Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Eksodusi 3:1-22

3  UMose waba umalusi womhlambi kaJetiro,+ umpristi wakwaMidiyani, ayengumkhwenyana wakhe.+ Lapho eqhuba umhlambi eya ohlangothini lwehlane olungasentshonalanga, ekugcineni wafika entabeni kaNkulunkulu+ weqiniso, eHorebe.+  Khona-ke ingelosi kaJehova yabonakala kuye elangabini lomlilo phakathi kwesihlahla somunga.+ Njengoba ayeqhubeka ebuka, bheka, isihlahla somunga sasivutha umlilo kodwa singashi.  UMose wathi: “Make ngiphambuke nje ukuze ngihlole lesi simanga, ukuthi kungani lesi sihlahla somunga singashi.”+  Lapho uJehova ebona ukuthi uphambukile ukuze ahlole, ngaso leso sikhathi uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla somunga wathi: “Mose! Mose!” yena wathi: “Ngilapha.”+  Khona-ke wathi: “Ungasondeli lapha. Khumula izimbadada zakho ezinyaweni zakho, ngoba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele.”+  Waqhubeka wathi: “NginguNkulunkulu kayihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka noNkulunkulu kaJakobe.”+ Khona-ke uMose wafihla ubuso bakhe, ngoba wayesaba ukubheka uNkulunkulu weqiniso.  UJehova wanezela: “Ngokuqinisekile ngikubonile ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe, futhi ngikuzwile ukukhala kwabo ngenxa yalabo ababacindezela ngomsebenzi; ngoba ngibazi kahle ubuhlungu ababuzwayo.+  Ngiyehla ukuze ngiyobakhulula esandleni sabaseGibhithe+ futhi ngibakhuphule baphume kulelo zwe ngibayise ezweni elihle nelibanzi, ezweni eligeleza ubisi noju,+ endaweni yamaKhanani namaHeti nama-Amori namaPherizi namaHivi namaJebusi.+  Bheka! ukukhala kwabantwana bakwa-Israyeli kufikile kimi, futhi ngikubonile nokucindezela abaseGibhithe ababacindezela ngakho.+ 10  Manje, woza ngikuthume kuFaro, ukhiphe abantu bami abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe.”+ 11  Nokho, uMose wathi kuNkulunkulu weqiniso: “Ngingubani mina ukuthi ngingaya kuFaro futhi ngikhiphe abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe?”+ 12  Wathi: “Yingoba ngizoba nawe,+ futhi yilesi isibonakaliso kuwe sokuthi yimi engikuthumile:+ Ngemva kokuba usubakhiphile abantu eGibhithe, niyokhonza uNkulunkulu weqiniso kule ntaba.”+ 13  Noma kunjalo, uMose wathi kuNkulunkulu weqiniso: “Ake ngithi sengifikile kubantwana bakwa-Israyeli futhi ngathi kubo, ‘UNkulunkulu wokhokho benu ungithumé kini,’ bona bathi kimi, ‘Ngubani igama lakhe?’+ Ngizothini kubo?” 14  Kulokhu uNkulunkulu wathi kuMose: “NGIYOBA YILOKHO ENGIYOBA YIKHO.”+ Futhi wanezela: “Yilokhu ozokusho kubantwana bakwa-Israyeli, ‘UNGIYOBA YIKHO ungithumé kini.’”+ 15  Khona-ke uNkulunkulu wabuye wathi kuMose: “Yilokhu okumelwe ukusho kubantwana bakwa-Israyeli, ‘UJehova uNkulunkulu wokhokho benu, uNkulunkulu ka-Abrahama,+ uNkulunkulu ka-Isaka+ noNkulunkulu kaJakobe,+ ungithumé kini.’ Yileli igama lami kuze kube nini nanini,+ futhi lesi yisikhumbuzo sami ezizukulwaneni ngezizukulwane.+ 16  Wena hamba, uqoqe amadoda amadala akwa-Israyeli, uthi kuwo, ‘UJehova uNkulunkulu wokhokho benu ubonakele kimi,+ uNkulunkulu ka-Abrahama, ka-Isaka nokaJakobe, ethi: “Nakanjani ngizobhekisa ukunaka+ kini nakulokho okwenziwa kini eGibhithe. 17  Ngakho ngithi, ngizonikhuphula nginikhiphe ekuhlushweni+ ngabaseGibhithe nginiyise ezweni lamaKhanani namaHeti nama-Amori+ namaPherizi namaHivi namaJebusi,+ ezweni eligeleza ubisi noju.”’+ 18  “Ngokuqinisekile azolilalela izwi lakho,+ futhi kumelwe uye enkosini yaseGibhithe, wena namadoda amadala akwa-Israyeli, nithi kuyo, ‘UJehova uNkulunkulu wamaHebheru+ uthintene nathi,+ futhi manje, siyacela, sifuna ukuthatha uhambo lwezinsuku ezintathu siye ehlane, sifuna ukwenzela uJehova uNkulunkulu wethu umhlatshelo.’+ 19  Mina, yebo, mina ngazi kahle ukuthi inkosi yaseGibhithe ngeke ininike imvume yokuba nihambe ngaphandle kokuba kungesandla esinamandla.+ 20  Futhi kuzodingeka ngelule isandla sami+ ngilishaye iGibhithe ngazo zonke izenzo zami ezimangalisayo engizozenza phakathi kwalo; ngemva kwalokho izonikhipha.+ 21  Futhi laba bantu ngiyobanika umusa emehlweni abaseGibhithe; ngokuqinisekile kuyothi lapho nihamba, ningahambi nilambatha.+ 22  Yilowo nalowo muntu wesifazane kumelwe acele kumakhelwane wakhe nakowesifazane ogogobele endlini yakhe izinto zesiliva nezinto zegolide neziphuku, nizithwese amadodana namadodakazi enu; kumelwe nibaphundle abaseGibhithe.”+

Imibhalo yaphansi