Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Eksodusi 24:1-18

24  KuMose wathi: “Khuphukela kuJehova, wena no-Aroni, uNadabi no-Abhihu+ nabangamashumi ayisikhombisa+ emadodeni amadala akwa-Israyeli, nikhothame nisekude.  UMose yedwa kumelwe asondele kuJehova; kodwa bona bangasondeli, futhi abantu akufanele bakhuphuke kanye naye.”+  Khona-ke uMose weza walandisa abantu wonke amazwi kaJehova nazo zonke izinqumo zokwahlulela,+ bonke abantu baphendula ngazwi linye bathi: “Wonke amazwi uJehova awakhulumile sizimisele ukuwenza.”+  Ngakho uMose wawaloba phansi wonke amazwi kaJehova.+ Khona-ke wavuka ekuseni kakhulu wakha phansi kwentaba i-altare nezinsika eziyishumi nambili ngokuvumelana nezizwe zakwa-Israyeli eziyishumi nambili.+  Ngemva kwalokho wathuma izinsizwa zabantwana bakwa-Israyeli zanikela iminikelo yokushiswa zahlaba izinkunzi zaba yimihlatshelo, zaba yimihlatshelo yenhlanganyelo+ kuJehova.  Khona-ke uMose wathatha ingxenye yalelo gazi wayifaka ezitsheni,+ enye ingxenye yalo wayifafaza phezu kwe-altare.+  Ekugcineni wathatha incwadi yesivumelwano+ wayifunda ezindlebeni zabantu.+ Khona-ke bathi: “Konke uJehova akukhulumile sizimisele ukukwenza futhi silalele.”+  Ngakho uMose wathatha igazi walifafaza kubantu+ wathi: “Nanti igazi lesivumelwano+ uJehova asenze nani ngokuqondene nawo wonke la mazwi.”  UMose no-Aroni, uNadabi no-Abhihu nabangamashumi ayisikhombisa emadodeni amadala akwa-Israyeli bakhuphuka, 10  bambona uNkulunkulu ka-Israyeli.+ Ngaphansi kwezinyawo zakhe kwakukhona okunjengomgandayo wokhethe lwesafire futhi kufana namazulu uqobo ngokuhlanzeka.+ 11  Akaselulelanga isandla sakhe emadodeni avelele abantwana bakwa-Israyeli,+ kodwa abona umbono kaNkulunkulu+ weqiniso futhi adla aphuza.+ 12  Manje uJehova wathi kuMose: “Khuphukela kimi entabeni uhlale khona, ngoba ngifuna ukukunika izibhebhe zamatshe nomthetho nomyalo engizowuloba ukuze ngibafundise.”+ 13  Ngakho uMose noJoshuwa isikhonzi sakhe basuka futhi uMose wakhuphukela entabeni kaNkulunkulu weqiniso.+ 14  Kodwa emadodeni amadala wayethé: “Nina silindeni kule ndawo size sibuyele kini.+ Bhekani! U-Aroni noHure+ bakanye nani. Noma ngubani ofuna ukumangalela othile, makaye kubo.”+ 15  Kanjalo uMose wakhuphukela entabeni kuyilapho ifu lalisibekele intaba.+ 16  Inkazimulo kaJehova+ yaqhubeka ihlezi phezu kweNtaba iSinayi,+ ifu laqhubeka liyisibekele izinsuku eziyisithupha. Ekugcineni ngosuku lwesikhombisa wabiza uMose ephakathi kwefu.+ 17  Emehlweni abantwana bakwa-Israyeli umbono wenkazimulo kaJehova wawunjengomlilo oshwabadelayo+ esiqongweni sentaba. 18  Khona-ke uMose wangena phakathi kwefu wenyuka intaba.+ UMose waqhubeka esentabeni izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane.+

Imibhalo yaphansi