Eksodusi 30:1-38

30  “Kumelwe wenze i-altare libe yindawo yokushisa impepho;+ uzolenza ngokhuni lomtholo.  Libe yingalo ubude nengalo ububanzi, kufanele libe nezinhlangothi ezine ezilinganayo, ukuphakama kwalo kube yizingalo ezimbili. Izimpondo zalo ziphuma kulo.+  Kumelwe ulinameke ngegolide elihlanzekile, ingaphezulu lalo nezinhlangothi zalo nxazonke nezimpondo zalo; futhi kumelwe ulenzele iphethelo legolide elizungezayo.+  Futhi uzolenzela amasongo amabili egolide. Uzowenza phansi ngezansi kwephethelo lalo ezinhlangothini zalo ezimbili, ezinhlangothini zalo zombili ezibhekene, njengoba kumelwe asebenze njengezinto zokuphasa izingongolo zokulithwala.+  Kumelwe lezi zingongolo uzenze ngokhuni lomtholo uzinameke ngegolide.+  Kumelwe ulibeke phambi kwesihenqo esiseduze komphongolo wobufakazi,+ phambi kwesembozo esiphezu kobuFakazi, lapho ngizozibonakalisa khona kuwe.+  “U-Aroni kumelwe ashunqise impepho enamakha+ phezu kwalo.+ Uzoyishunqisa njalo ekuseni lapho elungisa izibani.+  Futhi u-Aroni uzoyishunqisa lapho ekhanyisa izibani phakathi kokuhlwa okubili. Yimpepho yasikhathi sonke phambi kukaJehova ezizukulwaneni zenu.  Akumelwe unikele impepho engekho emthethweni+ noma umnikelo wokushiswa noma umnikelo wokusanhlamvu; futhi akumelwe uthele umnikelo wokuphuzwayo phezu kwalo. 10  U-Aroni kumelwe enze isihlawulelo phezu kwezimpondo zalo kanye ngonyaka.+ Uzolenzela isihlawulelo ngelinye legazi lomnikelo wesono+ wesihlawulelo kanye ngonyaka ezizukulwaneni zenu. Lingcwelengcwele kuJehova.” 11  UJehova waqhubeka wakhuluma noMose, wathi: 12  “Noma nini lapho ubala abantwana bakwa-Israyeli ukuze uthole inani labo,+ khona-ke yilowo nalowo kumelwe anike uJehova isihlengo somphefumulo wakhe lapho ubabala,+ ukuze kungabikho nhlupho kubo lapho ubabala.+ 13  Yilokhu abazokunika bonke abadlulela kulabo ababaliwe: ingxenye yeshekeli ngeshekeli lendawo engcwele.+ Amagera angamashumi amabili alingana neshekeli. Ingxenye yeshekeli ngumnikelo kuJehova.+ 14  Wonke umuntu odlulela kulabo ababhaliswayo kusukela eminyakeni engamashumi amabili ubudala kuya phezulu uzokhipha umnikelo kaJehova.+ 15  Ocebile akufanele akhiphe okungaphezulu nophansi akumelwe akhiphe okungaphansi kwengxenye yeshekeli,+ lapho bekhipha umnikelo kaJehova ukuze nenzele imiphefumulo yenu isihlawulelo.+ 16  Futhi kumelwe uthathe imali yesiliva yesihlawulelo kubantwana bakwa-Israyeli uyinikelele inkonzo yetende lokuhlangana,+ ukuze impela ibe yisikhumbuzo phambi kukaJehova ngenxa yabantwana bakwa-Israyeli, yenzele imiphefumulo yenu isihlawulelo.” 17  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose, ethi: 18  “Kumelwe wenze umcengezi wethusi wokugezela+ nothi lwawo lwethusi, uwubeke phakathi kwetende lokuhlangana ne-altare ufake amanzi kuwo.+ 19  U-Aroni namadodana akhe kumelwe bageze izandla nezinyawo kuwo.+ 20  Lapho bengena etendeni lokuhlangana bazogeza ngamanzi ukuze bangafi, noma lapho besondela e-altare beyokhonza ukuze bashunqise umnikelo oya kuJehova owenziwa ngomlilo.+ 21  Kumelwe bageze izandla nezinyawo ukuze bangafi,+ kube yisiqondiso kubo kuze kube nini nanini, kuye nasenzalweni yakhe kuzo zonke izizukulwane zabo.”+ 22  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose, ethi: 23  “Wena, thatha amakha ekhethelo isibili:+ imure+ engamathonsi ajiyile izilinganiso ezingamakhulu amahlanu, nesinamoni emnandi+ eyingxenye yaleso silinganiso, izilinganiso ezingamakhulu amabili namashumi amahlanu, nokalamusi omnandi+ izilinganiso ezingamakhulu amabili namashumi amahlanu, 24  nekasiya+ eyizilinganiso ezingamakhulu amahlanu ngeshekeli lendawo engcwele,+ nehini+ lamafutha omnqumo. 25  Wenze ngakho amafutha angcwele okugcoba, amafutha, inhlanganisela engumsebenzi womenzi wamafutha okugcoba.+ Kumelwe abe amafutha okugcoba angcwele.+ 26  “Kumelwe ugcobe ngawo itende lokuhlangana+ nomphongolo wobufakazi, 27  netafula nazo zonke izinto zalo nothi lwesibani nezinto zalo ne-altare lempepho, 28  ne-altare lomnikelo wokushiswa nazo zonke izinto zalo nomcengezi nothi lwawo. 29  Kumelwe ukungcwelise ukuze ngempela kube ngcwelengcwele.+ Noma ubani okuthintayo kumelwe abe ngcwele.+ 30  Futhi uzogcoba u-Aroni+ namadodana akhe,+ ubangcwelisele ukuba babe abapristi kimi.+ 31  “Uzokhuluma nabantwana bakwa-Israyeli, uthi, ‘Lokhu kuzoqhubeka kungamafutha okugcoba angcwele kimi ezizukulwaneni zenu.+ 32  Akumelwe ahlikihlwe enyameni yabantu, futhi akumelwe wenze anjengawo ngezithako zawo. Ayinto engcwele. Kumelwe aqhubeke eyinto engcwele kini. 33  Noma ubani owenza amafutha okugcoba anjengawo nogcoba isihambi ngamanye awo kumelwe anqunywe kubantu bakubo.’”+ 34  UJehova waqhubeka wathi kuMose: “Thatha amakha:+ amaconsi estakite ne-onikha negalbhanu enamakha nenhlaka yempepho engaxutshwe nalutho.+ Kufanele kube izingxenye ezilinganayo. 35  Kumelwe wenze ngawo impepho,+ ingxube yeziqholo, umsebenzi womenzi wamafutha okugcoba, efakwé usawoti,+ ehlanzekile, into engcwele. 36  Kumelwe ugqule enye yayo ibe yimpuphu ecolisekileyo ubeke enye yayo phambi kobuFakazi etendeni lokuhlangana,+ lapho ngizozibonakalisa khona kuwe.+ Kufanele ibe ngcwelengcwele kini. 37  Impepho ozoyenza ngalezi zithako, akumelwe nizenzele yona nina.+ Kini kumelwe iqhubeke iyinto engcwele kuJehova.+ 38  Noma ubani owenza enjengayo ukuze ajabulele iphunga layo kumelwe anqunywe+ kubantu bakubo.”

Imibhalo yaphansi