Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Eksodusi 20:1-26

20  UNkulunkulu wakhuluma wonke la mazwi, wathi:+  “NginguJehova uNkulunkulu wakho,+ owakukhipha ezweni laseGibhithe, endlini yezigqila.+  Akumelwe ube nabanye onkulunkulu+ ngaphandle kwami.  “Ungazenzeli umfanekiso oqoshiwe noma isimo esinjenganoma yini esemazulwini phezulu noma esemhlabeni ngaphansi noma esemanzini ngaphansi komhlaba.+  Ungazikhothameli futhi unganxenxelwa ukuba uzikhonze,+ ngoba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu ofuna ukuzinikela kimi kuphela,+ oletha isijeziso sesiphambeko soyise phezu kwamadodana, phezu kwesizukulwane sesithathu naphezu kwesizukulwane sesine, kulabo abangizondayo;+  kodwa obonisa umusa wothando esizukulwaneni senkulungwane kulabo abangithandayo bagcine imiyalo yami.+  “Ungalisebenzisi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho,+ ngoba uJehova ngeke angamjezisi olisebenzisa ngeze igama lakhe.+  “Ukhumbula usuku lwesabatha ukuba uluphathe njengolungcwele,+  uyonikela inkonzo futhi wenze wonke umsebenzi wakho izinsuku eziyisithupha.+ 10  Kodwa usuku lwesikhombisa luyisabatha kuJehova uNkulunkulu wakho.+ Akumelwe wenze noma yimuphi umsebenzi, wena noma indodana yakho noma indodakazi yakho, isigqila sakho noma isigqilakazi sakho noma isilwane sakho osifuyile noma umfokazi ongaphakathi kwamasango akho.+ 11  Ngoba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza amazulu nomhlaba, ulwandle nakho konke okukukho,+ wabe esephumula ngosuku lwesikhombisa.+ Yingakho uJehova alubusisa usuku lwesabatha walwenza lwaba ngcwele.+ 12  “Hlonipha uyihlo nonyoko+ ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona.+ 13  “Ungabulali.+ 14  “Ungaphingi.+ 15  “Ungebi.+ 16  “Ungafakazi amanga ngomunye umuntu.+ 17  “Ungafisi indlu yomunye umuntu. Ungafisi umfazi womunye umuntu,+ noma isigqila sakhe noma isigqilakazi sakhe noma inkomo yakhe noma imbongolo yakhe nanoma yini engeyomunye umuntu.”+ 18  Manje bonke abantu babebona ukuduma nokubaneka kwemibani nomsindo wophondo nokushunqa kwentaba. Lapho abantu bekubona, bavevezela bamela kude.+ 19  Bathi kuMose: “Makube nguwe okhuluma nathi, thina silalele; kodwa uNkulunkulu makangakhulumi nathi funa sife.”+ 20  Ngakho uMose wathi kubantu: “Ningesabi, ngoba uNkulunkulu weqiniso uze ngenjongo yokunivivinya,+ nokuba ukumesaba kuqhubeke kuphambi kwenu ukuze ningoni.”+ 21  Abantu babelokhu bemi kude, kodwa uMose wasondela ongqimbeni lwefu elimnyama lapho uNkulunkulu weqiniso ayekhona.+ 22  UJehova wathi kuMose:+ “Yilokhu ozokusho kubantwana bakwa-Israyeli, ‘Nizibonele ngokwenu ukuthi ngikhulume nani ngisemazulwini.+ 23  Akumelwe nenze onkulunkulu besiliva ukuba babe kanye nami, futhi ningazenzeli onkulunkulu begolide.+ 24  Kumelwe ungenzele i-altare lomhlabathi,+ futhi kumelwe unikele phezu kwalo iminikelo yakho yokushiswa nemihlatshelo yakho yenhlanganyelo, umhlambi wakho wezimvu nezimbuzi nomhlambi wakho wezinkomo.+ Kuzo zonke izindawo engiyobangela ukuba igama lami likhunjulwe kuzo ngiyokuza kuwe futhi ngikubusise ngokuqinisekile.+ 25  Uma ungenzela i-altare lamatshe, ungawakhi njengamatshe aqoshiweyo. Uma kwenzeka uliphakamisela ishizolo, uyobe uyalingcolisa.+ 26  Futhi akumelwe ukhuphukele e-altare lami ngezitebhisi, ukuze izitho zakho zangasese zingambuleki phezu kwalo.’

Imibhalo yaphansi