Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Eksodusi 23:1-33

23  “Ungawukhulumi umbiko ongelona iqiniso.+ Ungabambisani nomubi ngokuba ngufakazi oceba ubudlova.+  Ungalandeli isixuku ngezinhloso ezimbi;+ futhi ungafakazi empikiswaneni ukuze uphambuke kanye nesixuku ngenjongo yokuphendukezela ubulungisa.+  Ngokuqondene nomuntu ophansi, ungabonisi ukukhetha empikiswaneni yakhe.+  “Uma kwenzeka welamela inkomo yesitha sakho iduka noma imbongolo yaso, kumelwe nakanjani uyibuyisele kuso.+  Uma kwenzeka ubona imbongolo yomuntu okuzondayo ilele phansi ngaphansi komthwalo wayo, khona-ke kumelwe ukugweme ukumshiya. Kumelwe nakanjani uyithukulule kanye naye.+  “Ungasiphendukezeli isinqumo sokwahlulela somuntu wakini ompofu empikiswaneni yakhe.+  “Kumelwe udede ezwini elingamanga.+ Futhi ungambulali omsulwa nolungile, ngoba ngeke ngithi omubi ulungile.+  “Ungasamukeli isifumbathiso, ngoba isifumbathiso siphuphuthekisa abantu ababona ngokucacile futhi singahlanekezela amazwi abantu abalungileyo.+  “Ungamcindezeli umfokazi,+ njengoba nani ngokwenu niwazile umphefumulo womfokazi, ngoba naba ngabafokazi ezweni laseGibhithe.+ 10  “Iminyaka eyisithupha uyohlwanyela izwe lakho ngembewu futhi ubuthe umkhiqizo walo.+ 11  Kodwa ngonyaka wesikhombisa kumelwe uliyeke lingalinyiwe, uliyeke libe yifusi,+ abampofu babantu bakini badle kulo; futhi okushiywe yibo kumelwe kudliwe yizilwane zasendle.+ Yileyo indlela okumelwe wenze ngayo ngesivini sakho nangesixhobo sakho seminqumo. 12  “Umsebenzi wakho uyowenza izinsuku eziyisithupha;+ kodwa ngosuku lwesikhombisa kumelwe uyeke, ukuze inkunzi yakho nembongolo yakho kuphumule nendodana yesigqilakazi sakho kanye nomfokazi bazihlumelele.+ 13  “Kumelwe niqaphe ngokuphathelene nakho konke engikushó kini;+ futhi akumelwe niphathe igama labanye onkulunkulu. Akufanele lizwakale emlonyeni wenu.+ 14  “Kathathu ngonyaka kumelwe ningigubhele umkhosi.+ 15  Niyogcina umkhosi wamaqebelengwane angenamvubelo.+ Niyodla amaqebelengwane angenamvubelo+ izinsuku eziyisikhombisa, njengoba nje nginiyalile, ngesikhathi esimisiwe ngenyanga ka-Abhibhi,+ ngoba naphuma ngayo eGibhithe. Futhi akumelwe bavele phambi kwami belambatha.+ 16  Futhi uyogubha umkhosi wokuvunwa kolibo oluvuthiwe+ lwemishikashika yakho, lwalokho okuhlwanyela ensimini;+ kanye nomkhosi wokubutha ekupheleni konyaka, lapho ubutha imishikashika yakho ensimini.+ 17  Izikhathi ezintathu ngonyaka bonke abesilisa bakho bayovela phambi kobuso beNkosi yeqiniso, uJehova.+ 18  “Igazi lomhlatshelo wa-mi ungalenzi umhlatshelo kanye nokufakwe imvubelo. Futhi amanoni omkhosi wami akufanele ahlale ubusuku kuze kuse.+ 19  “Okuhle kunakho konke kolibo oluvuthiwe lomhlabathi wakho kumelwe ukulethe endlini kaJehova uNkulunkulu wakho.+ “Ungalibilisi izinyane obisini lukanina.+ 20  “Bheka ngithumela ingelosi+ ngaphambi kwakho ukuba ikugcine endleleni futhi ikungenise endaweni engiyilungiselele.+ 21  Zilinde ngenxa yayo futhi ulalele izwi layo. Ungayidlubulundeli, ngoba ngeke isixolele iseqo senu;+ ngoba igama lami lingaphakathi kuyo. 22  Nokho, uma ulilalela nokulilalela izwi layo futhi ukwenza ngempela konke engizokukhuluma,+ khona-ke ngokuqinisekile ngiyoba nobutha ezitheni zakho ngibakhathaze labo abakukhathazayo.+ 23  Ngoba ingelosi yami izohamba ngaphambi kwakho futhi ngempela izokuletha kuma-Amori namaHeti namaPherizi namaKhanani, amaHivi namaJebusi, futhi ngokuqinisekile ngizowasizila.+ 24  Ungabakhothameli onkulunkulu bawo futhi unganxenxwa ukuba ubakhonze, ungenzi lutho olufana nezinto zawo,+ kodwa uyozidiliza nakanjani futhi uyozibhidliza nakanjani izinsika zawo ezingcwele.+ 25  Niyokhonza uJehova uNkulunkulu wenu,+ yena ngokuqinisekile uyosibusisa isinkwa sakho namanzi akho;+ futhi ngiyosisusa ngempela isifo phakathi kwakho.+ 26  Ngeke kube khona owesifazane ophuphunyelwa yisisu noma owesifazane oyinyumba ezweni lakho.+ Ngiyosenza sigcwale isibalo sezinsuku zakho.+ 27  “Ngiyothumela ngaphambi kwakho ukwethuka ngenxa yami,+ futhi ngiyobaphithizelisa bonke abantu ofika phakathi kwabo, ngikunike impela isijungujungu sentamo yazo zonke izitha zakho.+ 28  Ngiyothumela umuzwa wokudangala ngaphambi kwakho,+ futhi uyomane uwaxoshe amaHivi, amaKhanani namaHeti asuke phambi kwakho.+ 29  Ngeke ngiwaxoshe phambi kwakho ngonyaka owodwa, ukuze izwe lingabi yihlane eliyincithakalo, izilo zasendle ngempela zikwandele.+ 30  Ngiyowaxosha kancane kancane phambi kwakho, uze wande futhi ulidle ngempela ifa lezwe.+ 31  “Ngiyomisa umngcele wakho kusukela oLwandle Olubomvu kuze kube solwandle lwamaFilisti, nokusukela ehlane kuze kube seMfuleni;+ ngoba abakhileyo bezwe ngizobanikela esandleni senu, futhi ngokuqinisekile uyobaxosha basuke phambi kwakho.+ 32  Ungasenzi isivumelwano nabo noma nonkulunkulu babo.+ 33  Akufanele bahlale ezweni lakho, ukuze bangakubangeli ukuba wone kimi. Uma kwenzeka ukhonza onkulunkulu babo, kuyoba ugibe kuwe.”+

Imibhalo yaphansi