Eksodusi 26:1-37

26  “Itabernakele lona kumelwe ulenze ngezindwangu eziyishumi zamatende,+ ngelineni elicolekileyo elisontiwe nentambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi.+ Kumelwe zibe namakherubi,+ wona uzowenza abe umsebenzi womfekethisi.  Ubude bendwangu ngayinye yetende buyizingalo ezingamashumi amabili nesishiyagalombili futhi ububanzi bendwangu ngayinye yetende buyizingalo ezine. Zonke izindwangu zetende+ zinesilinganiso esisodwa.  Izindwangu ezinhlanu zetende kumelwe zakhe uchungechunge, ngayinye ixhunywé nenye, nezinye izindwangu ezinhlanu zetende zibe wuchungechunge, ngayinye ixhunywé nenye.+  Futhi kumelwe wenze izihibe zentambo eluhlaza okwesibhakabhaka emphethweni wendwangu eyodwa yetende ekugcineni kochungechunge; kumelwe wenze okufanayo, emphethweni wendwangu yetende engaphezulu kwenye indawo ezihlangana kuyo.+  Uzokwenza izihibe ezingamashumi amahlanu endwangwini eyodwa yetende, futhi wenze izihibe ezingamashumi amahlanu emkhawulweni wendwangu yetende okwenye indawo ezihlangana kuyo, izihibe zibhekane.+  Kumelwe wenze izinkintsho ezingamashumi amahlanu zegolide uhlanganise lezi zindwangu zetende ngezinkintsho, kumelwe kube itabernakele elilodwa.+  “Kumelwe wenze izindwangu zoboya bembuzi+ zetende elingaphezu kwetabernakele. Uzokwenza izindwangu zetende eziyishumi nanye.  Ubude bendwangu yetende ngayinye buyizingalo+ ezingamashumi amathathu, nobubanzi bendwangu yetende ngayinye buyizingalo ezine. Izindwangu zetende eziyishumi nanye zinesilinganiso esisodwa.  Izindwangu zetende ezinhlanu kumelwe uzihlanganise zodwa nezindwangu zetende eziyisithupha uzihlanganise zodwa,+ uyigoqe kabili indwangu yetende yesithupha endaweni engaphambili yetende. 10  Kumelwe wenze izihibe ezingamashumi amahlanu emphethweni wendwangu eyodwa yetende, okuyiyona esekugcineni ochungechungeni, nezihibe ezingamashumi amahlanu emphethweni wendwangu yetende kwenye indawo ezihlangana kuyo. 11  Kumelwe wenze izinkintsho ezingamashumi amahlanu zethusi+ ufake izinkintsho ezihibeni uhlanganise itende, libe yinto eyodwa.+ 12  Okusalayo kwezindwangu zetende kuyisilenge. Ingxenye esalayo yendwangu yetende kumelwe ilenge phezu kwengemuva letabernakele. 13  Ingalo kulolu hlangothi nengalo kuloluya hlangothi yalokho okusalayo ebudeni bezindwangu zetende izosebenza njengesilenge ezinhlangothini zetabernakele, ukuba ilemboze kulolu hlangothi nakuloluya. 14  “Kumelwe wenzele itende isembozo sezikhumba zezinqama ezidaywe zaba bomvu nesembozo sezikhumba zezimvu zamanzi ngaphezulu. 15  “Kumelwe wenzele itabernakele izinhlaka zamapulangwe+ ngokhuni lomtholo, zime. 16  Uhlaka lwepulangwe luyizingalo eziyishumi ubude, yilolo nalolo hlaka lwepulangwe luyingalo nengxenye ububanzi. 17  Yilolo nalolo hlaka lwepulangwe luneminwe emibili exhunyiwe omunye komunye. Yileyo ndlela ozokwenza ngayo kuzo zonke izinhlaka zamapulangwe zetabernakele. 18  Futhi kumelwe wenze izinhlaka zamapulangwe zetabernakele, izinhlaka zamapulangwe ezingamashumi amabili zohlangothi olubheke iNegebhi, eningizimu. 19  “Uzokwenza izisekelo ezinezikhoxe+ ezingamashumi amane zesiliva ngaphansi kwezinhlaka zamapulangwe ezingamashumi amabili; izisekelo ezimbili ezinezikhoxe ngaphansi kohlaka olulodwa lwepulangwe neminwe yalo emibili, nezisekelo ezimbili ezinezikhoxe ngaphansi kolunye uhlaka lwepulangwe neminwe yalo emibili. 20  Olunye uhlangothi lwetabernakele, uhlangothi olungasenyakatho, uzolwenzela izinhlaka zamapulangwe ezingamashumi amabili,+ 21  nezisekelo zazo ezinezikhoxe ezingamashumi amane zesiliva, izisekelo ezimbili ezinezikhoxe ngaphansi kohlaka olulodwa lwepulangwe nezisekelo ezimbili ezinezikhoxe ngaphansi kolunye uhlaka lwepulangwe.+ 22  Izingxenye ezingemuva zetabernakele ngasentshonalanga uzozenzela izinhlaka zamapulangwe eziyisithupha.+ 23  Uzokwenza izinhlaka ezimbili zamapulangwe zibe izigxobo ezisezingosini zetabernakele+ ezingxenyeni zalo ezingemuva. 24  Kufanele zifane phansi, futhi zombili kufanele zifane kuze kufike esihlokweni salolo nalolo esongweni lokuqala. Yileyo ndlela okufanele kube ngayo ngazo zombili. Zizoba yizigxobo ezimbili ezisezingosini. 25  Kumelwe kube khona izinhlaka zamapulangwe eziyisishiyagalombili nezisekelo zazo ezinezikhoxe zesiliva, izisekelo eziyishumi nesithupha, izisekelo ezimbili ezinezikhoxe ngaphansi kohlaka olulodwa lwamapulangwe nezisekelo ezimbili ezinezikhoxe ngaphansi kolunye uhlaka lwamapulangwe. 26  “Kumelwe wenze imishayo yokhuni lomtholo,+ ibe mihlanu eyezinhlaka zamapulangwe zohlangothi olulodwa lwetabernakele, 27  nemishayo emihlanu yezinhlaka zamapulangwe zolunye uhlangothi lwetabernakele nemigoqo emihlanu yezinhlaka zamapulangwe zohlangothi lwetabernakele lwezingxenye ezimbili ezingemuva ngasentshonalanga.+ 28  Futhi umgoqo ophakathi, omaphakathi nezinhlaka zamapulangwe, unqamula phakathi usuka komunye umkhawulo uya komunye umkhawulo. 29  “Lezi zinhlaka zamapulangwe uzozinameka ngegolide,+ namasongo azo uzowenza ngegolide abe yizinto zokuphasa imigoqo; le migoqo kumelwe uyinameke ngegolide. 30  Itabernakele kumelwe ulimise ngokomklamo walo owuboniswe entabeni.+ 31  “Kumelwe wenze isihenqo+ sentambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi nelineni elicolekile elisontiwe. Sizokwenziwa sibe namakherubi,+ umsebenzi womfekethisi. 32  Kumelwe usibeke ezinsikeni ezine zomtholo ezinamekwe ngegolide. Izikhonkwane zazo ezegolide. Ziphezu kwezisekelo zesiliva ezine ezinezikhoxe. 33  Isihenqo kumelwe usifake ngaphansi kwezinkintsho ungenise umphongolo wobufakazi+ lapho ngaphakathi kwesihenqo; isihenqo kumelwe sinihlukanisele iNgcwele+ neNgcwelengcwele.+ 34  Futhi kumelwe ubeke isembozo phezu komphongolo wobufakazi eNgcwelengcwele. 35  “Kumelwe ubeke itafula ngaphandle kwesihenqo, uthi lwesibani+ lube ngaphesheya kwetafula ohlangothini lwetabernakele olungaseningizimu; itafula lona uzolibeka ohlangothini olungasenyakatho. 36  Kumelwe wenze isihenqo+ somnyango wetende ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi nelineni elicolekileyo elisontiwe, umsebenzi womeluki. 37  Kumelwe isihenqo usenzele izinsika ezinhlanu zomtholo uzinameke ngegolide. Izikhonkwane zazo ziyigolide. Futhi kumelwe uzibumbele izisekelo zethusi ezinhlanu ezinezikhoxe.

Imibhalo yaphansi