Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Eksodusi 22:1-31

22  “Uma umuntu eba inkomo noma imvu, ayihlabe noma ayithengise, kumelwe abuyisele ezinhlanu emhlambini wezinkomo ngenkomo, abuyisele ezine emhlambini wezimvu ngemvu.+  (“Uma isela+ libanjwa oqotsheni ligqekeza+ futhi lishaywe life, akukho cala legazi ngalo.+  Uma likhanyiswe ilanga, likhona icala legazi ngalo.) “Kumelwe nakanjani likhiphe isinxephezelo. Uma lingenalutho, khona-ke kumelwe lithengiswe ngenxa yezinto elizebile.+  Uma lokho okwebiwe kutholakala impela esandleni salo, kusukela enkomeni kuya embongolweni nasemvwini, kuphila, kumelwe likhiphe isinxephezelo esiphindwe kabili.  “Uma umuntu eklabisa ensimini noma esivinini futhi afake izilwane zakhe ezithwalayo kwenye insimu ziyiqothule, kumelwe akhiphe isinxephezelo+ ngokuhle kunakho konke kwensimu yakhe noma ngokuhle kunakho konke kwesivini sakhe.  “Uma umlilo usabalala futhi uthungela ameva, bese uqothula izithungu noma okusanhlamvu okusamile noma insimu,+ lowo owokhele lowo mlilo kumelwe nakanjani akhiphe isinxephezelo ngenxa yalokho okushile.  “Uma umuntu enika umuntu wakubo imali noma izinto ukuba azigcine,+ bese zebiwa endlini yalowo muntu, uma isela litholakala, kumelwe likhiphe isinxephezelo esiphindwe kabili.+  Uma isela lingatholakali, khona-ke umnini-ndlu kumelwe asondezwe kuNkulunkulu weqiniso+ ukuze kubonakale ukuthi akazange yini ayithinte impahla yomuntu wakubo.  Ngokuqondene nanoma yiliphi icala lokweqa umthetho,+ ngokuphathelene nenkomo, imbongolo, imvu, ingubo, noma yini elahlekile angase athi ngayo, ‘Yiyo le!’ icala labo bobabili kumelwe lize kuNkulunkulu weqiniso.+ Lowo uNkulunkulu ayothi mubi kumelwe akhiphe isinxephezelo esiphindwe kabili kumuntu wakubo.+ 10  “Uma umuntu esisela umuntu wakubo imbongolo noma inkomo noma imvu noma yisiphi isilwane esifuywayo, bese siyafa noma sigogeke noma kumukwe naso kungekho muntu obhekile, 11  kumelwe kwenziwe isifungo+ ngoJehova phakathi kwabo bobabili sokuthi akazange ayithinte impahla yomuntu wakubo,+ umnikazi wazo kumelwe asamukele, futhi lo omunye akumelwe akhiphe isinxephezelo. 12  Kodwa uma kungenzeka ukuthi zebiwe kuye, kumelwe akhiphe isinxephezelo kumnikazi wazo.+ 13  Uma kungenzeka sidwengulwe isilo sasendle,+ kumelwe asilethe njengobufakazi.+ Akumelwe akhiphe isinxephezelo ngento edwengulwe isilo sasendle. 14  “Kodwa uma umuntu ecela okuthile kumuntu wakubo,+ bese kugogeka noma kufa ngesikhathi kungekho kumnikazi wako, kumelwe nakanjani akhiphe isinxephezelo.+ 15  Uma umnikazi wako ekhona, akumelwe akhiphe isinxephezelo. Uma kuqashiwe, kumelwe isinxephezelo sako sithathwe enkokhelweni yokuqashwa kwako. 16  “Manje uma umuntu eyenga intombi engakathenjiswa umshado, futhi ngempela alale nayo,+ kumelwe ayithathe nakanjani njengomkakhe ngelobolo.+ 17  Uma uyise enqaba ngokuphelele ukumnika yona, kumelwe akhokhe leyo mali ngesilinganiso selobolo lezintombi.+ 18  “Ungamlondi umthakathikazi.+ 19  “Noma ubani olala nesilwane kumelwe abulawe nakanjani.+ 20  “Ohlabela noma yibaphi abanye onkulunkulu ngaphandle kukaJehova kuphela kumelwe anikelwe ekubhujisweni.+ 21  “Ungamhlukumezi umfokazi futhi ungamcindezeli,+ ngoba naba ngabafokazi ezweni laseGibhithe.+ 22  “Ningamhluphi umfelokazi noma intandane.+ 23  Uma ungake nje umhluphe, bese ekhala kimi, ngiyokuzwa nakanjani ukukhala kwakhe;+ 24  intukuthelo yami iyovutha impela,+ futhi ngokuqinisekile ngiyonibulala ngenkemba, omkenu bayoba abafelokazi namadodana enu abe yizintandane.+ 25  “Uma ubolekisa ngemali kubantu bami, kohluphekile eceleni kwakho,+ ungabi njengombolekisi obiza inzalo eyeqile kuye. Akumelwe umbize inzalo.+ 26  “Uma uthatha ingubo yomuntu wakini njengesibambiso,+ kumelwe uyibuyisele kuye ekushoneni kwelanga. 27  Ngoba ukuphela kwesambatho sakhe.+ Yisiphuku sesikhumba sakhe. Uyolala ngani? Uyokhala kimi, futhi ngokuqinisekile ngiyozwa, ngoba mina nginomusa.+ 28  “Ungamqalekisi uNkulunkulu+ noma uqalekise isikhulu phakathi kwabantu bakini.+ 29  “Umkhiqizo wakho ogcwele nokuchichimayo kwesikhamo sakho unganqikazi lapho uphana ngakho.+ Izibulo lamadodana akho kumelwe ulinike mina.+ 30  Indlela okumelwe wenze ngayo ngenkomo yakho nangemvu yakho yile:+ Iyoqhubeka ikanye nonina izinsuku eziyisikhombisa.+ Ngosuku lwesishiyagalombili kumelwe unginike yona. 31  “Futhi kumelwe nibe ngabantu abangcwele kimi;+ akumelwe nidle inyama esendle eyinto edwengulwe isilo sasendle.+ Kufanele niyiphonsele izinja.+

Imibhalo yaphansi