Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Eksodusi 32:1-35

32  Phakathi naleso sikhathi abantu babona ukuthi uMose wayethatha isikhathi eside ukwehla entabeni.+ Ngakho abantu babuthana ku-Aroni bathi kuye: “Sukuma usenzele unkulunkulu ozohamba phambi kwethu,+ ngoba ngokuqondene nalo Mose, umuntu owasihola wasikhuphula ezweni laseGibhithe,+ asazi ngempela ukuthi kwenzekeni kuye.”  U-Aroni wathi kubo: “Khumulani omkenu amacici egolide+ asezindlebeni zabo, namadodana enu namadodakazi enu niwalethe kimi.”  Bonke abantu bakhumula amacici egolide ayesezindlebeni zabo bawaletha ku-Aroni.  Khona-ke walithatha igolide ezandleni zabo, walibumba+ ngethuluzi lokuqopha wenza isithombe sethole esincibilikisiwe.+ Base bethi: “Lona nguNkulunkulu wakho, Israyeli, owakuhola wakukhuphula ezweni laseGibhithe.”+  Lapho u-Aroni ebona lokhu, wakha i-altare phambi kwaso. Ekugcineni u-Aroni wamemeza wathi: “Kukhona umkhosi kaJehova kusasa.”  Ngakho ngosuku olulandelayo bavuka kusesekuseni kakhulu, baqala ukunikela iminikelo yokushiswa futhi baletha imihlatshelo yenhlanganyelo. Ngemva kwalokho abantu bahlala phansi ukuba badle baphuze. Khona-ke basukuma ukuba bazijabulise.+  UJehova manje wathi kuMose: “Hamba, yehla, ngoba abantu bakho owabahola wabakhuphula ezweni laseGibhithe benze ngendlela echithayo.+  Baphambuke ngokushesha endleleni engibayale ukuba bahambe ngayo.+ Bazenzelé isithombe sethole esincibilikisiwe futhi balokhu bekhothama kuso futhi benza umhlatshelo kuso bethi, ‘Lona nguNkulunkulu wakho, Israyeli, owakuhola wakukhuphula ezweni laseGibhithe.’”+  UJehova waqhubeka wathi kuMose: “Ngibabhekile laba bantu futhi bheka bangabantu abantamo-lukhuni.+ 10  Ngakho manje ngiyeke, intukuthelo yami ibavuthele ukuze ngibaqothule,+ ngenze wena ube isizwe esikhulu.”+ 11  UMose wamncenga uJehova uNkulunkulu wakhe+ wathi: “Kungani, Jehova, intukuthelo yakho+ kufanele ivuthele abantu bakho owabakhipha ezweni laseGibhithe ngamandla amakhulu nangesandla esinamandla? 12  Kungani kufanele abaseGibhithe+ bathi, ‘Wabakhipha ngenhloso embi ukuze ababulale phakathi kwezintaba futhi abaqothule ebusweni bomhlaba’?+ Phenduka entukuthelweni yakho evuthayo+ uzisole+ ngobubi ofuna ukubenza kubantu bakho. 13  Khumbula u-Abrahama, u-Isaka no-Israyeli izinceku zakho, owazifunga wena kuzo,+ ngokuba uthi kuzo, ‘Ngiyokwandisa inzalo yenu ibe ngangezinkanyezi zamazulu,+ futhi lonke leli zwe engilikhethile ngiyolinika inzalo yenu,+ ukuba ngempela ilidle njengefa kuze kube nini nanini.’”+ 14  UJehova waqala ukuzisola ngobubi ayethe uzobenza kubantu bakhe.+ 15  Ngemva kwalokho uMose waphenduka wehla entabeni+ nezibhebhe ezimbili zobuFakazi+ esandleni sakhe, izibhebhe ezilotshwe nhlangothi zombili. Zazilotshwe ngapha nangapha. 16  Izibhebhe zaziwumsebenzi kaNkulunkulu, nombhalo kwakuwumbhalo kaNkulunkulu uqoshwe ezibhebheni.+ 17  UJoshuwa wezwa umsindo wabantu ngenxa yokumemeza kwabo, wathi kuMose: “Kukhona umsindo wempi+ ekamu.” 18  Kodwa wathi: “Akuwona umsindo wokuhlabelela ngenxa yesenzo samandla,+Futhi akuwona umsindo wokuhlabelela ngenxa yokwehlulwa;Ngumsindo wokunye ukuhlabelela lo engiwuzwayo.” 19  Ngakho kwathi ngokushesha lapho esondela ekamu futhi ebona ithole+ nokudansa, intukuthelo kaMose yavutha, wazijikijela phansi ngaso leso sikhathi izibhebhe ezazisezandleni zakhe waziphihliza phansi kwentaba.+ 20  Khona-ke wathatha ithole ababelenzile walishisa ngomlilo waligaya laze lacoleka,+ okwathi ngemva kwalokho walisakaza phezu kwamanzi+ wawaphuzisa abantwana bakwa-Israyeli.+ 21  Ngemva kwalokho uMose wathi ku-Aroni: “Senzeni lesi sizwe kuwe uze ulethe lesi sono esikhulu phezu kwaso na?” 22  U-Aroni wathi: “Ungayivumeli intukuthelo yenkosi yami ivuthe. Wena ngokwakho uyasazi lesi sizwe, ukuthi sithambekele ebubini.+ 23  Ngakho sithé kimi, ‘Senzele unkulunkulu ozohamba phambi kwethu,+ ngoba ngokuqondene nalo Mose, umuntu owasihola wasikhuphula ezweni laseGibhithe, asazi ngempela ukuthi kwenzekeni kuye.’ 24  Ngakho ngithé kuso, ‘Ngobani abanegolide? Mabalikhumule banginike lona.’ Ngiliphonsé emlilweni kwaphuma leli thole.” 25  UMose wabona ukuthi abantu babedlubulundile, ngoba u-Aroni wayebayekile badlubulunda+ kwaba ihlazo phakathi kwabamelene nabo.+ 26  Khona-ke uMose wema esangweni lekamu wathi: “Ngubani ongakuJehova? Makeze ngakimi!”+ Wonke amadodana kaLevi abuthanela ngakuye. 27  Manje wathi kuwo: “Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo, ‘Yilowo nalowo makafake inkemba yakhe ohlangothini lwakhe. Dabulani futhi nibuye esangweni ngalinye lekamu nibulale yilowo nalowo umfowabo nalowo nalowo umuntu wakubo nalowo nalowo umngane wakhe omkhulu.’”+ 28  Amadodana kaLevi+ enza njengoba uMose ayeshilo, kangangokuthi kwawa kubantu ngalolo suku amadoda angaba izinkulungwane ezintathu. 29  UMose waqhubeka wathi: “Gcwalisani izandla zenu ngamandla namuhla ngenxa kaJehova,+ ngoba ngamunye wenu umelene nendodana yakhe nomfowabo,+ ukuze aninike isibusiso namuhla.”+ 30  Kwathi ngalo kanye usuku olulandelayo uMose wathi kubantu: “Nina—noné ngesono esikhulu,+ manje ngizokhuphukela kuJehova. Mhlawumbe nginganenzela ukubuyisana ngesono senu.”+ 31  Ngakho uMose wabuyela kuJehova wathi: “Awu, laba bantu boné ngesono esikhulu, ngokuzenzela unkulunkulu wegolide!+ 32  Kodwa manje uma ungasixolela isono sabo,+— kodwa uma ungeke, ngicela ungesule+ encwadini yakho+ oyilobile.” 33  Nokho, uJehova wathi kuMose: “Noma ngubani owonile kimi, nguye engizomesula encwadini yami.+ 34  Manje, woza, bahole abantu ubayise endaweni engikhulume ngayo kuwe. Bheka! Ingelosi yami izohamba phambi kwakho,+ futhi ngosuku engiletha ngalo isijeziso ngiyosiletha ngokuqinisekile isijeziso kubo ngenxa yesono sabo.”+ 35  UJehova washaya abantu ngenhlupho ngoba babenze ithole, lelo u-Aroni ayelenzile.+

Imibhalo yaphansi