe waligxumeka ngaphandle kwekamu, kude nekamu; walibiza ngokuthi itende lokuhlangana. Wonke umuntu owayebuza+ kuJehova wayephuma aye etendeni lokuhlangana, elalingaphandle kwekamu.  Kwakuthi lapho nje uMose ephuma eya etendeni, bonke abantu basukume,+ bame yilowo nalowo emnyango wetende lakhe, bagqolozele uMose aze angene etendeni.  Futhi kwakuthi lapho nje uMose esengenile etendeni, insika yefu+ yehle, ime emnyango wetende akhulume+ noMose. 10  Bonke abantu bayibona insika yefu+ imi emnyango wetende, bonke abantu basukuma bakhothama phansi ngamunye emnyango wetende lakhe.+ 11  UJehova wakhuluma noMose ubuso nobuso,+ njengoba nje umuntu ekhuluma nomunye umuntu. Lapho ebuyela ekamu, isikhonzi sakhe+ uJoshuwa, indodana kaNuni,+ yena njengesikhonzi, wayengaphumi phakathi kwetende. 12  UMose wathi kuJehova: “Bheka, wena uthi kimi, ‘Hola lesi sizwe usikhuphule,’ kodwa wena ngokwakho awungazisanga lowo ozomthumela kanye nami. Ngaphezu kwalokho, wena ngokwakho uthe, ‘Ngikwazi ngegama,+ futhi ngaphandle kwalokho utholé umusa emehlweni ami.’ 13  Manje, ngiyacela, uma ngithole umusa emehlweni akho,+ ngicela ungenze ngazi izindlela zakho + ukuze ngikwazi, ngithole umusa emehlweni akho. Futhi khumbula ukuthi lesi sizwe singabantu bakho.”+ 14  Ngakho wathi: “Mina luqobo ngizohamba nani+ futhi ngokuqinisekile ngizokunika ukuphumula.”+ 15  Wayesethi kuye: “Uma wena uqobo ungahambi nathi, musa ukusihola usikhuphule lapha. 16  Kuzokwaziwa ngani, manje, ukuthi ngitholé umusa emehlweni akho, mina nabantu bakho? Akukhona ukuba uhambe nathi,+ ngokuthi mina nabantu bakho senziwé sahluka kubo bonke abanye abantu abaphezu komhlaba?”+ 17  UJehova waqhubeka wathi kuMose: “Nale nto futhi, okhulume ngayo, ngizoyenza,+ ngoba uthole umusa emehlweni ami futhi ngikwazi ngegama.” 18  Khona-ke wathi: “Ngicela ungenze ngibone inkazimulo yakho.”+ 19  Kodwa wathi: “Mina ngizokwenza ukuba kudlule bonke ubuhle bami phambi kobuso bakho,+ ngimemezele igama likaJehova phambi kwakho;+ ngibe nomusa kulowo engiba nomusa kuye, futhi ngizobonisa isihe kulowo engibonisa isihe kuye.”+ 20  Wanezela wathi: “Awukwazi ukubona ubuso bami, ngoba akukho muntu ongangibona kodwa aphile.”+ 21  UJehova wathi futhi: “Nansi indawo lapha kimi, kumelwe ume phezu kwaleli dwala. 22  Kuzothi lapho kudlula inkazimulo yami mina ngikufake emgodini edwaleni, khona-ke ngibeke intende yesandla sami phezu kwakho njengesisibekelo ngize ngidlule. 23  Ngemva kwalokho ngizoyisusa intende yesandla sami, khona-ke uzowubona impela umhlane wami. Kodwa ubuso bami abunakubonwa.”+

Imibhalo yaphansi