Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Eksodusi 19:1-25

19  Ngenyanga yesithathu ngemva kokuba abantwana bakwa-Israyeli bephumile ezweni laseGibhithe,+ ngalo lolo suku, bafika ehlane laseSinayi.+  Basuka eRefidimi+ bafika ehlane laseSinayi bakanisa ehlane;+ u-Israyeli wakanisa lapho phambi kwentaba.+  UMose wakhuphukela kuNkulunkulu weqiniso, uJehova wambiza esentabeni,+ wathi: “Yilokhu ozokusho endlini kaJakobe nozokutshela abantwana bakwa-Israyeli,  ‘Nina ngokwenu nikubonile engikwenze kwabaseGibhithe,+ ukuze nginithwale ngamaphiko ezinkozi nginilethe kimi.+  Manje uma nizolilalela nokulilalela+ izwi lami futhi nizosigcina impela isivumelwano sami,+ ngokuqinisekile niyoba impahla yami ekhethekile kuzo zonke ezinye izizwe,+ ngoba wonke umhlaba ungowami.+  Futhi nina ngokwenu niyoba umbuso wabapristi nesizwe esingcwele kimi.’+ Yilawa amazwi okumelwe uwasho kubantwana bakwa-Israyeli.”  Ngakho uMose weza wabiza amadoda amadala+ kubantu wawabeka phambi kwawo wonke la mazwi uJehova ayemyale ngawo.+  Ngemva kwalokho bonke abantu baphendula ngazwi linye bathi: “Konke uJehova akukhulumile sizimisele ukukwenza.”+ Ngokushesha uMose wabuyisela amazwi abantu kuJehova.+  Kulokhu uJehova wathi kuMose: “Bheka! Ngiza kuwe ngisefwini elimnyama,+ ukuze abantu bezwe lapho ngikhuluma nawe,+ futhi babe nokholo nakuwe kuze kube nini nanini.”+ Khona-ke uMose wawabika kuJehova amazwi abantu. 10  UJehova waqhubeka wathi kuMose: “Yana kubantu, ubangcwelise namuhla nakusasa, futhi kumelwe bahlanze iziphuku zabo.+ 11  Kumelwe balungele usuku lwesithathu, ngoba ngosuku lwesithathu uJehova uzokwehlela phezu kweNtaba iSinayi phambi kwamehlo abo bonke abantu.+ 12  Kumelwe umisele abantu imikhawulo nxazonke, uthi, ‘Ziqapheni ningakhuphukeli entabeni, futhi ningalithinti iphethelo layo. Noma ubani othinta intaba uyobulawa nakanjani.+ 13  Akukho sandla okumelwe simthinte, ngoba nakanjani uyokhandwa ngamatshe noma acibishelwe. Kungakhathaliseki ukuthi isilwane noma umuntu, ngeke kuphile.’+ Ngokukhala kophondo lwenqama+ bangakhuphukela entabeni.” 14  Khona-ke uMose wehla entabeni waya kubantu, wabangcwelisa abantu; bahlanza iziphuku zabo.+ 15  Ngakho wathi kubantu: “Lungani+ ngalezi zinsuku ezintathu. Nina madoda ningasondeli kowesifazane.”+ 16  Ngosuku lwesithathu lapho kusa laqala ukuduma kwaba nemibani,+ kwaba nefu elinzima+ phezu kwentaba kanye nomsindo omkhulu wophondo,+ kangangokuthi bonke abantu ababesekamu baqala ukuthuthumela.+ 17  Manje uMose wabakhipha abantu ekamu ukuba bahlangane noNkulunkulu weqiniso, bema phansi kwentaba.+ 18  INtaba iSinayi yathunqa umusi yonke indawo,+ ngenxa yokuthi uJehova wehlela phezu kwayo esemlilweni;+ umusi wawo wawulokhu wenyuka njengomusi kahhonela,+ futhi yonke intaba yayithuthumela kakhulu.+ 19  Lapho umsindo wophondo uqhubeka ukhula kakhulu, uMose waqala ukukhuluma, noNkulunkulu weqiniso wamphendula ngezwi.+ 20  Ngakho uJehova wehlela eNtabeni iSinayi phezu kwesiqongo sentaba. Khona-ke uJehova wabizela uMose esiqongweni sentaba, uMose wenyuka.+ 21  UJehova wathi kuMose: “Yehla, uxwayise abantu, ukuba bangazami ukufohla beze kuJehova bazobuka bese kudingeka kufe abaningi kubo.+ 22  Futhi abapristi abasondela njalo kuJehova mabazingcwelise,+ ukuze uJehova angabathelekeli.”+ 23  UMose wathi kuJehova: “Abantu abakwazi ukukhuphukela eNtabeni iSinayi, ngoba wena ngokwakho usixwayisile kakade, uthi, ‘Misa imikhawulo yentaba uyenze ibe ngcwele.’”+ 24  Nokho, uJehova wathi kuye: “Hamba, yehla, futhi kumelwe ukhuphuke, wena no-Aroni kanye nawe; kodwa abapristi kanye nabantu mabangafohli bakhuphukele kuJehova, ukuze angabathelekeli.”+ 25  Ngakho uMose wehlela kubantu wabatshela.+

Imibhalo yaphansi