Eksodusi 29:1-46

29  “Nansi into okumelwe uyenze kubo ukuze ubangcwelise ukuba babe abapristi kimi: Thatha ithole leduna, nezinqama ezimbili,+ eziphilile,+  nesinkwa esingenamvubelo namaqebelengwane angenamvubelo angamasongo aswakanyiswe ngamafutha kanye nezinkwa eziyizingcwecwana ezingenamvubelo ezigcotshwe ngamafutha.+ Uzokwenza ngofulawa ocolekileyo kakolweni.  Uzokufaka kubhasikidi ukwethule kukubhasikidi,+ wethule nenkunzi nezinqama ezimbili.  “Uzokwethula u-Aroni namadodana akhe emnyango+ wetende lokuhlangana, futhi kumelwe ubageze ngamanzi.+  Khona-ke kumelwe uthathe izingubo+ wembathise u-Aroni isembatho nejazi elingenamikhono le-efodi ne-efodi nesiqephu sesifuba, futhi kumelwe ulibophele kuye uliqinise ngebhande le-efodi.+  Ekhanda kumelwe umthwese umshuqulo futhi ubeke uphawu olungcwele lokuzinikezela phezu komshuqulo.+  Kumelwe uthathe amafutha+ okugcoba uwathele ekhanda lakhe umgcobe.+  “Khona-ke uzosondeza amadodana akhe uwembathise izembatho.+  Kumelwe ubabhincise amabhande endwangu, u-Aroni kanye namadodana akhe, futhi ubashuqulise emakhanda; ubupristi kumelwe bube ngobabo njengesimiso kuze kube nini nanini.+ Kanjalo kumelwe ugcwalise isandla sika-Aroni nesandla samadodana akhe ngamandla.+ 10  “Manje kumelwe wethule inkunzi phambi kwetende lokuhlangana, u-Aroni namadodana akhe kumelwe babeke izandla zabo phezu kwenhloko yenkunzi.+ 11  Kumelwe inkunzi uyihlabe phambi kukaJehova, emnyango wetende lokuhlangana.+ 12  Elinye igazi lenkunzi+ ulibhece ngomunwe ezimpondweni ze-altare,+ lonke elinye uzolithulula phansi e-altare.+ 13  Kumelwe uthathe wonke umhlwehlwe+ omboze amathumbu,+ neseleko esisesibindini,+ nezinso zombili namanoni akuzo, ukuthunqise phezu kwe-altare.+ 14  Kodwa inyama yenkunzi nesikhumba sayo nomswani wayo uzokushisa ngomlilo ngaphandle kwekamu.+ Ngumnikelo wesono. 15  “Khona-ke uzothatha inqama eyodwa,+ u-Aroni namadodana akhe kumelwe babeke izandla zabo enhloko yale nqama.+ 16  Kumelwe uyihlabe le nqama uthathe igazi layo ulifafaze nxazonke phezu kwe-altare.+ 17  Uzoyihlahlela inqama ngezingxenye zayo, futhi kumelwe ugeze amathumbu+ ayo namanqina ayo bese ubeka izingxenye zayo zibhekane kuze kufike enhloko yayo. 18  Kumelwe uyithunqise yonke inqama phezu kwe-altare. Ingumnikelo wokushiswa+ oya kuJehova, iphunga elizolisayo.+ Ingumnikelo owenziwe ngomlilo oya kuJehova. 19  “Ngokulandelayo kumelwe uthathe le enye inqama, u-Aroni namadodana akhe kumelwe babeke izandla zabo phezu kwenhloko yayo.+ 20  Kumelwe uyihlabe inqama futhi elinye igazi layo ulibhece phezu kwegwagwa lendlebe ka-Aroni yesokunene naphezu kwamagwagwa ezindlebe zamadodana akhe zesokunene naphezu kwezithupha zezandla zabo zesokunene nakoqukula bezinyawo zabo zesokunene,+ ufafaze igazi nxazonke phezu kwe-altare. 21  Kumelwe uthathe egazini eliphezu kwe-altare nasemafutheni okugcoba,+ uchaphazele u-Aroni nezingubo zakhe namadodana akhe nezingubo zamadodana akhe kanye naye, ukuze yena nezingubo zakhe namadodana akhe nezingubo zamadodana akhe kanye naye babe ngcwele impela.+ 22  “Futhi kumelwe uthathe enqameni amanoni nomsila ononile+ nomhlwehlwe, neseleko sesibindi, nezinso zombili namanoni akuzo, nomlenze wesokunene,+ ngoba yinqama yokumiswa;+ 23  kanye nesinkwa esiyindilinga neqebelengwane elimise okwesongo lesinkwa esinamafutha nocwecwana lwesinkwa esivela kubhasikidi wamaqebelengwane angenamvubelo ophambi kukaJehova.+ 24  Kumelwe ukubeke konke ezintendeni zezandla zika-Aroni nasezintendeni zezandla zamadodana akhe,+ ukuzulise njengomnikelo wokuzuliswa phambi kukaJehova.+ 25  Kumelwe ukuthathe ezandleni zabo ukuthunqise phezu kwe-altare emnikelweni wokushiswa kube iphunga elizolisayo phambi kukaJehova.+ Kungumnikelo owenziwe ngomlilo oya kuJehova.+ 26  “Kumelwe uthathe isifuba senqama yokumiswa,+ engeka-Aroni, usizulise njengomnikelo wokuzuliswa phambi kukaJehova, sibe isabelo sakho. 27  Kumelwe ungcwelise isifuba+ somnikelo wokuzuliswa nomlenze wesabelo esingcwele obuzulisiwe futhi obunikelwe uvela enqameni yokumiswa,+ kulokho obekungokuka-Aroni nakulokho obekungokwamadodana akhe. 28  Kumelwe kube okuka-Aroni namadodana akhe ngesiqondiso kuze kube nini nanini ukuba kwenziwe ngabantwana bakwa-Israyeli, ngoba kuyisabelo esingcwele;+ futhi kuyoba isabelo esingcwele okumelwe sinikelwe ngabantwana bakwa-Israyeli. Kuyisabelo sabo esingcwele abasinika uJehova sivela emihlatshelweni yabo yenhlanganyelo.+ 29  “Izingubo ezingcwele+ ezingezika-Aroni ziyoba ngezamadodana akhe+ ngemva kwakhe ukuba agcotshwe+ ezigqokile futhi kugcwaliswe izandla zawo ngamandla ezigqokile.+ 30  Umpristi omlandelayo esikhundleni phakathi kwamadodana akhe futhi ongena etendeni lokuhlangana ukuba akhonze endaweni engcwele uyozigqoka izinsuku eziyisikhombisa.+ 31  “Uzothatha inqama yokumiswa, ubilise inyama yayo endaweni engcwele.+ 32  U-Aroni namadodana akhe kumelwe badle+ leyo nyama yenqama kanye nesinkwa esikubhasikidi emnyango wetende lokuhlangana. 33  Kumelwe badle izinto okwenziwe ngazo ukuhlawulelwa ukuze kugcwaliswe isandla sabo ngamandla, ngenjongo yokubangcwelisa.+ Kodwa isihambi asinakuzidla, ngoba ziyizinto ezingcwele.+ 34  Futhi uma kukhona inyama yomhlatshelo wokumiswa nesinkwa okungenzeka kusale kuze kube sekuseni, khona-ke kumelwe nikushise ngomlilo lokho okusele.+ Akumelwe kudliwe, ngoba kuyinto engcwele. 35  “Kumelwe wenze ngale ndlela ku-Aroni namadodana akhe ngokuvumelana nakho konke engikuyale ngakho.+ Uzothatha izinsuku eziyisikhombisa ukugcwalisa isandla sabo ngamandla.+ 36  Uzonikela inkunzi yomnikelo wesono nsuku zonke ngenjongo yokuhlawulelwa,+ uhlanze i-altare esonweni ngokulenzela kwakho isihlawulelo, uligcobe+ ukuze ulingcwelise. 37  Uzothatha izinsuku eziyisikhombisa ukwenzela i-altare isihlawulelo, ulingcwelise+ ukuze ngempela libe i-altare elingcwelengcwele.+ Noma ngubani othinta i-altare kumelwe abe ngcwele.+ 38  “Yilokhu ozokunikela phezu kwe-altare: amawundlu eduna, ngalinye linonyaka ubudala, amabili njalo ngosuku.+ 39  Elilodwa uzolinikela ekuseni,+ elinye ulinikele phakathi kokuhlwa okubili.+ 40  Ingxenye yeshumi ye-efa likafulawa ocolekile+ oswakanyiswe ngengxenye yesine yehini lamafutha agquliwe, nomnikelo wokuphuzwayo+ wengxenye yesine yehini lewayini, kuzohambisana newundlu leduna lokuqala. 41  Elesibili uzolinikela phakathi kokuhlwa okubili. Uzolinikela kanye nomnikelo wokusanhlamvu+ onjengowasekuseni nomnikelo wokuphuzwayo onjengowasekuseni njengephunga elizolisayo, umnikelo oya kuJehova owenziwe ngomlilo. 42  Kuwumnikelo wokushiswa owenziwa njalo+ kuzo zonke izizukulwane zenu emnyango wetende lokuhlangana phambi kukaJehova, lapho ngizozibonakalisa khona kini ukuze ngikhulume nawe lapho.+ 43  “Ngizozibonakalisa lapho kubantwana bakwa-Israyeli, futhi ngokuqinisekile lizongcweliswa ngenkazimulo yami.+ 44  Ngizongcwelisa itende lokuhlangana kanye ne-altare; futhi ngizongcwelisa+ u-Aroni namadodana akhe ukuba babe abapristi kimi. 45  Ngizohlala etabernakele phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli, futhi ngizoba nguNkulunkulu wabo.+ 46  Bazokwazi ngokuqinisekile ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wabo, owabakhipha ezweni laseGibhithe ukuze ngihlale etabernakele phakathi kwabo.+ NginguJehova uNkulunkulu wabo.+

Imibhalo yaphansi