Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Eksodusi 28:1-43

28  “Wena, phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli, sondeza kuwe u-Aroni umfowenu namadodana akhe kanye naye ukuba abe ngumpristi kimi,+ u-Aroni,+ uNadabi no-Abhihu,+ u-Eleyazare no-Itamari,+ amadodana ka-Aroni.  Kumelwe wenzele u-Aroni umfowenu izingubo ezingcwele, ngenjongo yenkazimulo nobuhle.+  Wena kumelwe ukhulume nabo bonke abahlakaniphileyo abanenhliziyo engiyigcwalise ngomoya wokuhlakanipha,+ benze izingubo zika-Aroni zokumngcwelisa, ukuze abe ngumpristi kimi.+  “Yilezi izingubo abazozenza: isiqephu sesifuba,+ i-efodi+ nejazi elingenamikhono+ nesembatho esinezikwele, umshuqulo+ nebhande lendwangu;+ kumelwe benzele u-Aroni umfowenu namadodana akhe izingubo ezingcwele, ukuze abe ngumpristi kimi.  Bona bazothatha igolide nentambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi nelineni elicolekileyo.  “Kumelwe benze i-efodi legolide, intambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu, indwangu ebomvu ngokunsomi nelineni elicolekileyo elisontiwe, umsebenzi womfekethisi.+  Kumelwe libe neziqephu ezimbili zasemahlombe okumelwe zihlanganiswe emikhawulweni yalo emibili, lihlangane.+  Nebhande,+ elingaphezu kwalo lokulibopha liqine, kufanele lenziwe ngezinto elenziwe ngazo ngokokwenziwa kwalo, ngegolide, intambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi nelineni elicolekileyo elisontiwe.  “Futhi kumelwe uthathe amatshe amabili e-onikisi+ uqophe+ kuwo amagama amadodana ka-Israyeli,+ 10  amagama awo ayisithupha etsheni elilodwa namagama ayisithupha asele kwelinye itshe ngokwelamana kwawo.+ 11  Kumelwe uqophe amagama amadodana ka-Israyeli+ kula matshe amabili ngomsebenzi wengcweti yamatshe, ngendlela yokuqoshwa kophawu. Uzowenza uwafake ezisekelweni zegolide.+ 12  La matshe amabili kumelwe uwabeke eziqeshini zasemahlombe ze-efodi abe amatshe esikhumbuzo kubantwana bakwa-Israyeli;+ u-Aroni kumelwe athwale amagama awo phambi kukaJehova phezu kweziqephu zakhe ezimbili zasemahlombe njengesikhumbuzo. 13  Kumelwe wenze izisekelo zegolide, 14  namaketanga amabili egolide elihlanzekileyo.+ Uzowenza abe njengezintambo, njengokwenziwa kwendophi; futhi kumelwe unamathisele la maketanga anjengendophi ezisekelweni.+ 15  “Kumelwe wenze isiqephu sesifuba sokwahlulela+ ngomsebenzi womfekethisi. Uzosenza njengokwenziwa kwe-efodi. Uzosenza ngegolide, intambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi nelineni elicolekileyo elisontiwe.+ 16  Kufanele sibe nezinhlangothi ezine ezilinganayo lapho siphindiwe, ubude baso bube ngangobubanzi besandla nobubanzi baso bube ngangobubanzi besandla.+ 17  Kumelwe usigcwalise ngamatshe, kube khona izinhlu ezine zamatshe.+ Uhlu lokuqala uluhlu lwerubi,+ itopazi+ nesimaragidu.+ 18  Uhlu lwesibili itherkhoyisi,+ isafire+ nejaspi.+ 19  Uhlu lwesithathu itshe le-leshemu, i-agathe+ ne-amethiste.+ 20  Uhlu lwesine ikrisolithe,+ i-onikisi+ nejeyidi. Kufanele kube khona izikhoxe zegolide ezikhaleni zawo.+ 21  Futhi la matshe kufanele abe ngokwamagama amadodana ka-Israyeli, amadodana ayishumi nambili ngokwamagama awo.+ Kufanele aqoshwe ngendlela yokuqoshwa kophawu, yilelo nalelo ngokwegama lalo, abe awezizwe eziyishumi nambili.+ 22  “Esiqeshini sesifuba kumelwe wenze amaketanga elukiwe, enziwe njengezindophi, ngegolide elihlanzekileyo.+ 23  Kumelwe wenze esiqeshini sesifuba amasongo amabili egolide,+ ufake lawo masongo amabili emikhawulweni emibili yesiqephu sesifuba. 24  Kumelwe uchushise zombili izindophi zegolide emasongweni womabili emikhawulweni yesiqephu sesifuba.+ 25  Futhi uzochushisa amachopho amabili ezindophi zombili ezisekelweni ezimbili, uzibeke phezu kweziqephu zasemahlombe ze-efodi, ngaphambili kulo.+ 26  Kumelwe wenze amasongo amabili egolide uwabeke emikhawulweni yomibili yesiqephu sesifuba echosheni laso elisohlangothini olungakuyi-efodi ngaphakathi.+ 27  Futhi kumelwe wenze amasongo amabili egolide uwafake eziqeshini ezimbili zamahlombe ze-efodi ezansi, ngaphambili kulo, eduze nendawo elihlangana kuyo, ngenhla kwebhande le-efodi.+ 28  Bazobopha isiqephu sesifuba ngamasongo aso basibophele emasongweni e-efodi ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, ukuze sihlale ngenhla kwebhande le-efodi futhi isiqephu sesifuba singagudluki phezu kwe-efodi.+ 29  “U-Aroni kumelwe athwale amagama amadodana ka-Israyeli esiqeshini sesifuba sokwahlulela phezu kwenhliziyo yakhe lapho engena eNgcwele njengesikhumbuzo phambi kukaJehova njalo. 30  Kumelwe ufake i-Urimi+ neThumimi esiqeshini sesifuba sokwahlulela, kube phezu kwenhliziyo ka-Aroni lapho engena phambi kukaJehova; u-Aroni kumelwe athwale izahlulelo+ zamadodana ka-Israyeli phezu kwenhliziyo yakhe phambi kukaJehova njalo. 31  “Ijazi elingenamikhono le-efodi kumelwe ulenze lonke ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka.+ 32  Kumelwe libe nembobo phezulu maphakathi nalo. Le mbobo yalo kufanele ibe nomphetho ojikelezayo, umkhiqizo wosebenzisa uhlaka lokweluka indwangu. Kufanele ibe njengembobo yejazi lensimbi, ukuze ingadabuki.+ 33  Emphethweni walo kumelwe wenze amahalananda entambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi, emphethweni walo kuzungeze, nezikhencezo+ zegolide phakathi kwawo kuzungeze; 34  kube isikhencezo segolide nehalananda, isikhencezo segolide nehalananda emphethweni wejazi elingenamikhono kuzungeze.+ 35  Kumelwe libe phezu kuka-Aroni ukuze akhonze, futhi kuzwakale umsindo ovela kuye lapho engena endlini engcwele phambi kukaJehova nalapho ephuma, ukuze angafi.+ 36  “Kumelwe wenze ungcwecwe ocwebezelayo wegolide elihlanzekile uqophe kuwo ngendlela yokuqoshwa kophawu ukuthi, ‘Ubungcwele bungobukaJehova.’+ 37  Kumelwe uwubophe ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, ube ngaphezu komshuqulo.+ Kufanele ube ngaphambili emshuqulweni. 38  Kumelwe ube phezu kwebunzi lika-Aroni, futhi u-Aroni kumelwe aphendule ngesiphambeko esenziwe ezintweni ezingcwele,+ lezo abantwana bakwa-Israyeli abazozingcwelisa, okungukuthi, zonke izipho zabo ezingcwele; kumelwe uhlale phezu kwebunzi lakhe njalo, ukuze abatholele ukwamukelwa+ phambi kukaJehova. 39  “Kumelwe waluke isembatho selineni elicolekileyo sibe nezikwele wenze nomshuqulo welineni elicolekileyo,+ wenze nebhande lendwangu,+ umsebenzi womeluki. 40  “Amadodana ka-Aroni wona uzowenzela izembatho,+ futhi kumelwe uwenzele amabhande endwangu, uwenzele okokuthwala ekhanda+ ngenjongo yenkazimulo nobuhle.+ 41  Kumelwe wembathise ngakho u-Aroni umfowenu namadodana akhe kanye naye, ubagcobe+ futhi ugcwalise isandla sabo ngamandla+ ubangcwelise, babe abapristi kimi. 42  Kumelwe ubenzele izikhindi zangaphansi zelineni ukuze bamboze ubunqunu babo.+ Kumelwe zisuke ezinqulwini zize zifike emathangeni. 43  Kumelwe u-Aroni namadodana akhe babe bezigqokile lapho bengena etendeni lokuhlangana noma lapho besondela e-altare ukuba bakhonze endaweni engcwele, ukuze bangaziletheli isiphambeko bafe nakanjani. Kuyisimiso kuze kube nini nanini kuye nasenzalweni yakhe emva kwakhe.+

Imibhalo yaphansi